| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr 3/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Głubczyckiego

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r

pomiędzy Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim

a Powiatem Głubczyckim, w którego imieniu działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1. Józefa Kozinę - Starostę Głubczyckiego,

2. Piotra Soczyńskiego - Wicestarostę Głubczyckiego.

Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. nr 31, poz. 206 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zmianami) oraz na podstawie uchwały nr XXV/194/2012 Rady Powiatu Głubczyckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej strony, zawierają Porozumienie następującej treści:

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Powiat Głubczycki przyjmuje do wykonania niżej wymienione zadania:

1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej;

2) przekazanie podmiotom leczniczym środków rekompensujących zarobki utracone przez lekarzy i średni personel medyczny obsługujących powiatową komisję lekarską;

3) zawieranie z podmiotami leczniczymi (bądź lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z psychologami) umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;

4) pokrywanie kosztów wykonania: badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z cennikiem usług medycznych, obowiązującym w podmiocie, do którego
osoba została skierowana.

§ 2. 1. Na wykonanie zadań wymienionych w § 1 pkt 1, 2 i 4 Porozumienia, przeznacza się z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową w kwocie 8 000 zł (dział 750 - administracja publiczna, rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa, § 2120 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej). Dotacja celowa zostanie przekazana na rachunek Powiatu Głubczyckiego w trzech transzach, kolejno w terminach: I transza - do 7 dni od dnia ogłoszenia porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, II transza - do 30 dni od dnia przekazania I transzy, III transza - do 30 dni od dnia przekazania II transzy.

2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymieniona w § 2 ust. 1 nie pokryje wydatków związanych z realizacją zadań określonych w § 1 pkt 1, 2 i 4, Powiat Głubczycki może ubiegać się o dodatkowe środki na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów. Przyznanie dodatkowych środków wymaga uprzedniego podpisania i ogłoszenia porozumienia zmieniającego niniejsze Porozumienie.

3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401 0006 3922 3100 0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem "zwrot dotacji ..." ; należy podać przyczynę oraz wskazać dział, rozdział i paragraf zwracanych środków.

4. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, część niewykorzystana podlega zwrotowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2013 r. na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr: 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem "zwrot niewykorzystanej dotacji dz. 750 rozdz. 75045 § 2120".

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 15 lipca 2013 r.

6. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została przekazana.

§ 3. Powiat Głubczycki zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji celowej oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 4. 1. Powiat Głubczycki zobowiązuje się do składania Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej, przekazanej z budżetu Wojewody Opolskiego na zadania określone w § 1 pkt.1, 2 i 4, w nieprzekraczalnym terminie do 10 - tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i rachunków oraz innych dokumentów potwierdzających zasadność poniesionych wydatków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzymanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej należy przedłożyć Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2013 r. Podstawę rozliczenia stanowią faktury i rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność poniesionych wydatków.

§ 5. 1. Czynności nadzoru nad prawidłową realizacją zadań objętych Porozumieniem w imieniu Wojewody Opolskiego sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który w szczególności:

1) organizuje i przeprowadza kontrole,

2) przygotowuje zalecenia pokontrolne,

3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji powierzonych zadań.

2. Powiat Głubczycki zobowiązuje się do zapewnienia warunków umożliwiających przeprowadzanie kontroli realizacji zadań objętych Porozumieniem, jak też do przestrzegania otrzymanych wytycznych i zaleceń pokontrolnych.

3. Kontrola wykonania zadania realizowana jest również poprzez zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie 30 dni od jego przedstawienia.

§ 6. Powiat Głubczycki odpowiada za - zgodną z obowiązującym prawem - realizację wymienionych w Porozumieniu zadań.

§ 7. 1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4 będą realizowane od 4 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości dotacji z § 2120.

3. Wypowiedzenie Porozumienia może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego terminu i wymaga formy pisemnej.

§ 8. Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

§ 9. Porozumienie sporządzono w wersji elektronicznej.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Głubczycki


Józef Kozina


Wicestarosta Głubczycki


Piotr Soczyński

Wojewoda Opolski


Ryszard Wilczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »