Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/217/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kietrz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odebrana zostanie każda ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz następujące frakcje segregowanych odpadów komunalnych:

1) tworzywa sztuczne,

2) metale,

3) papier i tektura,

4) szkła; w tym szkło bezbarwne i kolorowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) odpady budowlane i remontowe,

14) odpady zielone.

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odebrana zostanie każda ilość powstałych na danej nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz następujące frakcje segregowanych odpadów komunalnych:

1) tworzywa sztuczne,

2) metale,

3) papier i tektura,

4) szkła; w tym szkło bezbarwne i kolorowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) odpady zielone

wynikająca z ilości i pojemności pojemników wskazanych przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1) w zabudowie jednorodzinnej - gromadzone w pojemnikach i odbierane 2 razy w miesiącu,

2) w zabudowie wielolokalowej - gromadzone w pojemnikach i odbierane 1 raz na tydzień

3) z terenów nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - gromadzone w pojemnikach i odbierane 1 raz w miesiącu.

§ 5. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości.

1) papier, tektura gromadzone w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem niebieskim i odbierane:

a) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na 2 miesiące,

b) w zabudowie wielolokalowej

- w sezonie letnim - 1 raz na 2 tygodnie

- w sezonie zimowym - 1 raz na miesiąc

c) z terenów nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne - 1 raz na 2 miesiące.

2) szkło bezbarwne gromadzone w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem białym i odbierane:

a) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na 2 miesiące,

b) w zabudowie wielolokalowej - 1 raz na miesiąc,

c) z terenów nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 1 raz na 2 miesiące.

3) szkło kolorowe gromadzone w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym i odbierane:

a) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na 2 miesiące,

b) w zabudowie wielolokalowej - 1 raz na miesiąc,

c) z terenów nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 1 raz na 2 miesiące.

4) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe gromadzone w pojemnikach, workach oznaczonych kolorem żółtym i odbierane:

a) w zabudowie jednorodzinnej -1 raz na miesiąc,

b) w zabudowie wielolokalowej - 2 razy w miesiącu,

c) z terenów nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 1 raz na miesiąc.

5) odpady biodegradowalne gromadzone w pojemnikach, workach oznaczone kolorem brązowym mogą być poddane procesowi kompostowania w przydomowych indywidualnych kompostowniach, a w przypadku braku takiej możliwości odbierane będą przez firmę wywozową:

a) w sezonie letnim - 1 raz na tydzień

b) w sezonie zimowym - 2 razy w miesiącu

6) odpady zielone mogą być poddane procesowi kompostowania w przydomowych kompostowniach bądź gromadzone w pojemnikach oznaczonych kolorem fioletowym i odbierane przez firmę wywozową przez osiem miesięcy w roku tj. kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie - 2 razy w miesiącu,

7) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą - 2 razy do roku na zasadzie wystawki zgodnie z harmonogramem,

8) przeterminowane leki gromadzone będą w specjalistycznych pojemnikach i odbierane z aptek na terenie Gminy Kietrz - co 2 miesiące,

9) zużyte baterie gromadzone będą w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się w placówkach oświatowych, handlowych i budynku urzędu i odbierane - 1 raz w roku,

10) zużyte akumulatory i chemikalia odbierane będą - 1 raz w roku na zasadzie wystawki zgodnie z harmonogramem,

11) odpady budowlane i remontowe, pochodzące z gospodarstw domowych w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, gromadzone w kontenerach i odbierane przez firmę wywozową, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości.

§ 6. 1. Informacja o lokalizacji aptek, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 8 udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

2. Pojemniki na odpady zielone o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 6 ustawione będą w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Kietrz, co najmniej jeden dzień przed ich odbiorem przez firmę wywozową zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 7. 1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się następujące frakcje odpadów:

1) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

2) papier i tektura,

3) szkła; w tym szkło bezbarwne i kolorowe,

4) przeterminowane leki,

5) chemikalia,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) odpady wielkogabarytowe,

9) zużyte opony,

10) odpady budowlane i remontowe.

3. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poza terminami ustalonymi w § 5 właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 8. 1. Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązana jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych według ustalonego przez siebie harmonogramu, z zachowaniem częstotliwości określonej w § 5. Harmonogram dostarczony będzie do każdego właściciela nieruchomości.

2. Firma wywozowa odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłoniona w drodze przetargu jest zobowiązana dostarczyć właścicielowi nieruchomości worki do selektywnego gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji okresowego powstania na nieruchomości większej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpady te mogą być zebrane w worki z tworzywa sztucznego, udostępnione przez firmę wywozową świadczącą usługi na odbiór odpadów komunalnych.

4. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, a także umieszczone w pojemnikach i workach nie spełniające wymogów określonych w niniejszej uchwale, nie będą odbierane.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


mgr inż. Czesław Gil


[1]) (Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 153)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe