reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/153/12 Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) posiadanie co najmniej jednego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania techniczne i sanitarno- porządkowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów ascenizacyjnych (Dz.U.Nr 193, poz.1617) oraz oznakowanego w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa i adres przedsiębiorcy, nr telefonu kontaktowego);

2) posiadanie zaplecza technicznego dostosowanego do prowadzonej działalności w postaci bazy transportowej, która powinna:

a) stanowić teren ogrodzony i utwardzony, o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych,

b) posiadać odpowiednie miejsca postojowe, umożliwiające wykonanie napraw i bieżących konserwacji pojazdów oraz ich mycia i dezynfekcji,

3) gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych, poprzez przedłożenie stosownej umowy,

4) pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych,

5) przekazywanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, której jest właścicielem, bądź z którą ma podpisaną umowę na przekazywanie nieczystości ciekłych,

6) przekazywanie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości za pokwitowaniem (dokument przekazania nieczystości ciekłych wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U.Nr 188, poz.1576).

§ 2. Spełnienie wymagań określonych w § 1 winno być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, tj.:

1) kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu asenizacyjnego;

2) okazaniem tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczne;

3) okazaniem tytułu prawnego do stacji zlewnej bądź umowy ze stacją zlewną na odbiór nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Kowalczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama