| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Rudniki

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 400 a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2 , ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.

Uchwała określa zasady przyznawania, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

§ 2.

1. Osoby fizyczne - właściciele nieruchomości lub gospodarstw rolnych, zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Rudniki mogą otrzymać z budżetu gminy dotację celową.

2. Dotację można otrzymać na budowę oczyszczalni przyzagrodowej zlokalizowanej w miejscowościach, w których nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej , tj.: Bobrowa, Nowy Bugaj, Chwiły, Brzeziny Cieciułowskie, Borek, Bliźniaki, Dalachów ( "Gabryśka"), Faustianka, Hajdamaki, Janinów, Jaworek , Jelonki, Julianpol ( "Kąty", "Parkiecie"), , Kuźnica, Łazy, Mirowszczyzna, Młyny, Mostki, Odcinek, Polesie, Porąbki, Pieńki, Słowików, Stawki Żytniowskie, Żurawie, Hajdamaki, Ignachy, Banasiówka, Wytoka, Kuźnica Żytniowska, Stawki Cieciułowskie.

3. Dopuszcza się przyznanie dotacji na budowę oczyszczalni w miejscowościach nie wymienionychw ust. 2, gdy podłączenie nieruchomoiści do sieci kanalizacyjnej jest technicznie i ekonomicznie nie uzasadnione. Na potwierdzenie tego faktu ubiegający się o dotację załącza do wniosku opinię eksploatatora sieci kanalizacyjnej.

4. Dotacja może być udzielona jednorazowo do jednej oczyszczalni do wysokości:

1) 2 000,00 zł do oczyszczalni z zastosowaną technologią napowietrzania ścieków - bioreaktorem.

2) 1 000,00 zł do pozostałych oczyszczalni.

§ 3.

1. Dotację przyznaje się na pisemny wniosek złożony przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2. Wymagania formalne:

1) Złożenie wniosku o przyznanie dotacji w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

2) Do wniosku załącza się:

a) kopię dokumentu świadczącego o prawie własności nieruchomości;

b) kopię dokumentu tożsamości w części dotyczącej danych osobowych i zameldowania;

c) kopię dokumentu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Oleśnie zamiaru wykonania przyzagrodowej oczyszczalni ścieków wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu, lub pozwolenie na budowę;

d) badania geotechniczne podloża gruntowego w miejscu wprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu, lub pozwolenia wodnoprawnego w przypadku odprowadzania oczyszczonych ścieków do do wód powierzchniowych lub do urządzenia wodnego - oryginał lub kopia;

e) krótki opis oczyszczalni przyzagrodowej zawierający : typ zbiornika wraz z atestem lub deklaracją zgodności, wielkość, przyjęte rozwiązania techniczne dostosowane do lokalnych warunków hydrogeologicznych, zastosowana technologia oczyszczania ścieków, bilans ścieków, długość drenażu rozsączającego lub pojemność studni chłonnej, liczba obsługiwanych osób - oryginał lub kopia;

f) wniosek o dotację oraz załączniki w oryginale powinny być czytelnie podpisane przez wnioskodawcę, a kopie dokumentów potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

3. Wniosek wraz z załącznikami poddany zostanie analizie. Oceną i weryfikacją wniosku, sprawdzeniem jego zasadności zajmuje się zespół w składzie 3 osobowym powołany zarządzeniem Wójta Gminy Rudniki.

4. Pozytywnie zaopiniowany wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy o przyznanie dotacji. Umowa zostanie spisana w trybie przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 4.

Dotacja jest przyznawana według kolejności złożenia kompletnych wniosków, po ich kwalifikacji, w miarę posiadanych środków z opłat i kar stanowiących dochody budżetu gminy, przeznzczonych na ten cel.

§ 5.

1. Przekazanie środków następuje po wybudowaniu przyzagrodowej oczyszczalni ścieków.

2. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa dotacji, wniosek o przekazanie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie oczyszczalni tj. kserokopie rachunków (faktur) potwierdzone za zgodność przez organ administracji publicznej, zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

3. Wypłata środków jest uzależniona od pozytywnego wyniku kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach na miejscu realizacji inwestycji, w tym okazania oryginałów dokumentów stanowiących podstawę przyznania dotacji.

§ 6.

1. Dotacja podlega zwrotowi gdy oczyszczalnia nie spełnia wymogów ochrony środowiska, a także w przypadku gdy dokumenty będące podstawą przyznania dotacji okażą się nieprawdziwe.

2. W przypadku powstania obowiązku zwrotu otrzymanej dotacji stosuje się odpowiednio art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 7.

Osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono dotacji, nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr XXVII/261/06 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz uchwała zmieniająca Nr VIII/64/2011 z dnia 9 września 2011 r..

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Gładysz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »