Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.[1]) ) oraz. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.[2]) ) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głubczycach, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu, Kół Łowieckich "Granica", "Ostoja", "Muflon" Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Kietrz w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej tekstu:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu

2. W sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


mgr inż. Czesław Gil


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/234/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 28 lutego 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

§ 1. Celami Programu są:

1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt,

2. zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2. 1. Wykonawcami Programu są:

1) gmina,

2) schronisko dla zwierząt, na podstawie umowy podpisanej z gminą,

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, który współpracuje w tym zakresie z organami weterynarii.

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez umieszczenie ich w schronisku na podstawie podpisanych umów.

§ 4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące.

2. Po uzyskaniu informacji od zarządców obiektów budowlanych podejmowane będą działania zmierzające do zapewnienia im dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach przebywania wolno żyjących kotów.

§ 5. 1. Na terenie gminy Kietrz wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt stale na interwencje.

2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególnosci chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Transport bezdomnych zwierząt odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

5. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gmina Kietrz zawiera umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie. Dane adresowe podmiotu zostaną umieszczone na stronie internetowej urzędu, na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

6. Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt w 2013 r. wraz z oddaniem ich do schroniska gmina Kietrz zawarła z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

7. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt gmina realizuje poprzez umieszczanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu.

§ 6. 1. Gmina realizuje obligatoryjnie sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w §6 ust 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta przeznaczone do adopcji.

4. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia bezdomnego, które zostało umieszczone w schronisku, właściciel zobowiązany jest zwrócić gminie Kietrz poniesione przez nią koszty związane z wyłapywaniem, pobytem i opieką lekarsko-weterynaryjną zwierzęcia w schronisku.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierza się podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt.

§ 8. 1. Uśpienie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt.

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 9. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne położone w Lubotyniu, z którym gmina podpisze stosowną umowę.

2. Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt poprzez współpracę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Schroniskiem dla zwierząt oraz innymi instytucjami społecznymi, zajmującymi się sprawami bezdomnych zwierząt.

§ 10. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

2. Gmina Kietrz zawarła na rok 2013 umowę na wykonywanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z lekarzem weterynarii Ryszardem Gizickim, ul. Okrzi 2, 48-130 Kietrz.

3. Padłe zwierzęta z terenu gminy odbierane są na zgłoszenie dokonane przez gminę Kietrz przez firmę SONAC Osetnica Sp. z o.o. Osetnica 1c, 59-225 Chojnów.

§ 11. 1. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w niniejszym Programie ponosi gmina.

2. W 2013 r. wydatki związane z realizacją zadań objętych niniejszym Programem wynoszą 17.000,00 zł.

3. Środki określone w ust. 2 będą wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji zadania poprzez podmioty zewnętrzne oraz sfinansowanie czynności wykonywanych bezpośrednio przez gminę.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r., Nr 69, poz. 625; Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1462; Dz.U. z 2005 r., Nr 33, poz. 289; Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1830; Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2009 r., Nr 79, poz. 668; Dz.U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278; Dz.U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1373; Dz.U. z 2012 r., poz. 908;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 985

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe