| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Olszanka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz.391) oraz art.18 ust.2, pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591, ze zm. ) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane),

2) odpady zebrane selektywnie na nieruchomości,

3) baterie i akumulatory przemysłowe, oleje przepracowane,

4) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

6) przeterminowane leki,

7) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

8) zużyte opony,

9) meble i odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny.

§ 3. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) na terenie Gminy Olszanka odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych co najmniej 1 raz na dwa tygodnie w miesiącu kalendarzowym.

§ 4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę, odpady opakowaniowe oraz złom, w tym opakowania aluminiowe oraz odpady ulegające biodegradacji a gromadzone w pojemnikach o pojemności minimalnej 120 l lub odpowiednich workach foliowych o pojemności 60 l oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, co najmniej jeden raz na trzy tygodnie, w tym oddzielnie odpady biodegradowalne kuchenne w sezonie letnim (od 1 kwietnia do 31 października) - co najmniej raz na dwa tygodnie, w sezonie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) - raz na cztery tygodnie,

§ 5. 1. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 3 zbierane w sposób selektywny dostarczane są przez mieszkańców do motoryzacyjnych punktów serwisowych, stacji benzynowych, sklepów z artykułami motoryzacyjnymi lub bezpośrednio dostarczone przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

2. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 4 zbierane w sposób selektywny dostarczone są przez mieszkańców do miejsca wyznaczonych zbiórek rozmieszczonych w szkołach i budynku Urzędu Gminy w każdy dzień, w których otwarte są szkoły i Urząd lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wyznaczonych dniach jego otwarcia

3. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 5 zbierane w sposób selektywny dostarczone są bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonych dniach jego otwarcia

4. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 6 zbierane w sposób selektywny dostarczane są przez mieszkańców do aptek lub placówek służby zdrowia na terenie Gminy, w których znajdują się pojemniki przeznaczone do zbiórki takich leków lub bezpośrednio dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wyznaczonych dniach jego otwarcia

5. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 7 zbierane w sposób selektywny dostarczane są bezpośrednio przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wyznaczonych dniach jego otwarcia.

6. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 8 zbierane w sposób selektywny dostarczane są bezpośrednio przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wyznaczonych dniach raz na pół roku.

7. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 9 zbierane w sposób selektywny dostarczane są przez mieszkańców do określonych przez gminę miejsc lub do dostarczonych pojemników lub bezpośrednio dostarczone przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wyznaczonych dniach raz na pół roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka, na stronie internetowej Gminy Olszanka oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Walenty Oliwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »