reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/562/2012 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. Nr 22, poz.181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz.1755, z 2010 r. Nr 131, poz.885 z 2011r. Nr 161, poz. 967, z 2012 r. poz. 790) Rada Miejska w Prudniku po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Prudniku i Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Prudniku uchwala regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm. );

3) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, zespół szkolno - przedszkolny, gimnazjum i zespół szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik;

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Prudnika;

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt. 3;

6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

7) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

8) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz 7 rozporządzenia.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 4 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyceli danej szkoły.

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, który w półroczu poprzedzającym przyznanie dodatku wyróżnił się następującymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi lub osiągnięciami z obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zrealizował przynajmniej 6 z 15 wymienionych kryteriów:

1) prowadził nieodpłatnie zajęcia z uczniami;

2) przygotował uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, w których osiągnęli wyróżniające wyniki ( finaliści i laureaci), lub prowadził zajęcia terapeutyczne i efektywnie wspierające rozwój uczniów;

3) opracował i realizował własne programy autorskie;

4) organizował pokaz wiedzy i umiejętności uczniów w ramach hospitacji diagnozującej, prowadził lekcje otwarte dla nauczycieli oraz zajęcia związane z pedagogizacją rodziców;

5) podejmował działalność innowacyjną i nowatorską;

6) organizował imprezy promujące szkołę w środowisku i regionie;

7) ujawniał dużą aktywność w pracach rady pedagogicznej;

8) włożył duży wysiłek w rozwój swojego warsztatu pracy, w tym pracowni przedmiotowej, bibliotek, świetlicy;

9) pełnił obowiązki przewodniczącego zespołu przedmiotowego, samorządu uczniowskiego lub organizacji uczniowskiej;

10) rozwijał życie kulturalne społeczności szkolnej poprzez: organizowanie wyjazdów do teatru, galerii, muzeów itp.;

11) uzyskiwał bardzo dobre wyniki nauczania;

12) wykonywał inne czynności w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nie wymienionych w punktach 1 - 10;

13) wzorowo prowadził dokumentację pracy pedagogicznej;

14) nawiązał ścisłą współprace z rodzicami oraz pozyskał ich do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych w środowisku;

15) podejmował w swej pracy problemy środowiska lokalnego.

2. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora może otrzymać dodatek motywacyjny za wyróżniająca pracę oraz osiągnięcia w kierowanej przez siebie szkole w szczególności za zrealizowanie 6 z 11 wymienionych kryteriów:

1) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością administracyjno gospodarczą szkoły;

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i pozyskiwaniem ich z innych źródeł oraz przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finansowej;

3) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu prowadzącego z obowiązków w zakresie sprawozdawczości i przekazywania informacji;

4) umiejętność racjonalnego planowania pracy szkoły i własnej pracy kierowniczej oraz stworzenia możliwie optymalnych warunków na rzecz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

5) tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu innowacji i eksperymentów;

6) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ładu i porządku wokół szkoły i estetyki jej pomieszczeń;

7) skuteczne promowanie placówki i podnoszenie jej pozycji w środowisku i regionie;

8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;

9) prowadzenie wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły różnymi procedurami oraz opracowanie raportu o jakości pracy w szkole;

10) efektywne motywowanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych;

11) nawiązanie i utrzymanie kontaktów ze szkołami partnerskimi.

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości od 4% do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając stopień realizacji zadań określonych w § 4 ustala dyrektor a w stosunku do dyrektora Burmistrz.

Rozdział 4.

Dodatek funkcyjny

§ 6. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.

stanowisko

Miesięcznie w złotych
od - do

1.

Przedszkola
Dyrektor przedszkola liczącego:
- 1 oddział
- 2 oddziały,
- 3 oddziały
- 4 oddziały i więcej ( w tym
oddział żłobkowy )200 - 250
250 - 300
300 - 400
350 - 700

2.

Szkoły
a) dyrektor szkoły liczącej:
- do 4 oddziałów
- od 5 do 8 oddziałów,
- od 9 do 12 oddziałów,
- od 13 do 18 oddziałów,
- od 19 do 25 oddziałów,
- 26 oddziałów i więcej,
b) wicedyrektor
c) kierownik świetlicy350 - 450
450 - 600
500 - 700
600 - 900
700 - 1000
800 - 1100
350- 550
350 - 400

2. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych tabelą ustala dla dyrektora Burmistrz, a dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych dyrektor, uwzględniając wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej oraz wyniki pracy szkoły.

§ 7. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny:

1) za wychowawstwo klasy :

a) liczącej do 20 uczniów - w wysokości 100 zł. miesięcznie,

b) liczącej od 21 do 25 uczniów - w wysokości 110 zł. miesięcznie,

c) liczącej powyżej 25 uczniów - w wysokości 130 zł. miesięcznie,

2) za wychowawstwo w grupie przedszkolnej:

a) liczącej do 20 dzieci - w wysokości 100 zł. miesięcznie,

b) liczącej powyżej 20 dzieci - w wysokości 130 zł. miesięcznie,

3) za funkcje opiekuna stażu - w wysokości 80 zł. miesięcznie.

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 przyznaje dyrektorowi Burmistrz, a pozostałym nauczycielom dyrektor.

§ 8. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków.

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1 nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w § 7 ust.1.

Rozdział 5.

Dodatek za warunki pracy

§ 9. 1. Nauczycielom za pracę w trudnych warunkach polegającą na prowadzeniu indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielom za pracę w warunkach uciążliwych określonych w § 9 rozporządzenia przysługuje dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązującego wymiaru godzin w warunkach trudnych lub uciążliwych.

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do dodatku z każdego tytułu.

5. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 lub 2 przyznaje nauczycielowi dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedna godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pacy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2 ustala się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0.5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Rozdział 7.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 11. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor wrocznym planie finansowym szkoły, z tym, że:

1) 80% środków "funduszu" przeznacza się na nagrody dyrektora;

2) 20% środków "funduszu" przeznacza się na nagrody organu prowadzącego - Burmistrza.

§ 12. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2. Nagroda organu prowadzącego " Nagroda Burmistrza" może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają co najmniej 5 z kryteriów , o których mowa odpowiednio w ust. 4 i 5.

3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobra ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 5 z kryteriów , o których mowa w ust. 4.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:

1) aktywne uczestniczenie w życiu szkoły, organizując imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe;

2) wzorowe organizowanie współpracy z rodzicami i we współpracy z nimi rozwiązywanie problemów wychowawczych;

3) podejmowanie działań dydaktyczno - wychowawczych wykraczających poza przydział obowiązków;

4) promowanie szkoły w środowisku, w regionie, w kraju;

5) dzielenie się swoimi doświadczeniami poprzez publikacje i opracowanie materiałów metodycznych służących innym nauczycielom;

6) opracowywanie i wdrażanie własnych programów autorskich;

7) prowadzenie wymiany międzynarodowej uczniów;

8) podejmowanie działalności innowacyjnej;

9) prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

10) praca z uczniami uzdolnionymi i osiąganie wyróżniających efektów w przygotowaniu ich do olimpiad i konkursów przedmiotowych;

11) wzbogacanie warsztatu pracy pedagogicznej i wychowawczej;

12) prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli i zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

13) aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji.

5. Nauczyciele, którym powierzono funkcje dyrektorów mogą otrzymać nagrodę za wyróżniającą pracę oraz osiągnięcia w kierowanej przez siebie szkole, a w szczególności:

1) rosnąca jakość szkoły lub placówki potwierdzoną wynikami egzaminów zewnętrznych, rezultatami uczniów w olimpiadach, konkursach, rozgrywkach sportowych;

2) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły;

3) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i pozyskiwanie ich z innych źródeł oraz przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finansowej z wykorzystaniem możliwości obniżania kosztów własnych;

4) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu prowadzącego z obowiązków w zakresie sprawozdawczości oraz przekazywania informacji;

5) umiejętność racjonalnego planowania pracy szkoły oraz stwarzania możliwie optymalnych warunków na rzecz realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

6) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających wdrażaniu innowacji i eksperymentów oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli;

7) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ładu i porządku wokół szkoły oraz estetyki jej pomieszczeń oraz realizowania działań inwestycyjnych;

8) skuteczne i różnorodne promowanie szkoły i podnoszenie jej pozycji w środowisku i w regionie, w szczególności przez efektywny udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych;

9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły i opracowywanie corocznych raportów oj jakości pracy szkoły;

10) realizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i wprowadzanie szkoły na drogę rozwoju organizacyjnego;

11) rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym.

§ 13. Nagrody przyznawane są :

1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

2) z innych ważnych okazji.

§ 14. 1.Wysokość Nagrody Burmistrza nie może być niższa niż 1.400,00 zł.

2. Wysokość Nagrody Dyrektora powinna stanowić co najmniej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, nie powinna być wyższa niż Nagroda Burmistrza.

§ 15. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza występuje:

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

2) dla dyrektora szkoły - dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku, organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. Złożone wnioski winny zawierać uzasadnienie oraz pozytywną opinię rady pedagogicznej.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza należy składać w następujących terminach:

1) do dnia 30 września z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

2) z miesięcznym wyprzedzeniem z okazji innych ważnych wydarzeń.

Rozdział 8.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 16. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole położonej na terenie wiejskim gminy Prudnik, w miejscowościach: Moszczanka, Łąka Prudnicka, Szybowice, Rudziczka, Mieszkowice, Czyżowice, Niemysłowice, Wierzbiec i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej " dodatkiem"

2. Wysokość dodatku w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10,00 zł.

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 20,00 zł.

3. ) przy trzech osobach w rodzinie - 30,00 zł.

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 40,00 zł.

3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na wyłącznym jego utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.2.Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu do zajmowanego przez niego lokalu.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

§ 17. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zwarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 18. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będącymi współmałżonkami.

2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz.

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następująco po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Łapacz

Radca Prawny, ekspert z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama