| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i ostatnia zmiana: Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567)oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 03.12.2012r.

Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Polska Cerekiew o następującej treści:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) odpadach surowcowych (tzw. "suchych") - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane
z odpadów komunalnych odpady suche, w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak
w szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

2) budynkach jednorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

3) budynkach wielorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który nie jest budynkiem jednorodzinnym;

4) Związek - należy przez to rozumieć Związek Międzygminny "Czysty Region" z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu;

5) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata
2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia
28 sierpnia 2012 roku;

3. Ilekroć niniejszy regulamin posługuje się pojęciami zdefiniowanymi w ustawach, należy te pojęcia rozumieć zgodnie z tymi definicjami.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony,

w sposób określony w § 3.

2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.

3) Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym worku,

b) szkło - w osobnym worku,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) szkło - w osobnym pojemniku,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku lub worku,

b) szkło - w osobnym pojemniku lub worku,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku lub worku;

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości jednostka, mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne mogą być odbierane w systemie akcyjnym.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, a zwłaszcza z chodników i jezdni przy czym:

a) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub do wpustów kanalizacyjnych,

b) dopuszcza się zgarnianie śniegu z jezdni na chodnik jedynie w sytuacji gdy zgarnięty śnieg nie spowoduje utrudnienia w ruchu pieszym,

c) dopuszcza się zgarnianie śniegu i lodu z chodnika do jego krawędzi;

d) zgarnięty śnieg nie może powodować niszczenia drzew, krzewów i urządzeń technicznych pasa drogowego.

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

3. Sople lodowe i nawisy śniegu z dachów, gzymsów, rynien budynku w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości służących do użytku publicznego i w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych należy usuwać niezwłocznie po ich pojawieniu się.

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych (z wyjątkiem mycia silników samochodowych) poza myjniami samochodowymi, na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) mycie pojazdów odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a do mycia wykorzystywane będą środki ulegające biodegradacji;

2) powstające podczas mycia ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych;

2. Naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją (wymiana kół, opon, świec, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje) mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, pod warunkiem, że:

1) nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby;

2) nie spowodują uciążliwości dla sąsiadów;

3) odpady powstające podczas napraw zostaną zebrane, umieszczone w pojemniku i przekazane do unieszkodliwienia zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

3. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska; zakaz dotyczy w szczególności napraw związanych z wymianą oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę koszy ulicznych na drobne odpady komunalne.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych w miejscach publicznych:

1) w terenie niezabudowanym kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 10 l, należy ustawiać w odstępach nie większych niż 10 km.

2) w terenie zabudowanym kosze o pojemności nie mniejszej niż 20 l, należy ustawiać w odległości maksymalnie 300 m od kolejnego pojemnika,

3. Za stan sanitarny, techniczny, sanitarny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności 60 l i 120 l,

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l

3) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2500 l, 3600 l,

4) kontenery o pojemności 16 m3i 34 m3,

5) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w pkt. 3, w tym odpadów niebezpiecznych,

6) przydomowe kompostowniki.

2. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dopuszcza się pojemniki
o pojemności 110 l, które traktuje się jako równoważne pojemnikom o pojemności 120 l.

3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki w odpowiednich kolorach:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło,

2) brązowym, z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji,

3) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche"),

4) czarnym, ciemnoszarym lub metalicznym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

4. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować worki w odpowiednich kolorach:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło,

2) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche")

3) czarnym, z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

5. Wskazane pojemniki, worki i kontenery do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

6. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, a także w oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka.

7. Oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez Związek lub podmiot odbierający odpady.

8. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiadają tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów
w warunkach tlenowych w okresie całego roku, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 osoba - jeden pojemnik o pojemności 60 l lub 120 l

2) 2 lub 3 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) 4 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 l,

4) 5 lub 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

5) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 40 l odpadów na zamieszkującego na dwa tygodnie.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 60 l,

2) od 7 do 12 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 13 do 18 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik
o pojemności 60 l,

4) od 19 do 24 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

5) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 10 l odpadów na zamieszkującego na tydzień.

§ 9. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 60 l,

2) od 4 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 7 do 9 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik
o pojemności 60 l,

4) od 10 do 12 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

5) od 13 do 24 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,

6) od 25 do 36 osób - trzy pojemniki o pojemności 240 l,

7) od 37 do 48 osób - cztery pojemniki o pojemności 240 l,

8) od 49 do 55 osób - pojemnik o pojemności 1100 l,

9) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-8 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi
20 l odpadów na zamieszkującego na tydzień.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący sposób: dla każdej selektywnie zbieranej frakcji przewiduje się pojemnik o identycznej pojemności jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), ustalony w ust. 1.

3. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1, uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 10. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi:

1) do 60 l odpadów - jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 l,

2) od 61 l do 120 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 121 l do 180 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik
o pojemności 60 l,

4) od 181 l do 240 l - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

5) od 241 l do 480 l - dwa pojemniki o pojemności 240 l,

6) od 481 l do 720 l - trzy pojemniki o pojemności 240 l,

7) od 721 l do 960 l - cztery pojemniki o pojemnośc 240 l,

8) od 961 l do 1100 l - jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

9) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-8 lub większe pojemniki/kontenery proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie z ust. 2.

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oblicza właściciel nieruchomości korzystając z Tabeli 1 zawartej w Załączniku do uchwały. Ilość tych odpadów stanowi sumę iloczynów: liczby jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych,
w następujący sposób: dla każdej selektywnie zbieranej frakcji przewiduje się pojemnik
o identycznej pojemności jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), ustalony w ust. 1.

4. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

5. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników lub kontenerów, łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 11. 1. Minimalna pojemność worka na odpady zbierane selektywnie wynosi 120 l.

2. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.

§ 12. Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości podano
w Załączniku do uchwały.

§ 13. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2,

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, w taki sposób aby pojemniki nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,

3) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
w należytym stanie sanitarnym.

2. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) miejsc ustawienia pojemników i kontenerów do zbierania odpadów w razie zaistnienia takiej konieczności.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

5. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 15. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wynosi:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) odpady ze szkła - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

2) zabudowa wielorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) odpady ze szkła - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) odpady ze szkła - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

2. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może odbywać się w systemie akcyjnym co najmniej raz na pół roku zgodnie z podanym harmonogramem.

3. Odbieranie odpadów niebezpiecznych może odbywać się w systemie mobilnym co najmniej raz na pół roku zgodnie z podanym harmonogramem.

4. Zbiórka przeterminowanych leków może odbywać się w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach lub w punktach świadczenia usług medycznych.

5. Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów może odbywać się w punktach wskazanych przez Związek.

6. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 20.00.

7. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

8. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.

9. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

10. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

§ 16. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków
i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki,

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych
i weterynaryjnych,

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,

4) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie,

5) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich wysypisk),

6) zakopywania odpadów,

7) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów naturalnych,

8) zabrania się usuwania do koszy ulicznych odpadów powstałych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nieruchomości, na których
w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2012-2017

§ 17. Należy dążyć do:

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych poprzez segregację z identyfikacją

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych,

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów,

5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie,

6) zmniejszenia masy składowanych odpadów.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru
i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi oraz do przekazywania na własny koszt padłych zwierząt domowych do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

4. Właściciel psa zobowiązany jest do:

1) poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym,

2) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu,

3) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec,

4) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 20.

6. Zabrania się:

1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę,

2) wprowadzanie zwierząt na place zabaw dla dzieci, do piaskownic, tereny sportowe, place targowe,

3) wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek
i innych obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z opieki psa).

7. Utrzymujący ssaki, gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są te pomieszczenia zabezpieczyć przed wydostaniem się zwierząt z pomieszczenia.

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTZRYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 19. 1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także:

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku, na zasadach określonych w § 21,

3) odchody zwierząt usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie
z odrębnymi przepisami,

4) gromadzić odchody zwierzęce w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 20 m od dróg publicznych, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych oraz oddzielonych stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla korzystających z obiektów użyteczności publicznej i sąsiednich nieruchomości.

3. Na terenach ogródków działkowych nie powinno się prowadzić hodowli stwarzającej uciążliwość dla innych użytkowników ogródków działkowych.

4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.

5. Zabrania się:

1) utrzymania zwierząt gospodarskich jak: bydło, konie, trzoda chlewna, kozy, owce na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli,

3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

6. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt,
w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,

2) teren hodowli powinien być ogrodzony i otoczony strefą ochronną,

3) w strefie ochronnej nie powinny się znajdować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na pobyt ludzi z wyjątkiem budynku będącego własnością hodowcy zwierząt,

4) odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:

a) obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 m,

b) ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m.

7. Dopuszcza się zmniejszenie tych odległości w przypadku uzyskania przez właściciela hodowli zgody wszystkich współlokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich lokatorów budynków sąsiednich, jeżeli hodowla narusza normy odległości.

Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy podlegają nieruchomości położone na obszarach, na których prowadzona jest hodowla zwierząt, magazyny, w których przechowywana jest żywność, środki spożywcze i zboże, a także pomieszczenia piwniczne, altany śmietnikowe, zsypy i pomieszczenia zsypowe, węzły ciepłownicze i elewatory.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku. Ustala się, następujące terminy wykładania trutki:

1) w dniach od 1 kwietnia do 21 kwietnia każdego roku (akcja wiosenna);

2) w dniach od 1 października do 21 października każdego roku (akcja jesienna).

3. W razie konieczności powstałej z przyczyn sanitarno-zdrowotnych mogą być ustalone dodatkowe terminy deratyzacji, inne niż określone w ust. 3.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

§ 22. Traci moc uchwała nr XXX/262/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 września 2006r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polska Cerekiew (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2006r. Nr 85, poz. 2512).

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życiepo upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/109/2012
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 11 grudnia 2012 r.

Tabela 1. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ciągu 2 tygodni:

L.p.

Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych)

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów komunalnych

Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych
w ciągu 2 tygodni [litry/2 tyg.]

1.

nieruchomość zamieszkała

liczba osób zamieszkujących

40

2.

uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki

liczba studentów/ uczniów/ dzieci

1

liczba osób pracujących

15

3.

szpitale, hotele i inne placówki całodziennego pobytu

liczba łóżek

40

liczba osób pracujących

30

4.

lokale handlowe - do 50m2powierzchni handlowej

1m2powierzchni handlowej

6

liczba osób pracujących

30

5.

lokale handlowe - powyżej 50m2powierzchni handlowej

1m2powierzchni handlowej

4

liczba osób pracujących

30

6.

lokale gastronomiczne

liczba miejsc konsumpcyjnych

40

liczba osób pracujących

30

7.

urządzone targowiska, hale targowe, giełdy

liczba punktów handlowych

120

liczba osób pracujących

30

8.

ogródki działkowe

liczba działek

20

9.

instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe, w tym m.in.: teatr, opera, filharmonia

liczba miejsc na widowni

1

liczba osób pracujących

15

10.

kino

liczba miejsc na widowni

4

liczba osób pracujących

30

11.

cmentarz

liczba użytkowanych miejsc grzebalnych

1

12.

domki letniskowe, kempingi

1m2powierzchni

1,5

13.

wszystkie inne niż wyżej wymienione:

-

pomieszczenia biurowe,
w tym instytucje i urzędy

liczba osób pracujących

30

-

punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)

liczba osób pracujących

30

-

rzemiosło i zakłady wytwórcze, działalność gospodarcza

liczba osób pracujących

30

-

instytucje kultury, nie posiadające sal widowiskowych, w tym m.in.: muzea, galerie, biblioteki

liczba osób pracujących

30

-

obiekty sportowe, w tym m.in. hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska itp..

liczba osób pracujących

30

Uwaga: Przyjęta gęstość odpadów 216 kg/m3

W przypadku mniejszej ilości wytwarzanych odpadów można wystąpić o dokonanie korekty średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu 2 tygodni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »