reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/187/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - żłobka

Na podstawie art. 8, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235[1]) ) i art. 12, ust. 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240[2]) ) oraz art. 18, ust. 2, pkt 9, litera "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591[3]) ) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2013r. gminną jednostkę budżetową pod nazwą "Żłobek" w Strzelcach Opolskich.

§ 2. Żłobek wyposaża się w następujący majątek: grunt wraz z posadowionym na nim budynkiem i jego wyposażeniem, dostosowany do potrzeb prowadzenia żłobka przez Gminę Strzelce Opolskie, zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2012r.

§ 3. Żłobkowi ustala się statut w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich


Bogusław Farion


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/187/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 30 października 2012 r.

Statut Żłobka

§ 1. Żłobek w Strzelcach Opolskich, zwany dalej "żłobkiem" jest żłobkiem publicznym, służącym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie w opiece nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3.

§ 2. Siedziba żłobka znajduje się w Strzelcach Opolskich przy ul. Wyszyńskiego 14.

§ 3. Żłobkiem kieruje jednoosobowo dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 4. Celem żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

§ 5. 1. Do zadań żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny,

4) wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowania postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci zgodnie z wiekiem i poziomem rozwoju,

5) tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka,

6) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-edukacyjnej,

7) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobku.

2. W realizacji zadań, określonych w ust.1, żłobek współpracuje z rodzicami, opiekunami prawnymi lub innymi osobami, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, zwanymi dalej "rodzicami".

§ 6. 1. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się raz w roku, w okresie luty - kwiecień, w terminie określonym przez dyrektora, na podstawie karty zgłoszenia, sporządzonej przez rodziców dziecka, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Przyjmowanie dzieci do żłobka odbywa się w miarę posiadania przez żłobek wolnych miejsc w grupie dzieci o zbliżonym wieku i w oparciu o ich rozwój psychofizyczny. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci obojga pracujących rodziców.

3. Rekrutacja dzieci do żłobka na zasadach ustalonych w ust. 1 i 2 następuje po zakończeniu realizacji przez gminę Strzelce Opolskie projektu pn. "Aktywny powrót mam do pracy". W okresie od 1 stycznia 2013r., przez czas realizacji przez gminę Strzelce Opolskie projektu pn. "Aktywny powrót mam do pracy" do żłobka uczęszczają dzieci, uczestniczące w realizacji przez gminę tego projektu, przyjęte do żłobka na zasadach określonych w tym projekcie.

§ 7. 1. W przypadku ukończenia przez dziecko uczęszczające do żłobka wieku 3 lat może ono dalej uczęszczać do tego żłobka, nie dłużej jednak niż do końca czerwca tego roku kalendarzowego albo końca miesiąca kalendarzowego, w którym kończy trzeci rok życia, w zależności od tego która z tych dat następuje później.

2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni, lub w przypadku co najmniej dwudziestojednodniowej zwłoki w zapłacie opłat, określonych w § 7, dyrektor żłobka może skreślić to dziecko z listy dzieci przyjętych (uczęszczających) do żłobka.

§ 8. 1. Opieka nad dzieckiem w żłobku jest odpłatna; obejmuje koszty pobytu i wyżywienia dziecka.

2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku rodzice dziecka nie ponoszą opłat za wyżywienie dziecka w dniu, w którym było nieobecne. Opłata wniesiona z góry podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.

3. Szczegółowe zasady, wielkość, sposób i termin wnoszenia i ustalenie opłat dotyczących kosztów, określonych w ust. 1, określają odrębne przepisy prawa.

§ 9. 1. Żłobek jest czynny do 10 godzin dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Dyrektor żłobka ustala corocznie nie dłuższą niż trzydzieści dni jednorazową przerwę w działalności żłobka w okresie lipiec-sierpień.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 131, poz. 764.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. Nr 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama