reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/308/12 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r., poz. 299) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork:

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) Przedsiębiorca powinien posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny (wóz asenizacyjny), zarejestrowany, mający aktualne badania techniczne, spełniający wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), który zapewnia możliwość stałego świadczenia usług objętych zakresem uzyskanego zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Przedsiębiorca zobowiązany jest dysponować nieruchomością na bazę techniczno-biurową wyposażoną w szczególności w miejsce postojowe z punktem napraw oraz miejscem do mycia pojazdów - ich dezynfekcji oraz dezynsekcji.

3) W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w pkt 2 nie spełnia wymienionych wymagań, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów.

2. Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) Urządzenia do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych muszą być utrzymywane w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez mycie, odkażanie i dezynfekcję, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Wywóz nieczystości ciekłych musi być wykonywany pojazdami czystymi, szczelnymi, oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługę (co najmniej nazwa i adres przedsiębiorstwa).

3) Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zanieczyszczania środowiska, w tym tras przejazdu pojazdów asenizacyjnych poprzez wylewanie się nieczystości,

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien przekazywać nieczystości ciekłe do punktu zlewnego ścieków usytuowanego na Oczyszczalni Ścieków w Ligocie Dolnej Gmina Kluczbork lub innej stacji zlewnej położonej w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu.

4. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę w szczególności odpowiednimi dokumentami.

§ 2. Świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych, zawieranej z właścicielem nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) oraz wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem ilości odebranych z nieruchomości nieczystości ciekłych, ceny, miejsca utylizacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku


Janusz Kędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama