Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja Nr OWR-4210-50/2013/23/XI-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła przedsiębiorcy Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października  2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła

przedsiębiorcy

Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM  Sp. z o.o.

z siedzibą w Zawadzkiem

posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 756-10-06-498

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem,

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

na okres do dnia 31 marca 2014 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 6 marca 2008 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1172/23/W/OWR/2008/MK ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr  PCC/1149/23/W/OWR/2008/MK, w dniu 25 października 2012 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych za okres 12 miesięcy.

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony  do dnia 31 marca 2014 r.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu


Józef Dolata

Otrzymuje:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM  Sp. z o.o.

ul. Świerklańska 2

47-120 Zawadzkie

2) Wojewoda Opolski

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł w dniu  17 grudnia 2012 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045starszy specjalista  - Dorota Balińska


Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-50/2013/23/XI-A/DB
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 11 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe