Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIV/150/13 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Centawa, w Gminie Jemielnica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647, 951) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku uchwałą Nr IV/21/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Centawa, w Gminie Jemielnica, Rada Gminy Jemielnica stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jemielnica uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Centawa, w Gminie Jemielnica.

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar geodezyjny Centawa, którego szczegółowe granice oznaczono na rysunku planu w skali 1:2000.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym lub literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefa ochrony krajobrazu kulturowego;

5) oś widokowa - do ochrony;

6) strefa "OW" obserwacji archeologicznej;

7) istniejący śródpolny szpaler drzew - do zachowania.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne lub sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały;

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych;

3) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania terenu wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, możliwy do realizacji w ramach danego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi;

4) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz,

c) występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

d) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, wiaty);

5) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej;

6) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

7) urządzeniach i obiektach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.), drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe (w tym trwale związane z gruntem), obiekty małej architektury, zieleń oraz budynki gospodarcze;

8) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 4. Określa się, ograniczone liniami rozgraniczającymi, tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) MN1 do MN36 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których ustala się przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów odrębnych w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej,

b) usługi o powierzchni całkowitej nie większej niż 30% powierzchni całkowitej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej;

2) MU1 do MU11 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dla których ustala się przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów odrębnych,

b) usługi;

3) RM1 do RM16 - tereny zabudowy zagrodowej, dla których ustala się przeznaczenie terenu:

a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów odrębnych w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej,

c) usługi;

4) RU1 do RU3 - tereny obsługi rolnictwa i leśnictwa, dla których ustala się przeznaczenie terenu:

a) obsługa rolnictwa, leśnictwa,

b) dla terenu RU2 i RU3 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów odrębnych w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej;

5) UT1 i UT2 - tereny usług turystycznych, dla których ustala się przeznaczenie terenu:

a) obiekty i urządzenia turystki,

b) obiekty i urządzenia sportu;

6) UP - teren usług publicznych, dla którego ustala się przeznaczenie terenu:

a) usługi publiczne: obiekty i tereny administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, rekreacji i sportu, bezpieczeństwa obywateli (posterunki policji, straż pożarna itp.),

b) usługi inne niż publiczne o łącznej powierzchni użytkowej nie większej niż 100 m 2 ,

c) funkcja mieszkaniowa o łącznej powierzchni użytkowej nie większej niż 450 m 2 ;

7) UK - teren obiektów kultu religijnego, dla których ustala się przeznaczenie terenu:

a) kościół i inne obiekty kultu religijnego,

b) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja administracyjno-edukacyjna oraz usługi związane z działalnością charytatywną;

8) PG - teren górniczy, dla którego ustala się przeznaczenie terenu: obszar i teren górniczy;

9) ZL1 do ZL22 - tereny lasów, dla których ustala się przeznaczenie terenu: lasy w rozumieniu przepisów odrębnych oraz dolesienia;

10) ZC - teren cmentarza, dla którego ustala się przeznaczenie terenu:

a) cmentarz,

b) kaplica cmentarna,

c) usługi handlu o powierzchni zabudowy nie większej niż 150 m 2 , z wyłączeniem handlu artykułami żywnościowymi;

11) Z - teren zieleni, dla którego ustala się przeznaczenie terenu: zieleń;

12) R1 do R29 - tereny rolnicze, dla których ustala się przeznaczenie terenu: grunty rolne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz dolesienia;

13) WS1 do WS11 - tereny wód powierzchniowych, dla których ustala się przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych - cieki wodne i stawy z możliwością wykorzystania do celów hodowlanych i rekreacyjnych;

14) E1 i E2 - tereny urządzeń elektroenergetyki, dla których ustala się przeznaczenie terenu: tereny stacji transformatorowych z możliwością lokalizacji innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidujących z urządzeniami elektroenergetyki;

15) KS - teren parkingu, dla którego ustala się przeznaczenie terenu: parking terenowy;

16) K - teren urządzeń kanalizacji, dla którego ustala się przeznaczenie terenu: lokalizacja obiektów i urządzeń odprowadzania ścieków;

17) KDZ.1 do KDZ.5, KDL, KDD.1 do KDD.18 - tereny dróg, dla których ustala się przeznaczenie terenu: drogi publiczne;

18) KDp.1 do KDp.4 - tereny ciągów pieszo-jezdnych, dla których ustala się przeznaczenie terenu: publiczne ciągi pieszo-jezdne;

19) KDw - teren drogi wewnętrznej, dla którego ustala się przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

20) KDr.1 do KDr.14 - tereny dróg transportu rolnego, dla których ustala się przeznaczenie terenu: drogi transportu rolnego i drogi dojazdowe do gruntów leśnych.

§ 5. Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w układzie szeregowym;

2) przy zalesianiu terenów rolnych należy uwzględnić interesy osób trzecich a w szczególności w zakresie nasłonecznienia należących do nich gruntów;

3) przy realizacji zabudowy należy uwzględniać przepisy dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności przepisy dotyczące nasłonecznienia oraz bezpieczeństwa pożarowego;

4) następujące części budynku, z zastrzeżeniem § 7, nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy :

a) balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, wejścia do budynków, wykusze, pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m,

b) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,

c) pomniejszenia, o których mowa w lit. a oraz b dopuszcza się wyłącznie dla nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych w odległości minimum 6 m od linii rozgraniczającej drogi,

d) ograniczenie, o którym mowa w lit. c nie dotyczy pochylni dla ruchu osób niepełnosprawnych.

§ 6. 1. Określa się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) oddziaływanie związane z działalnością usługową nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych;

3) każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami szkodliwymi dla środowiska wodnego (ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi) a w szczególności tereny dróg i placów manewrowych, należy utwardzić i skanalizować, a zanieczyszczenia winny być zneutralizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

5) dla terenów MN1 do MN36 oraz MU11 ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

6) ograniczenie określone w pkt 4 i 5, nie dotyczy inwestycji związanych z realizacją:

a) dróg publicznych,

b) garaży,

c) parkingów,

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

7) poszczególne tereny zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
w zakresie ochrony przed hałasem, zalicza się:

a) MN1 do MN36 do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MU1 do MU11 oraz RM1 do RM16 do terenów odpowiednio zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy zagrodowej,

c) UP - w przypadku lokalizacji zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży do terenów związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;

8) część obszaru objętego planem znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie", dla którego obowiązują ograniczenia określone zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przyrody;

9) wprowadza się ochronę oznaczonego na rysunku planu śródpolnego szpaleru drzew - do zachowania, przy którym wszelkie prace należy prowadzić z należytą starannością, w szczególności wprowadza się zakaz wycinki drzew, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, a w przypadku ubytków należy dokonać nasadzeń uzupełniających.

2. Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu:

1) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 "Zbiornik Krapkowice - Strzelce Opolskie" i Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 333 "Zbiornik Opole - Zawadzkie" oraz częściowo w zakresie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 327 "Lubliniec - Myszków";

2) dla wyżej wymienionych zbiorników brak jest decyzji administracyjnych ustanawiających nakazy, zakazy oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów położonych w ich zasięgu.

§ 7. Określa się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach obszaru objętego planem znajdują się dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków, dla których obowiązują zasady ochrony zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony i opieki nad zabytkami, a w szczególności art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.):

a) kościół parafialny p.w. NMP (XV/XVI, XIX, 1886/87 r.) nr rejestru zabytków 879/64 z dnia 14 maja 1964 r., (nr gminnej ewidencji zabytków 29/1286),

b) pomnik Św. Jana Nepomucena (2 połowa XIX w., 1903 r.), nr rejestru zabytków 198/60 z 3 marca 1960 r., (nr gminnej ewidencji zabytków 30/1286);

2) w granicach obszaru objętego planem znajdują się obiekty o walorach historycznych wpisane do gminnej ewidencji zabytków:

a) ogrodzenie wokół kościoła, (nr gminnej ewidencji zabytków 31/1286),

b) dom, ul Powstańców Śląskich 15, (nr gminnej ewidencji zabytków 32/1286),

c) dom, ul Powstańców Śląskich 21, (nr gminnej ewidencji zabytków 33/1286),

d) dom, ul Powstańców Śląskich 25, (nr gminnej ewidencji zabytków 34/1286),

e) dom, ul Powstańców Śląskich 27, (nr gminnej ewidencji zabytków 35/1286),

f) dom, ul Powstańców Śląskich 28, (nr gminnej ewidencji zabytków 36/1286),

g) dom, ul Powstańców Śląskich 30, (nr gminnej ewidencji zabytków 37/1286),

h) dom, ul Powstańców Śląskich 44 , (nr gminnej ewidencji zabytków 38/1286);

3) dla obiektów, o których mowa w pkt 2 ustala się ochronę w zakresie:

a) zachowania elementów architektonicznych:

- bryły obiektu i dachu co do kształtu i materiału,

- podziałów elewacji,

- stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie jej formy (kształt i podział),

- wystroju architektonicznego,

- formy obiektu i materiału wykonania w przypadku kapliczki ogrodzenia wokół cmentarza,

b) zakazu prowadzenia przewodów wentylacyjnych i dymowych po elewacji obiektu oraz docieplania budynków od strony zewnętrznej;

4) wprowadza się ochronę osi widokowej kościoła p.w. NMP, dla której obowiązuje:

a) w ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od kościoła do skrzyżowania z ul. Polną ustala się:

- zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych i nasadzeń drzew zakłócających wgląd na sylwetę kościoła,

- zabudowę przylegającą do granicy działek od strony ulicy należy dostosować do parametrów technicznych (wysokość zabudowy, kształt i układ dachu) i estetycznych (użyty materiał, kolorystyka, podziały elewacji) do zabudowy historycznej a w szczególności do wymagań, o których mowa w pkt 3 i 5,

- docelowe usunięcie elementów dysharmonizujących widok, a w szczególności napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

5) wprowadza się strefę ochrony krajobrazu kulturowego, w której nowe inwestycje należy dostosować do zabudowy historycznej w zakresie:

a) układu kalenicy w stosunku do ulicy,

b) rozmieszczenia budynków na terenie działki,

c) formy i kolorystyki dachu,

d) wysokości budynku,

e) podziałów poziomych i pionowych elewacji;

6) ochrona archeologiczna:

a) w granicach obszaru objętego planem znajdują się stanowiska archeologiczne:

- nr 1-1/92-41 (kultura tardenoauska, mezolit),

- nr 2-2/92-41 (epoka kamienia),

- nr 3-5/93-41 (dwa punkty osadnicze),

b) wprowadza się strefę "OW" ochrony archeologicznej, w której prace ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości odkrycia niezinwentaryzowanych zabytków archeologicznych oraz z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków,

c) dla realizacji inwestycji ingerujących w istniejący poziom gruntu w obszarze strefy "OW" oraz stanowisk archeologicznych i ich sąsiedztwie należy przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne na podstawie pozwolenia konserwatorskiego.

§ 8. 1. Tereny określone w §4 pkt 6, 17 i 18 stanowią obszary przestrzeni publicznych.

2. Określa się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych i zieleni oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w formie nie kolidującej z przeznaczeniem terenu i zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury i nośników reklamowych na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

§ 9. Określa się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) intensywność zabudowy działki budowlanej:

a) maksymalna intensywność zabudowy dla terenów:

- MN1 do MN36: 0,8,

- dla pozostałych terenów: 1,5,

b) minimalna intensywność zabudowy: 0;

2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć:

a) dla terenu ZC - 10% powierzchni terenu dla lokalizacji kaplicy i usług handlu,

b) dla terenu UT1 - 30% powierzchni działki budowlanej,

c) dla terenów MN1 do MN35 - 35% powierzchni działki budowlanej,

d) dla terenów MU1 do MU11, - 45 % powierzchni działki budowlanej,

e) dla terenu UT2, RM1 do RM16 - 50% powierzchni działki budowlanej,

f) dla terenów UP oraz RU1 do RU3 - 60% powierzchni działki budowlanej,

g) dla terenu UK - 90 % powierzchni terenu;

3) co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej z wyłączeniem terenu UK i ZC, lecz nie mniej niż wynika to z przepisów odrębnych, należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną;

4) wysokość budynków:

a) na terenach MN1 do MN16, MN25 do MN36: 2 kondygnacje lecz nie więcej niż 10 m dla budynków innych niż budynki gospodarcze i garaże nie związane z produkcja rolną,

b) na terenie MN17 - nie może przekroczyć 12 m, chyba, że z uwarunkowań historycznych wynika inaczej,

c) na terenach MN18 do MN24 oraz RM3 do RM8 - 2 kondygnacje lecz nie więcej niż 8 m (chyba, że z uwarunkowań historycznych wynika inaczej) dla budynków innych niż budynki gospodarcze i garaże nie związane z produkcja rolną,

d) na terenach MU1 do MU11, RM1, RM2, RM9 do RM16, RU1 do RU3, UT2 i UP: zabudowa niska w rozumieniu przepisów odrębnych,

e) na terenie UT1 - nie może przekroczyć 8 m,

f) na terenie UK - zgodnie z historycznymi uwarunkowaniami,

g) na terenie ZC - nie może przekroczyć 12 m dla kaplicy i 5 m dla usług handlu,

h) dla budynków gospodarczych i garaży lokalizowanych na terenach MN1 do MN36 nie może przekroczyć 6 m,

i) dla garaży nie związanych z produkcja rolną lokalizowanych na terenach RM1 do RM16 nie może przekroczyć 6 m,

j) wysokość budynków należy mierzyć zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

5) ustalenia dotyczące miejsc do parkowania:

a) dla noworealizowanej zabudowy ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych, w granicach działki budowlanej, dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach co najmniej:

- 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny w granicach działki budowlanej,

- 1 miejsce postojowe, z zastrzeżeniem tiret 3 na każde rozpoczęte 25 m 2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,

- 1 miejsce na pokój hotelowy (noclegowy) plus 2 miejsca postojowe;

b) w przypadku realizacji na danym terenie wielu funkcji, ilość miejsc postojowych podlega zasumowaniu,

c) miejsca parkingowe należy realizować w dowolnej formie z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących miejsc postojowych (parkingowych);

6) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości (chyba, że z rysunku planu wynika inaczej) od linii rozgraniczającej terenu dla poszczególnych terenów:

a) MN12 - 5 m i 6 m,

b) MN3, MN4, MN5, MN7 do MN11, MN19, MN25 do MN32, MN36, MU4 do MU11, RM2, RM9, RM15, RM16, RU1, RU2 i RU3 - 6 m,

c) MN13, MN14, MU1, MU2, MU3 i RM11- 8 m,

d) MN35 - 12 m i 8 m,

e) UT1 i UT2 - 12 m,

f) MN33 - 8 m i 6 m,

g) MN34 - 12 m i 6 m,

h) MN1 i MN2 - 6 m i 3 m,

i) MN6 - 6 m i 12 m,

j) MN15 do MN18, MN20 do MN24, RM1, RM3 do RM8, RM10, RM12, RM13, UP i UK - w nawiązaniu do istniejącej zabudowy na danym terenie,

k) w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy granicy;

7) w zakresie dachów:

a) w strefie ochrony krajobrazu kulturowego ustala się obowiązek stosowania dachów spadzistych o symetrycznym układzie połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 35o a 45o, chyba, że z uwarunkowań historycznych wynika inaczej,

b) na pozostałych terenach dla noworealizowanej zabudowy ustala się obowiązek stosowania dachów spadzistych o symetrycznym układzie połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 30o a 50o,

c) określone w lit. a dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do budynków i tarasów oraz budynków gospodarczych i garażowych,

d) dla pozostałej zabudowy dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów.

§ 10. Obszary wymagające określenia granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

1) w obszarze planu zlokalizowany jest:

a) obszar i teren górniczy dla złoża Centawa, granica obszaru i terenu górniczego tożsame są z granicą terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PG,

b) obszar chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko-Turawskie", o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 8;

2) pozostałe tereny i obiekty ustalone na podstawie przepisów odrębnych, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych - nie występują w obszarze planu

§ 11. 1. Ustala się, chyba, że z rysunku planu wynika inaczej, minimalne powierzchnie, dla nowowydzielanych działek na terenach oznaczonych symbolami:

1) MN1 do MN36: 1000 m 2 dla zabudowy wolnostojącej i 600 m 2 dla zabudowy bliźniaczej;

2) MU1 do MU11, UP, ZC, PG: 1200 m 2 ;

3) RM1 do RM16, RU1, RU2, RU3, KS, UT1 i UT2: 1500 m 2 ;

4) UK: 150 m 2 ;

5) Z, E i K : 50 m 2 .

2. Określa się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalne powierzchnie działek muszą spełniać wymogi określone w ust. 1;

2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż:

a) 16 m dla terenów MN1 do MN36 w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojącego oraz dla terenów MU1 do MU11s, UP, RM1 do RM16, U1, RU2, RU3,

b) 12 m dla jednego segmentu budynku w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej typu bliźniaczego,

c) 4 m dla pozostałych terenów;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta prostego z dopuszczalną tolerancją 15 ;

4) dopuszcza się odstępstwo od zasady określonej w pkt 3 z uwagi na istniejące uwarunkowania;

3. W stosunku do wartości określonych w ust. 1 i 2 dopuszcza się:

1) aby nie więcej niż 1 działka budowlana w wyniku jednokrotnego poddziału pierwotnej działki miała pomniejszoną powierzchnię o nie więcej niż 15 %;

2) dzielenie działek, których pierwotna szerokość w dniu wejścia w życie niniejszego planu, nie spełnia parametrów określonych w ust. 2 pkt 2 przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych powierzchni działek określonych ust 1;

3) wydzielenie działek o parametrach innych niż określone w niniejszym paragrafie:

a) w celu wydzielenia niezbędnych działek dla realizacji układów komunikacyjnych i urządzeń infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych,

b) pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) dla budynków lub ich części istniejących w momencie wejścia w życie niniejszej uchwały a niespełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale, w tym także nieprzekraczalnych linii zabudowy, dopuszcza się ich remont i bieżącą konserwację oraz rozbiórkę a ewentualną odbudowę, rozbudowę, nadbudowę w części niespełniającej parametrów i wskaźników uchwały, dopuszcza się jedynie w istniejącym obrysie budynku bądź fundamentów a także zgodnie z parametrami określonymi w uchwale;

2) nie wyznacza się terenów wyłączonych z zabudowy.

§ 13. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny wymagające ustalenia sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 3.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 14. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się, co następuje:

1) dopuszcza się, w uzgodnieniu z zarządcą sieci, przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidującej z zagospodarowaniem realizującym ustalenia planu;

2) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obszarze objętym planem z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3) zaopatrzenie w wodę należy realizować z lokalnej sieci wodociągowej z uwzględnieniem dostępności wody do celów zaopatrzenia przeciwpożarowego;

4) ścieki:

a) odprowadzenie ścieków bytowych lub komunalnych do lokalnej sieci kanalizacyjnej,

b) gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

5) wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony wód;

6) zaopatrzenie w gaz: ze zbiorników przydomowych lub z lokalnej sieci gazowej;

7) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) z lokalnej sieci energetycznej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni;

8) zaopatrzenie w ciepło - należy stosować źródła zdalaczynne lub lokalne kotłownie wytwarzające ciepło z wykorzystaniem ekologicznych technologii produkcji energii o niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

9) gospodarka odpadami: zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jemielnica.

§ 15. W zakresie komunikacji ustala się co następuje:

1) ustala się, chyba, że z rysunku planu wynika inaczej, szerokość w liniach rozgraniczających dla ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem:

a) KDZ.1 i KDZ.4 - drogi klasy "Z" zbiorcze, (w ciągu drogi powiatowej Nr 1803O) - z uwagi na istniejące zainwestowanie szerokość zgodnie z rysunkiem planu, w istniejących granicach działek, przy zachowaniu pozostałych parametrów jak dla drogi zbiorczej,

b) KDZ.2 - droga klasy "Z" zbiorcza - 20 m,

c) KDZ.3 - droga klasy "Z" zbiorcza, (w ciągu drogi powiatowej Nr 1803O) - 20 m,

d) KDZ.5 - droga klasy "Z" zbiorcza - 25 m,

e) KDL droga klasy "L" lokalna - szerokość zgodnie z rysunkiem planu, w istniejących granicach działek, przy zachowaniu pozostałych parametrów jak dla drogi lokalnej,

f) KDD.1 do KDD.8, KDD.11, KDD.12, KDD.14, KDD.16, KDD.17 i KDD.18 drogi klasy "D" dojazdowe - szerokość zgodnie z rysunkiem planu, w istniejących granicach działek,

g) KDD.9, KDD.13 i KDD.15 - drogi klasy "D" dojazdowe - 10 m,

h) KDD.10 - 10 m z przewężeniem od strony drogi KDD.11,

i) KDp.1, KDp.2, KDp.3 i KDP.4 ciągi pieszo-jezdne - szerokość zgodnie z rysunkiem planu, w istniejących granicach działek,

j) KDw droga wewnętrzna - szerokość zgodnie z rysunkiem planu, w istniejących granicach działek,

k) KDr.1 do KDr.14 wydzielone drogi transportu rolnego - szerokość zgodnie z rysunkiem planu, w istniejących granicach działek;

2) w linach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizowanie zieleni, sieci uzbrojenia technicznego oraz ścieżek rowerowych;

3) dopuszcza się przebudowy i remonty dróg w istniejących granicach własności z zachowaniem istniejących parametrów drogi;

4) dopuszcza się zmianę kategorii dróg, a także zmianę dróg niepublicznych na drogi publiczne oraz dróg publicznych na drogi niepubliczne.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 16. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielnica.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy Jemielnica.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Drzyzga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/150/13
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 22 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/150/13
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 22 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/150/13
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 22 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe