Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVI/262/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/89/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/89/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach wprowadza się zmianę treści § 3, który otrzymuje nastepujące brzmienie :

"§ 3. 1. 1.Opłata, o której mowa w § 1 pkt 1 podlega zmniejszeniu do kwoty w wysokości 11,40 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego określonego odrębnymi przepisami w przypadku korzystania z opieki w Żłobku Miejskim przez drugie dziecko w rodzinie.

2. Z opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1 zwalnia się rodziców ( opiekunów prawnych ) posiadających troje lub więcej dzieci.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe