Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIX/227/13 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik określony w § 2 ust. 1 uchwały nr XXIV/231/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmieniony uchwałą Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
28 kwietnia 2011 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Mieczysław Dróżdż


Załącznik do Uchwały Nr XIX/227/13
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz sołtysów w Gminie Namysłów będących inkasentami podatków i opłat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe