Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Nr 1/2013 Starosty Nyskiego

z dnia 25 stycznia 2013 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r

Tekst pierwotny

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).

Realizując obowiązek art. 38b ust.3 ustawy Starosta składa Radzie Powiatu Nyskiego sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Aktualny skład Komisji:

1) Adam Fujarczuk - Starosta Nyski - Przewodniczący Komisji,

2) Piotr Tarapata - Członek Komisji - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie,

3) Zbigniew Hazik - Członek Komisji - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Nysie,

4) Renata Gawęda - Burcek - Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Nysie,

5) Wincenty Galla - Radny Powiatu Nyskiego,

6) Daniel Palimąka - Radny Powiatu Nyskiego,

7) Halina Dzikowicz - Hofman - Pedagog,

8) Teresa Pawelec - Psycholog,

9) Henryk Szczotka - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nysie.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Do zadań Komisji należy:

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli,

- przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowanie innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowanie projektu budżetu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych
z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1,2 i 4,

- opiniowanie zleconych przez starostę innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja opracowała "Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012 - 2014", który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Nysie w dniu 31 maja 2012 r. Program zawiera główne kierunki działań profilaktycznych i zapobiegawczych w zakresie:

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli,

- przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowanie innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowanie projektu budżetu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych
z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1,2 i 4,

- opiniowanie zleconych przez starostę innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Do realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012 - 2014" przystąpiły szkoły, Komenda Powiatowa Policji w Nysie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nysie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nysie i Otmuchowie, Fundacja Pro-Lege, Ośrodki Pomocy Społecznej.

Komisja w 2012 roku odbyła 3 posiedzenia.

Kierownicy służb, inspekcji i straży złożyli informacje za 2011 rok z działalności w zakresie: porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, stanu sanitarno - epidemiologicznego, weterynarii i nadzoru budowlanego. Na podstawie złożonych sprawozdań Komisja uznała, że stan bezpieczeństwa na terenie powiatu nyskiego jest zadowalający, nie mniej jednak należy sukcesywnie dążyć do jego poprawy.

Komisja analizowała wniesione poprawki zgłoszone przez podmioty realizujące zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego do projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012 - 2014. Zgłoszone poprawki zostały uwzględnione w powyższym projekcie, który został przedłożony na sesji Rady Powiatu celem jego uchwalenia.

Komisja odbyła posiedzenie wraz z członkami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omówiono stan przygotowania zimowego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
w sezonie 2012 - 2013 na terenie powiatu nyskiego oraz wskazano możliwości zapewnienia pomocy społecznej dla osób potrzebujących wsparcia w sezonie zimowym. W związku z występującym okresem zimowym na wniosek komisji wystosowano pismo do burmistrzów i wójtów powiatu nyskiego z prośbą
o podjęcie działań (uzależnionych od panujących warunków atmosferycznych) w zakresie ochrony życia
i zdrowia mieszkańców a w szczególności:

- przeprowadzenie akcji informacyjnej dla społeczeństwa - zasady postępowania w obliczu zagrożenia,

- monitorowanie miejsc przebywania bezdomnych,

- kontrolowanie warunków życia osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo, ubogie),

- szczególny nadzór nad warunkami bytowymi osób objętych pomocą społeczną.

Omawiano również działania w zakresie profilaktyki zimowego utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych. Ze względu na niedostateczny stan etatowy w PINB, Komenda Powiatowa Policji w Nysie zobowiązała się do uczestnictwa w kontrolach pod względem odśnieżania dachów obiektów wielkopowierzchniowych w okresie zimowym. Ustalono też, że na stronie internetowej Starostwa Powiatowego będą umieszczone adresy ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa opolskiego oraz komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczno - hydrologiczne i prognozy pogody długoterminowej.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na rok 2013 w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa.

Mając na uwadze bezpieczeństwo turystów w Górach Opawskich na bazie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Głuchołazach Komendy Powiatowej PSP utworzono grupę ratownictwa wysokościowego
o pięcioosobowym składzie. Grupa ratownicza wspólnie z czeskimi ratownikami odbywa szkolenia
i ćwiczenia doskonalące udzielanie pomocy poszkodowanym. Grupa została wyposażona w indywidualny sprzęt ratownictwa wysokościowego (kombinezon, kask, uprzęże, zatrzaśniki, przyrządy zjazdowe, asekuracyjne i zaciskowe) do ratownictwa górskiego, który w miarę potrzeb będzie uzupełniany.

W celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej z pozyskanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania "Doposażenie Powiatowego Magazyny Przeciwpowodziowego", w pierwszym kwartale 2013 roku zostanie zakupiony sprzęt ratowniczy (namiot pneumatyczny, motopompa wysokiej wydajności, osuszacze, zestaw oświetleniowy, agregaty prądotwórcze, przenośny system zapór przeciwpowodziowych, wyposażenie osobiste płetwonurka, łódź ratunkowa).

Komisja uznaje, że współpraca w 2012 roku wszystkich służb i podejmowane działania przyczyniły się do systematycznej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nyskiego, natomiast opracowany Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012 - 2014 jest dokumentem otwartym, do którego można wnosić nowe pomysły i rozwiązania.

Starosta Nyski


Adam Fujarczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe