reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r., poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice o następującej treści:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice i jest zgodny z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2017.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) odpadach surowcowych (tzw. "suchych") - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane
z odpadów komunalnych, zbieranych dotychczas w jednym pojemniku, odpady suche w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak w szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe;

3) odpadach komunalnych pozostałych - odpady komunalne pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów surowcowych,

4) budynkach jednorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu użytkowegoo powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

5) budynkach wielorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który zawiera więcej niż dwa lokale mieszkalne;

6) pojemnikach ogólnodostępnych - należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania szkła kolorowego oraz szkła białego (bezbarwnego), do których mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają opakowaniowe odpady szklane;

7) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata
2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia
28 sierpnia 2012 roku;

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony.

2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.

§ 3.

1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania
i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym worku lub pojemniku w kolorze żółtym,

b) szkło - powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych z podziałem na białe (pojemnik biały) i kolorowe (pojemnik zielony) lub jako szkło zmieszane w osobnym worku w kolorze zielonym,

c) popiół - w osobnym pojemniku - pojemnik metalowy, ocynkowany,

d) pozostałe odpady komunalne - w osobnym pojemniku,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji - powinny być zagospodarowywane przy pomocy kompostowników przydomowych lub zbierane w pojemniku w kolorze brązowym;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku w kolorze żółtym,

b) popiół - w osobnym pojemniku,- pojemnik metalowy, ocynkowany,

c) szkło - powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych,

d) pozostałe odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji w pojemniku w kolorze brązowym;

3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku lub worku w kolorze żółtym,

b) szkło - powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych,

c) pozostałe odpady komunalne - w osobnym pojemniku lub worku;

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji w pojemniku w kolorze brązowym;

2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości jednostka, zobowiązani są dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą ponadto
w systemie akcyjnym.

§ 4.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom
i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

3. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do usuwania nawisów śnieżnych oraz sopli z okapów, rynien i innych części budynków nad ciągami komunikacyjnymi i terenami przeznaczonymi do użytku publicznego.

§ 5.

1. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości
i porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych
w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne oraz wyposażenie miejsc publicznych, na których dopuszczone jest wyprowadzanie zwierząt domowych, w szczególności psów, w pojemniki do zbierania odchodów zwierząt.

2. Właściciela nieruchomości, na których znajdują się piaskownice przeznaczone dla dzieci zobowiązani są do wymiany piasku z częstotliwością uniemożliwiającą zanieczyszczenie zagrażające zakażeniami chorobami bakteryjnymi, pasożytniczymi i zakaźnymi chorobami odzwierzęcymi, minimum raz na rok - po sezonie zimowym.

§ 6.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska poprzez wprowadzenie do gleby płynów eksploatacyjnych i smarów, w szczególności: oleju silnikowego, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego, oleju układu wspomagania, płynów do spryskiwania szyb.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7.

1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności 60l, 110 l i 120 l,

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,

3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l,

4) kontenery o pojemności od 5 do 34 m3,

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,

6) przydomowe kompostowniki.

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:

1) białym, z przeznaczeniem na szkło białe (bezbarwne),

2) zielonym, z przeznaczeniem na szkło kolorowe lub zmieszane,

3) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche"),

4) brązowym, odpady komunalne ulegające biodegradacji ,

5) czarnym lub metalowym (pojemnik cynkowy), ciemnozielonym lub ciemnoszarym
z przeznaczeniem na pozostałe odpady komunalne.

3. Do zbierania popiołu należy zastosować pojemnik metalowy ocynkowany.

4. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone
w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

5. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka.

6. Oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez gminę lub podmiot odbierający odpady.

7. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów
w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

§ 8.

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 2 osoby korzystające - o pojemności 60 l,

2) 3-4 osoby korzystające - o pojemności 110 l,

3) nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 osób - o pojemności 240 l,

4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie Załącznika do uchwały.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:

1) nie więcej niż 2 osoby - o pojemności 60 l,

2) 3-4 osoby - o pojemności 110 l,

3) nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 osób - o pojemności 240 l,

4) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie załącznika do uchwały.

§ 9.

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie mniej niż 3-4 osoby korzystające - pojemnik o pojemności 110 l

2) nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 osób - pojemnik o pojemności 240 l,

3) nie mniej niż 15 osób korzystających i nie więcej niż 26 osób korzystających - pojemnik
o pojemności 1100 l,

4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie załącznika do uchwały.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 3-4 osoby - o pojemności 110 l,

2) nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 osób - o pojemności 240 l,

3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie załącznika do uchwały.

§ 10.

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:

1) nie więcej niż 2 osoby - pojemnik lub worek o pojemności 60 l,

2) nie mniej niż 3 - 4 osoby - pojemnik lub worek o pojemności 110 l,

3) nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 osób - pojemnik o pojemności 240 l,

4) nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 26 - pojemnik o pojemności 1100 l,

5) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-4 lubkontenerów wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 4) proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie załącznika do uchwały.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 2 osoby- pojemnik lub worek o pojemności 60 l,

2) 3-4 osoby - pojemnik o pojemności 110 l,

3) nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 osób - pojemnik o pojemności 240 l,

4) nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 26 osób - pojemnik o pojemności 1100 l,

5) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-4 lub kontenerów wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 4) proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie załącznika do uchwały.

§ 11.

Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.

§ 12.

Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie niezabudowanym - 20 l, usytuowane w odległości maksymalnie 10 km od kolejnego pojemnika,

2) w terenie zabudowanym - od 10 l do 50 l, usytuowane w odległości maksymalnie 300 m od kolejnego pojemnika.

§ 13.

Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości podano
w załączniku do uchwały.

§ 14.

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2,

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony
z przedsiębiorcą odbierającym odpady,

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości,
w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 15.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym i sanitarnym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, a także do kresowego mycia i dezynfekowania pojemników.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 16.

1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wynosi:

1) niesegregowane - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

2) pozostałe odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

3) odpady surowcowe (tzw. "suche") oraz szkło - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

4) popiół - w okresie grzewczym nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

2. Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników ogólnodostępnych powinna wynosić nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w systemie akcyjnym raz na kwartał zgodnie z podanym harmonogramem.

4. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 7.00 - 20.00.

5. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

6. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej - ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

7. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

8. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

§ 17.

1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane oraz pozostałe odpady komunalne, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków
i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki,

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych
i opakowaniowych,

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,

4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie,

6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikichwysypisk),

7) zakopywania odpadów,

8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów naturalnych,

9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2012-2017

§ 18.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 19.

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru
i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi oraz zanieczyszczania terenu.

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

4. Właściciel psa zobowiązany jest do:

1) zapewnienia aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu;

2) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki pies powinien posiadać kaganiec,

3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 20.

6. Zabrania się:

1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę,

2) wprowadzanie zwierząt na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe, place targowe,

3) wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z opieki psa).

Rozdział 6.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB
W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 20.

1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także:

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku, na zasadach określonych w § 21 i § 22,

3) odchody zwierząt usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie
z odrębnymi przepisami,

4) gromadzić odchody zwierzęce w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Na terenach ogródków działkowych nie powinno się prowadzić hodowli stwarzającej uciążliwość dla innych użytkowników ogródków działkowych.

4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.

5. Zabrania się:

1) utrzymania zwierząt gospodarskich jak: bydło, konie, trzoda chlewna, kozy, owce na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

2) wypuszczania drobiu poza ogrodzony teren hodowli,

3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, strefy przemysłowe.

6. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt,
w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,

2) teren hodowli powinien być ogrodzony i otoczony strefą ochronną,

3) w strefie ochronnej nie powinny się znajdować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na pobyt ludzi z wyjątkiem budynku będącego własnością hodowcy zwierząt,

4) odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:

a) obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 m,

b) ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m.

7. Dopuszcza się zmniejszenie tych odległości w przypadku uzyskania przez właściciela hodowli zgody wszystkich współlokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich lokatorów budynków sąsiednich, jeżeli hodowla narusza normy odległości.

Rozdział 7.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 21.

1. Obowiązkową deratyzacją objęte są nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane należące do osób prawnych, podmiotów gospodarczych, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury.

2. Ponadto deratyzację należy przeprowadzać w węzłach cieplnych i sieci kanalizacyjnej.

§ 22.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku w terminach:

1) deratyzacja wiosenna - w miesiącu marcu każdego roku,

2) deratyzacja jesienna - w miesiącu październiku każdego roku.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do niezwłocznego przeprowadzenia deratyzacji.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 24.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XL/246/06 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Tułowice.

§ 25.

Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Lewandowska - Adam


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/122/2012
Rady Gminy Tułowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

Tabela 1. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

L.p.

Sposób zbierania odpadów

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów

Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych
w ciągu 2 tygodni
[litry/2 tyg.]

1.

selektywny

na zamieszkującego

26

2.

nieselektywny

na zamieszkującego

42

Przyjęta gęstość odpadów 156 kg/m3

Tabela 2. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

L.p.

Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych)

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów

średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu 2 tygodni
[litry/2 tyg.]

Selektywne zbieranie odpadów

Nieselektywne zbieranie odpadów

1.

nieruchomość zamieszkała

na zamieszkującego

26

42

2.

uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki

na studenta/ ucznia/ dziecko

4

6

na pracującego

14

22

3.

internaty, hotele i inne placówki całodziennego pobytu

na łóżko

18

28

na pracującego

14

22

4.

lokale handlowe - do 50m2powierzchni handlowej

na 1m2powierzchni handlowej

4

6

na pracującego

14

22

5.

lokale handlowe - powyżej 50m2powierzchni handlowej

na 1m2powierzchni handlowej

4

4

na pracującego

14

22

6.

lokale gastronomiczne

na 1 miejsce konsumpcyjne

18

28

na pracującego

14

22

7.

urządzone targowiska, hale targowe,

na punkt handlowy

52

84

na pracującego

14

22

8.

ogródki działkowe

na każdą działkę

10

14

9.

instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe,

na miejsce na widowni

2

2

na pracującego

14

22

10.

cmentarz

na miejsce grzebalne

4

6

11.

wszystkie inne niż wyżej wymienione:

-

pomieszczenia biurowe, w tym instytucje i urzędy

na pracującego

14

22

-

punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)

na pracującego

14

22

-

rzemiosło i zakłady wytwórcze, działalność gospodarcza

na pracującego

14

22

-

instytucje kultury, nie posiadające sal widowiskowych, w tym m.in.: świetlice wiejskie, muzea, biblioteki

na pracującego

14

22

-

obiekty sportowe, tereny rekreacyjne w tym m.in. hale sportowe, korty tenisowe, boiska, kąpieliska, skwery i parki.

na obiekt

-

120

Przyjęta gęstość odpadów 156 kg/m3

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Ręczkowska

Specjalista w zakresie księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama