Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXV/211/12 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Brzeg na rok 2013.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 97.983.043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 94.713.022 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.270.021 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 96.204.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 91.575.573 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.629.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.778.470 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) przychody na łączną kwotę 1.600.000 zł;

2) rozchody na łączną kwotę 3.378.470 zł.

§ 6. W budżecie miasta tworzy się :

1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł;

2) rezerwę celową w wysokości 251.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 780.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 770.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 8.134.899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 3.504.076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.880.319 zł;

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 623.757 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

1) dochody 220.930 zł;

2) wydatki 220.930 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/211/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/211/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/211/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/211/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/211/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/211/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/211/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/211/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/211/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dotacji dla jednostek zaliczanych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/211/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe