Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/87/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 40, poz.230, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, z 2012r., poz.567/ oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012r. poz. 941 i poz. 979/ - Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy - do treści § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Z obowiązku uiszczania opłaty zwalnia się rodziców (opiekunów prawnych), posiadających troje lub więcej dzieci.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe