| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/193/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.14a ust.2, 3, 4 i art.17 ust 2, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: " Z bezpłatnego dowozu do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli mogą korzystać wyłącznie dzieci i uczniowie uprawnieni do bezpłatnego przewozu na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).";

2) w § 3 uchwały ust.5 i 6 otrzymują brzmienie: "5. Odpłatność za miesiące ferii zimowych, pobierana jest w wysokości odpłatności ustalonej w ust.1 pomniejszonej o 2 zł za każdy dzień ferii przypadający w danym miesiącu, albo w wysokości odpłatności ustalonej w ust.2 i 4 pomniejszonej o 1 zł za każdy dzień ferii przypadający w danym miesiącu. 6. Ustala się odpłatność za korzystanie z dowożenia przez dziecko przedszkolne, któremu nie przysługuje uprawnienie do bezpłatnego przejazdu, w tym przez każde dziecko w wieku 3 - 4 lat w wysokości 15 złotych miesięcznie. Odpłatność nie ulega zmniejszeniu w przypadku korzystania z dowozu przez kolejne dziecko w rodzinie.";

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Odpłatność, o której mowa w §3 ponoszona jest przez rodziców i opiekunów za pośrednictwem dyrektora placówki do której dziecko uczęszcza, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu za pośrednictwem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu.".

§ 2. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXIII/172/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum;

2) Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162//04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Karpinski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »