Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXV/200/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 zm.; z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429)Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

" Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.711,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 228.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.950,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4.; " ;

2) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

" Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- zgodnie z załącznikiem nr 12. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie


Zdzisław Kazimierz Michael


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/200/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Prognozowane dochody z zezwoleń i planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dochody

w złotych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

1

2

3

4

5

851

Ochrona zdrowia

240 711,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

240 711,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

240 711,00

Razem:

240 711,00

Wydatki

w złotych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

1

2

3

4

5

851

Ochrona zdrowia

256 950,00

85153

Zwalczanie narkomanii

28 950,00

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 450,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

228 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 940,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

90 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 330,00

4260

Zakup energii

2 200,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

34 310,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 320,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 200,00

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65 000,00

Razem:

256 950,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie


Zdzisław Kazimierz Michael


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/200/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Dochody

w złotych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

1

2

3

4

5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

360 444,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

360 444,00

069

Wpływy z różnych opłat

360 444,00

Razem:

360 444,00

Wydatki

w złotych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

1

2

3

4

5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

360 444,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

194 298,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 298,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

83 000,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

95 000,00

90002

Gospodarka odpadami

25 134,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 134,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

74 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

74 600,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

66 412,00

4270

Zakup usług remontowych

66 412,00

Razem:

360 444,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie


Zdzisław Kazimierz Michael

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe