| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. z 2001 r. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Otmuchowie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów o następującej treści:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) odpadach surowcowych (tzw. "suchych") - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych, zbieranych dotychczas w jednym pojemniku, odpady suche w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak w szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe;

3) budynkach jednorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

4) budynkach wielorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który zawiera więcej niż dwa lokale mieszkalne;

5) pojemnikach ogólnodostępnych - należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania szkła kolorowego oraz szkła białego (bezbarwnego), do których mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają opakowaniowe odpady szklane; pojemniki do selektywnego zbierania papieru, kosze (pojemniki) do selektywnego zbierania opakowań (butelek) z tworzyw sztucznych;

6) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a) papier i tektura,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony.

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;

3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania
i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym worku lub donoszone do pojemników ogólnodostępnych do czasu wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do odpadów "suchych" ,

b) szkło - powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych,

c) popiół - w osobnym pojemniku,

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji - powinny być zagospodarowywane przy pomocy kompostowników przydomowych.

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku lub donoszone do pojemników ogólnodostępnych,

b) popiół - w osobnym pojemniku,

c) szkło - powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych,

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku.

3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku lub worku lub donoszone do pojemników ogólnodostępnych,

b) szkło - powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku lub worku.

2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości jednostka, zobowiązani są dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do pojemników ogólnodostępnych, w których gromadzone są: papier i opakowania z tworzyw sztucznych .

3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą ponadtow systemie akcyjnym.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniomi pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 5. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych
w odpowiednią liczbę koszy ulicznych na drobne odpady komunalne oraz wyposażenie miejsc publicznych, na których dopuszczone jest wyprowadzanie zwierząt domowych, w szczególności psów, w pojemniki do zbierania odchodów zwierząt.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska; zakaz w szczególności dotyczy napraw związanych
z wymianą oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności 60 l, 110 l i 120 l;

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l;

4) kontenery o pojemności od 5 do 34 m3;

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

6) przydomowe kompostowniki.

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:

1) białym, z przeznaczeniem na szkło białe (bezbarwne);

2) zielonym, z przeznaczeniem na szkło kolorowe;

3) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche");

4) czarnym, metalowym (pojemnik cynkowy), ciemnozielonym lub ciemnoszarym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Do zbierania popiołu należy zastosować pojemnik metalowy ocynkowany.

4. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone
w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

5. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika, a także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka.

6. Oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez gminę lub podmiot odbierający odpady.

7. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż dwie osoby - o pojemności 60 l;

2) 3-4 osoby - o pojemności 110 l;

3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób - o pojemności 240 l;

4) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt. 1-3.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. a, b, c, e jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:

1) nie więcej niż dwie osoby - o pojemności 60 l;

2) nie mniej niż 4 i nie więcej niż 6 osób - o pojemności 110 l;

3) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób - o pojemności 240 l;

4) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt. 1-3.

§ 9. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób o pojemności 2 x 240 l;

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - o pojemności 1100 l;

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - o pojemności 1100 l i 240 l;

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób - o pojemności 1100 l i 2 x 240 l;

5) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych
w pkt. 1-5.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. a, b, c, e jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 10 osób - o pojemności 240 l;

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - o pojemności 2 x 240 l;

3) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób - o pojemności 1100 l;

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób - dwa pojemniki o pojemności 1100 l i 240 l;

5) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt. 1-4.

§ 10. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - dwa pojemniki o pojemności 2 x 240 l;

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - pojemnik o pojemności 1100 l;

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - pojemnik o pojemności 1100 l i 240 l;

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób - pojemnik o pojemności 1100 l i 2 x 240 l;

5) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt. 1-5.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. a, b, c, e jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 10 osób - o pojemności 110 l;

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 15 osób - o pojemności 240 l;

3) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 20 osób - o pojemności 2 x 240 l;

4) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt. 1-3.

§ 11. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.

§ 12. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonach intensywnego ruchu pieszego oraz na przystankach komunikacyjnych służą kosze uliczne.

2. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku.

3. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu obiektu handlowego nie ustawiono koszy ulicznych, o których mowa wyżej. Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym.

4. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

§ 13. Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości podano w Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 14. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady;

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 16. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

§ 17. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

2) odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Otmuchów z jednostką wywozową;

4) odpady popiół i żużel - odbiór w okresie grzewczym tj. od 1 października do 30 kwietnia każdego roku jeden raz w miesiącu;

5) odpady opakowaniowe ze szkła - nie rzadziej niż raz w miesiącu; przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów ma gwarantować nie przepełnianie się pojemników;

6) odpady z koszy ulicznych:

a) znajdujących się na terenie Rynek - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,

b) przyległe ulice do Rynku - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

c) znajdujących się na pozostałym obszarze (m. in. parki) - nie rzadziej niż 1 raz co dwa tygodnie,

d) znajdujących się w sołectwach - nie rzadziej niż 1 raz co dwa tygodnie.

7) odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

8) odpady z terenów ogródków letnich i kawiarenek zimowych - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;

9) odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, wskazanych przez Gminę Otmuchów;

10) odpady w postaci zużytych baterii należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Otmuchów oraz w punktach sprzedaży baterii;

11) odpady akumulatorów małogabarytowych - przekazywać w punktach sprzedaży akumulatorów oraz w ramach akcji "wystawka" zorganizowanej przez jednostkę wywozową lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

12) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w ramach akcji "wystawka" zorganizowanej przez jednostkę wywozową;

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub w ramach akcji "wystawka" zorganizowanej przez jednostkę wywozową;

14) meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce wywozowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru przez jednostkę wywozową. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

15) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez jednostkę wywozową, ustawionych w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

16) dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;

17) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wskazane w § 2 ust.1 pkt. a, b, c, e należy gromadzić w pojemnikach lub przy zwiększonej ich ilości w workach, a w przypadku braku pojemników do segregacji w miejscach ogólnodostępnych. Pozostałe wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych przekazywane będą bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru.

§ 18. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz w miesiącu z zastrzeżeniem pkt.1;

3) częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 19. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, lekówi chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki;

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych;

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek;

4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi;

5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie;

6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich wysypisk);

7) zakopywania odpadów;

8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów naturalnych;

9) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

10) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2012-2017

§ 20. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 21. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego oraz wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp. .

4. Właściciel psa zobowiązany jest do:

1) poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym;

2) dopilnowania, aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu;

3) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec;

4) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 22.

6. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie lub dokonać pochówku na grzebowisku dla zwierząt.

7. Zabrania się:

1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę;

2) wprowadzania zwierząt na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe, baseny kąpieliska, place targowe, cmentarze, tereny placówek oświatowo-wychowawczych oraz innych nieruchomości, których właściciel wprowadził taki zakaz;

3) wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z opieki psa);

4) dokarmiania zwierząt i ustawiania budek / domków dla tych zwierząt poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela nieruchomości.

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 22. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zwartych terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

2. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie przykrych zapachów.

3. Hodowla zwierząt gospodarskich może być prowadzona na terenach o zabudowie jednorodzinnej, przy czym jeżeli nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi lub budynkami użyteczności publicznej niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właścicieli lub zarządców tych nieruchomości.

4. Hodowla zwierząt gospodarskich oraz innych zwierząt domowych powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.

5. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

6. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

7. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, winny być odprowadzone krytymi rowkami ściekowymi do kompostowni lub zbiorników bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby.

8. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane w szczelnie zamkniętych zbiornikach przykrytych płytą zaopatrzoną w otwór wejściowy i wentylacyjny, wybudowanych i usytuowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

9. Deratyzacja pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, powinna być wykonana dwa razy w roku, na zasadach określonych w § 23.

10. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

11. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.

Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 23. Warunki obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania dwukrotnej deratyzacji (odszczurzania) we wszystkich nieruchomościach.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie miasta (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe itp.).

3. Termin przeprowadzenia deratyzacji ustala się w okresie: od 15 maja do 25 maja i od 20 października do 3 listopada każdego roku.

4. W związku z przeprowadzoną akcją deratyzacji właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

a) gruntownego oczyszczenia terenu z nagromadzonych nieczystości przed rozpoczęciem deratyzacji,

b) szczególnego przestrzegania czystości na terenie nieruchomości w trakcie akcji obejmujące m.in. zakaz wyrzucania resztek pokarmowych do pojemników,

c) zabezpieczenia miejsc wyłożenia trutek przed dostępem dzieci oraz zwierząt domowych,

d) utrzymania w zamknięciu zwierząt szczególnie ptactwa domowego w okresie akcji.

5. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 25. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXX/254/2005 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2005r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów oraz uchwała nr XXX/283/2006 z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Zaczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/177/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy OTMUCHÓW

Tabela 1. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

L.p.

Sposób zbierania odpadów

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów

Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych
w ciągu 2 tygodni
[litry/2 tyg.]

1.

selektywny

na zamieszkującego

28

2.

nieselektywny

na zamieszkującego

42

Przyjęta gęstość odpadów 178 kg/m3

Tabela 2. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy:

L.p.

Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych)

jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów

średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu 2 tygodni
[litry/2 tyg.]*

wskaźnik przeliczeniowy do obliczenia liczby osób korzystających z pojemnika

1.

nieruchomość zamieszkała

na zamieszkującego

28,00

1,000

2.

uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki

na studenta/ ucznia/ dziecko

4

0,143

na pracującego

16

0,571

3.

szpitale, hotele i inne placówki całodziennego pobytu

na łóżko

20

0,714

na pracującego

16

0,571

4.

lokale handlowe - do 50m2powierzchni handlowej

na 1m2powierzchni handlowej

4

0,143

na pracującego

16

0,571

5.

lokale handlowe - powyżej 50m2powierzchni handlowej

na 1m2powierzchni handlowej

4

0,143

na pracującego

16

0,571

6.

lokale gastronomiczne

na 1 miejsce konsumpcyjne

20

0,714

na pracującego

16

0,571

7.

urządzone targowiska, hale targowe, giełdy

na punkt handlowy

56

2,000

na pracującego

16

0,571

8.

ogródki działkowe

na każdą działkę

10

0,357

9.

instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe, w tym m.in.: teatr, opera, filharmonia

na miejsce na widowni

2

0,071

na pracującego

16

0,571

10.

kino

na miejsce na widowni

4

0,143

na pracującego

16

0,571

11.

cmentarz

na miejsce grzebalne

4

0,143

12.

domki letniskowe, kempingi

na 1 m2

4

0,143

13.

wszystkie inne niż wyżej wymienione:

-

pomieszczenia biurowe, w tym instytucje i urzędy

na pracującego

16

0,571

-

punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)

na pracującego

16

0,571

-

rzemiosło i zakłady wytwórcze, działalność gospodarcza

na pracującego

16

0,571

-

instytucje kultury, nie posiadające sal widowiskowych, w tym m.in.: muzea, galerie, biblioteki

na pracującego

16

0,571

-

obiekty sportowe, w tym m.in. hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska itp..

na pracującego

16

0,571

Uwaga:

*w przypadku prowadzenia zbiórki odpadów w sposób nieselektywny, wskaźnik należy zwiększyć o 50%

Przyjęta gęstość odpadów 178 kg/m3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »