Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXI/296/12 Rady Powiatu w Nysie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r.: Dz. U. Nr 173, poz. 1218;z 2008 r.: Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Dz. U. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.: Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r.: Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr. 205, poz. 1206; z 2012 r.: poz. 941 i 979) Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

2. Szkole - należy przez to rozmieć należącą do systemu oświaty szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkołę ponadgimnazjalną prowadzącą kwalifikacyjne kursy zawodowe , które zgodnie z przepisami ustawy otrzymują dotację z budżetu powiatu i są wpisane do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu Nyskiego;

3. Placówce - należy przez to rozumieć placówkę, o której mowa w art. 2 ust. 5 i 7 ustawy, wpisaną do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu Nyskiego;

4. Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę wymienionąw pkt 2 i 3;

5. Uczniu - należy przez to rozumieć również słuchacza i wychowanka;

6. Dotacji - należy przez to rozumieć dotację podmiotową, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, udzieloną z budżetu Powiatu Nyskiego, na zasadach określonych w art. 90tej ustawy
i w niniejszej uchwale, która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkół i placówek niepublicznych w zakresie, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawyo systemie oświaty.

§ 2. 1. Dotacje z budżetu Powiatu Nyskiego przysługują:

1) niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym oraz szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia w danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Nyski;

2) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Nyskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju
w przeliczeniu na jednego ucznia, a w przypadku braku na terenie Powiatu Nyskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju - wydatków ustalonych w budżecie najbliższego powiatu, prowadzącego szkołę publiczną danego typu i rodzaju;

3) placówkom niepublicznym, o których mowa w art. 2 pkt 5 i pkt. 7 ustawy - na każdego wychowanka w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Nyski, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

4) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe - na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w wysokości przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dotacji udziela się na okres roku budżetowego wyłącznie na wniosek organu prowadzącego szkołę, złożony w Starostwie Powiatowym w Nysie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotacje, o których mowa w § 2 ust. 1, 2, 3 przekazywane są w 12 ratach miesięcznychw terminie do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy podmiotu dotowanego.

2. Kwota miesięcznej raty dotacji ustalana jest na podstawie miesięcznych informacji o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Nysie przez organ prowadzący:

1) szkół wymienionych w § 2 ust. 1 i § 2 ust. 3 uchwały z zastrzeżeniem ust. 3 w terminiedo 10 dnia każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2) szkół wymienionych w § 2 ust.2 uchwały, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Informacja o liczbie uczniów w domach wczasów dziecięcych, zawierająca planowaną liczbę uczniów w przeliczeniu na każdy dzień miesiąca oraz rzeczywistą liczbę wychowankóww poprzednim miesiącu, sporządzana jest zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwałyi przekazywana przez organ prowadzący do Starostwa Powiatowego w Nysie do 10 dnia każdego miesiąca. Informacja za miesiąc grudzień sporządzana jest do dnia 21 grudnia i zawiera faktyczną liczbę uczniów w tym miesiącu.

4. Szkołom i placówkom wymienionym w ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 uchwały do czasu otrzymania informacji od Ministra Finansów o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast szkołom, o których mowa w ust. 2 pkt .2 do czasu zebrania informacji niezbędnychdo ustalenia ostatecznej kwoty dotacji na dany rok dotacja będzie udzielana w oparciuo podstawę przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym.

5. Korekta udzielonych dotacji dokonana zostanie niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust 4.

§ 4. 1. Szkoła lub placówka zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji finansowo - księgowej
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków finansowanych z dotacji. Każdy z dowodów księgowych potwierdzających poniesione (zapłacone) wydatki musi zawierać:

1) sporządzony w sposób trwały opis; "Wydatek w wysokości ……… sfinansowany z dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Nyskiego,

2) informację o przeznaczeniu tego wydatku na dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,

3) określenie daty z jaką wydatek został poniesiony (zapłacony),

4) numer pozycji z zestawienia wydatków bieżących będącego częścią rozliczenia dotacji.

2. Organ prowadzący w terminie do 10 dnia każdego miesiąca składa do Starostwa Powiatowegow Nysie rozliczenie dotacji otrzymanej w poprzednim miesiącu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Środki otrzymane z dotacji winny być wydatkowane do 31 grudnia danego roku budżetowego.

4. Kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym podlega rozliczeniu poprzez:

1) złożenie przez organ prowadzący szkołę lub placówkę do Starostwa Powiatowego w Nysie sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) ustalenie na podstawie danych w sprawozdaniu, wysokości należności przypadającej na rzecz Powiatu Nyskiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

5. Środki z dotacji niewykorzystane w terminie, o którym mowa w ust. 3 podlegają zwrotowina konto Powiatu Nyskiego do dnia 20 stycznia następnego roku.

6. W przypadku nie dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji w terminie, o którym mowa
w ust. 5 Starosta Nyski w drodze decyzji określa kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych oraz termin, od którego oblicza się odsetki.

7. Zaprzestaje się wypłaty przekazywania dotacji z dniem zakończenia działalności szkoły
lub placówki, a także utraty przez szkołę uprawnień szkoły publicznej.

8. Organ prowadzący szkołę lub placówkę , która w roku budżetowym zakończyła działalnośćlub utraciła uprawnienia szkoły publicznej, zobowiązany jest do przekazania do Starostwa Powiatowego w Nysie sprawozdania z wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały oraz do zwrotu niewykorzystanej dotacji w terminie 30 dni od dnia wykreślenia z ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych Powiatu Nyskiego.

§ 5. 1. Zarząd Powiatu Kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji.

2. Kontroli dokonują pracownicy Starostwa Powiatowego w Nysie upoważnieni na piśmie przez Starostę Nyskiego.

3. Kontroli podlega:

1) prawidłowość wykorzystania dotacji, zgodność z przeznaczeniem;

2) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;

3) zgodność złożonych rozliczeń wykorzystanej dotacji, o których mowa w § 4 ust. 2 z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły lub placówki.

4. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została: wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub pobrana w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

5. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentówi innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik potwierdza zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków, a także udziela informacjii wyjaśnień.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden kontrolowany.

8. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imięi nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) Informację o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowanego.

9. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany.

10. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

11. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust 10, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

12. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego.

13. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i zgłoszenia wyjaśnień kontrolujący dokonuje zapisu w protokole.

14. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/253/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie


Mirosław Aranowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/296/12
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/296/12
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/296/12
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/296/12
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/296/12
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/296/12
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe