reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Murów

z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz.558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441 i nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128 i nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111 i nr 223 poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420 i nr 157 poz. 1241, z 2010r. nr 28 poz. 142, poz. 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230 z 2011 nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr .21 poz.113, nr 217 poz.1281, nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), ustala się co następuje.

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 w wysokości 15,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,00 zł miesięcznie.

§ 3. 1. Dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1) typ KP-7 (pojemność 7m 3 ) - 700,00 zł;

2) typ 1100 (pojemność 1100 l.) - 70,00 zł;

3) typ 240 (pojemność 240 l.) - 48,00 zł;

4) typ 120 i mniejsze (pojemność 120 l. i mniejsze) - 30,00 zł.

2. Dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:

1) typ KP-7 (pojemność 7m 3 ) - 660,00 zł;

2) typ 1100 (pojemność 1100 l.) - 68,00 zł;

3) typ 240 (pojemność 240 l.) - 34,00 zł;

4) typ 120 (pojemność 120 l.) - 18,00 zł.

§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z §2 i §3.

§ 5. 1. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości deklarowanych pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w §3 ust. 2 lub 4.

3. Wzór deklaracji o których mowa w ust. 1 i 2 określa odrębna uchwała.

§ 6. Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wzięto pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę wynoszącą 5534 osoby;

2) ilość wytwarzanych na terenie Gminy Murów odpadów komunalnych w wysokości: 592 Mg rocznie;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Sowada

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama