Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1]) )po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Kietrzuz dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz.

§ 2. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz oraz uchwały:

- Nr XIX/113/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz,

- Nr XXVI/143/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej tekstu:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

2. W sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz na tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


mgr inż. Czesław Gil


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/235/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 28 lutego 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KIETRZ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) regulaminie- rozumie się przez to niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz",

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz 391 i 951 z późn.zm.),

3) harmonogramie- należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Kietrz, uwzględniając zapisy: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz" dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów, zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy,

4) nieruchomości - należy przez to rozumieć, nieruchomości określone w art. 46 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.),

5) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to w znaczeniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

6) PSZOK - rozumie się przez to punkt stacjonarny selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierający wyselekcjonowane odpady, zlokalizowany na terenie gminy, specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony: czynny w określonych dniach i godzinach, w którym mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady,

7) firmie wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze przetargu, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jak również przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług związanych z wywozem nieczystości ciekłych,

8) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

9) odpadach wielkogabarytowych- należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, np. meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny o dużych gabarytach,

10) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

11) odpadach zielonych - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

12) odpadach budowlanych i remontowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z drobnych robót np. z remontów, budów i rozbiórek wykonanych samodzielnie, co do których nie potrzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, ani dokonać zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub rozbiórkowych, nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłaszanych do właściwego organu,

13) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to w znaczeniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

14) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to w znaczeniu z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

15) stacjach zlewnych - rozumie się przez to w znaczeniu art.2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia

16) sezonie letnim - należy przez to rozumieć okres od 01 kwietnia do 31 października,

17) sezonie zimowym - należy przez to rozumieć okres od 01 listopada do 31 marca.

18) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego wprowadzony uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki opisane w Rozdziale 3 niniejszego regulaminu służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;.

2) Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a) niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ppkt b-n

b) przeterminowanych leków i chemikaliów,

c) zużytych baterii i akumulatorów,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

f) odpadów budowlanych i remontowych,

g) zużytych opon,

h) odpadów zielonych,

i) papieru i tektury,

j) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego,

k) tworzywa sztucznego,

l) opakowań wielomateriałowych,

m) metali,

n) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

2. Firma wywozowa odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązana jest do

selektywnego ich odbierania.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z położonego wzdłuż nieruchomości chodnika służącego do użytku publicznego, gromadząc śnieg na swojej nieruchomości lub w pryzmach wzdłuż krawędzi chodnika i jezdni w taki sposób aby:

1) nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

2) nie powodowały uszkodzenia zieleni, nie zanieczyszczały żywopłotów, trawników, urządzeń technicznych pasa drogowego.

§ 4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być dokonywane na terenie nieruchomości, spełniając następujące warunki:

1) mycie samochodów odbywać się będzie na utwardzonej, uszczelnionej powierzchni, w granicach nieruchomości, której właściciel wyraził na to zgodę, z użyciem środków ulegających biodegradacji,

2) powstające na nieruchomości w wyniku mycia pojazdów ścieki odprowadzane będą do kanalizacji poprzez urządzenia podczyszczające lub będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym,

3) naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów (np.wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje z wyłączeniem napraw blacharsko - lakierniczych) powinny być przeprowadzane w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób trzecich i środowiska,

4) odpady powstające podczas napraw powinny być gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. 1. Określa się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez firmę wywozową w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, medycznych oraz odpadów innych niż komunalne pochodzące z działalności gospodarczej,

2) zabrania się wrzucania innych niż odpady komunalne do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów,

3) pojemniki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości oraz osób trzecich,

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

2. Jeżeli na terenie nieruchomości służącej do użytku publicznego (place zabaw) znajduje się piaskownica dla dzieci, wymiana piasku i zabezpieczenie przed dostępem psów i kotów należy do właściciela nieruchomości.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane do
pojemników, worków szczelnych o odpowiedniej wytrzymałości.

2. Pojemność pojemników, worków powinna być dostosowana do ilości i częstotliwości
wywozu odpadów. Pojemniki winny być zamknięte, a worki zawiązane.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników o pojemności co najmniej 120 litrów każdy do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych:

1) pojemniki w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal oraz odpady opakowaniowe,

2) pojemniki w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier, tekturę,

3) pojemniki w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło kolorowe,

4) pojemniki w kolorze białym z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,

5) pojemniki w kolorze brązowym na odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

6) pojemniki w kolorze fioletowym na odpady zielone,

7) pojemniki w innych kolorach niż wymienione w pkt 1-6 z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane.

4. Ustala się następujące rodzaje worków do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) worki foliowe żółte o pojemności 120 litrów z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe,

2) worki foliowe niebieskie o pojemności 120 litrów z przeznaczeniem na papier, tekturę,

3) worki foliowe zielone o pojemności 120 litrów z przeznaczeniem na szkło kolorowe,

4) worki foliowe białe o pojemności 120 litrów z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,

5) worki foliowe brązowe o pojemności 120 litrów z przeznaczeniem na odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

5. Ustala się następujące rodzaje pojemników, przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) na terenie nieruchomości należy gromadzić w następujących pojemnikach w zależności od ilości wytwarzanych odpadów: 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 2500 litrów, 5000 litrów, kontenery KP-7,

2) odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej
pojemności, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów w szczególności:

a) dla zabudowań jednorodzinnych 56 litrów na mieszkańca nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów,

b) dla budynków wielolokalowych należy ustawić co najmniej jeden pojemnik 1100 litrów na każde 12 mieszkań.

6. Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wielkość pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych zależna jest od faktycznego nagromadzenia odpadów, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 litrowy.

§ 8. 1. W miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych.

2. Ustala się pojemność dla koszy ulicznych od 30 l do 50 l.

3. Kosze uliczne należy rozmieścić w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez użytkowników.

4. Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki powinny być rozstawione kosze uliczne w odległości nie większej niż:

1) 100m w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych

2) 300m w miejscach o małym natężeniu ruchu pieszych

5. W pozostałych miejscach publicznych (skwery, zieleńce, parki) odległość między koszami nie może być większa niż 150m.

6. Na przystankach autobusowych powinien znajdować się co najmniej jeden kosz.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Określa się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenu przeznaczonego do użytku publicznego:

1) odpady niesegregowane (zmieszane) pochodzące z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą:

a) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie,

b) w zabudowie wielolokalowej -1 raz na tydzień,

2) odpady niesegregowane (zmieszane) pochodzące z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady - 1 raz w miesiącu,

3) odpady segregowane odbierane będą :

a) odpady ulegające biodegradacji można poddawać procesowi kompostowania w przydomowych indywidualnych kompostowniach. W przypadku braku takiej możliwości gromadzić w workach, pojemnikach ulegających biodegradacji i przekazywać do firmy wywozowej:

- w sezonie letnim - 1 raz na tydzień

- w sezonie zimowym - 1 raz na 2 tygodnie

- istnieje również możliwość przekazywania odpadów do PSZOK, po jego uruchomieniu.

b) odpady - szkło bezbarwne i kolorowe gromadzone w pojemnikach lub workach odbierane będą:

- z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie jednorodzinnym 1 raz na 2 miesiące, bądź na bieżąco w PSZOK, po jego uruchomieniu,

- z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie wielolokalowym 1 raz w miesiącu, bądź na bieżąco w PSZOK, po jego uruchomieniu,

- z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 1 raz na 2 miesiące, bądź na bieżąco w PSZOK, po jego uruchomieniu,

c) papier, tektura - gromadzone w pojemnikach lub workach odbierane będą:

- z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie jednorodzinnym 1 raz na 2 miesiące, bądź na bieżąco w PSZOK, po jego uruchomieniu,

- z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie wielolokalowym, w sezonie letnim - 1 raz na 2 tygodnie, w sezonie zimowym - 1 raz na miesiąc, bądź na bieżąco w PSZOK, po jego uruchomieniu,

- z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 1 raz na 2 miesiące, bądź na bieżąco w PSZOK, po jego uruchomieniu,

d) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe gromadzone w pojemnikach lub workach odbierane będą:

- z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie jednorodzinnym 1 raz w miesiącu, bądź na bieżąco w PSZOK, po jego uruchomieniu,

- z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie wielolokalowym 2 razy w miesiącu, bądź na bieżąco w PSZOK, po jego uruchomieniu,

- z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 1 raz na miesiąc, bądź na bieżąco w PSZOK, po jego uruchomieniu,

e) zużyte baterie - gromadzić w pojemnikach znajdujących się w placówkach oświatowych, handlowych, budynku urzędu i nie rzadziej niż 1 raz w roku przekazywać firmie wywozowej,

f) przeterminowane leki - gromadzić w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy Kietrz i nie rzadziej niż raz na kwartał przekazywać firmie wywozowej,

g) odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy do roku na zasadzie wystawki zgodnie z harmonogramem, lub przekazywać do PSZOK, po jego uruchomieniu,

h) zużyte akumulatory i chemikalia -1 raz w roku na zasadzie wystawki, lub przekazywać do PSZOK, po jego uruchomieniu,

i) odpady budowlano-remontowe - gromadzić w specjalistycznych pojemnikach uniemożliwiających pylenie i przekazywać firmie wywozowej po uprzednim zgłoszeniu,

j) odpady zielone - powinny być poddane procesowi kompostowania np. w przydomowych kompostowniach bądź gromadzone w pojemnikach dostarczanych przez firmę wywozową i odbieranych przez osiem miesięcy w roku tj. kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, we wrześniu, październiku i w listopadzie - co najmniej 2 razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

4) Dni i godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu, na tablicach ogłoszeń w budynku urzędu oraz poszczególnych sołectwach.

§ 10. 1. Odpady komunalne zmieszane, odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Kietrz, powinny być przekazywane przez firmę wywozową do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub w przypadku czasowej przerwy technicznej instalacji, do instalacji zastępczych, wymienionych w WPGO.

2. Odpady selektywnie zebrane z terenu Gminy Kietrz powinny być przekazane przez firmę wywozową do sortowni wskazanej w umowie na odbiór odpadów, a pozostałości po sortowaniu odpadów powinny być przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub w przypadku czasowej przerwy technicznej instalacji, do instalacji zastępczych, wymienionych w WPGO.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej 2 razy w roku.

3. Wywóz nieczystości ciekłych winien odbywać się za pomocą specjalistycznego sprzętu, który odpowiada szczegółowym wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów.

4. Nieczystości ciekłe winny być wywożone przez firmy wywozowe posiadające stosowne zezwolenia Burmistrza Kietrza na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych i przekazywane do stacji zlewnej zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w Kietrzu.

§ 12. 1. Ustala się częstotliwość wywozu odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych, co najmniej 1 raz w tygodniu.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 13. 1. Należy dążyć do:

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;

4) wyeliminowania nielegalnego składowania odpadów;

5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;

6) zmniejszenia masy składowanych odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy.

4. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko gdy pies ma nałożony kaganiec w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, ze opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

5. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

6. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.

7. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach

§ 15. 1. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej:

1) w zabudowie wielolokalowej,

2) w pomieszczeniach nie zaprojektowanych i nie przeznaczonych do tego celu jak piwnice, strychy, garaże.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej i nie wymienionych w ust. 1 pkt 1 zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:

1) gromadzenie i usuwanie, powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości może odbywać się w sposób zgodny z prawem i nie może powodować zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) prowadzenie hodowli nie będzie powodowało długotrwałej uciążliwości, w szczególności zapachowej, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

3) zachowane będą obowiązujące przepisy sanitarno - epidemiologiczne i ochrony środowiska.

3. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości, co najmniej:

1) 10 m od uczęszczanej drogi publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza i ogrodu oraz oddzielone stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem,

2) 150 m od szkół, przychodni i temu podobnych obiektów użyteczności publicznej.

4. Padłe zwierzęta należy usunąć niezwłocznie, dostarczając je do zakładu utylizacji.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 16. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie całej gminy Kietrz do przeprowadzania deratyzacji.

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, strychy, pomieszczenia produkcyjne, gospodarcze, magazyny oraz zabudowane miejsca na pojemniki, kontenery służące do gromadzenia odpadów.

3. Deratyzacji dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku:

1) w okresie wiosennym od 01 marca do 31 marca;

2) w okresie jesiennym od 01 listopada do 30 listopada.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w niniejszym regulaminie sprawuje

Burmistrz Kietrza.


[1]) (Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 153)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe