Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXI/347/13 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Kluczborku uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork o następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Kluczbork.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2013r. poz. 21);

3) bioodpadach - - w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1ustawy o odpadach;

4) firmie wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze przetargu, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jak również przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług związanych z wywozem nieczystości ciekłych;

5) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach;

6) odpadach komunalnych zmieszanych - należy przez to rozumieć niesegregowane odpady komunalne zbierane do typowych pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości;

7) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości;

8) odpadach problemowych - należy przez to rozumieć następujące rodzaje odpadów: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, odpady remontowo- rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone;

9) odpadach suchych - należy przez to rozumieć następujące rodzaje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych;

10) odpadach zielonych - w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach;

11) osobach utrzymujących zwierzęta domowe - rozumie się przez to właścicieli lub opiekunów zwierząt domowych;

12) osobach utrzymujących zwierzęta gospodarskie - rozumie się przez to właścicieli lub opiekunów zwierząt gospodarskich;

13) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć miejsce, w którym prowadzona jest zbiórka selektywnie zebranych odpadów powstających w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kluczbork;

14) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku;

15) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe;

16) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi
i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;

17) zbieraniu odpadów - w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach;

18) zwierzętach domowych - w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt;

19) zwierzętach gospodarskich - w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane;

2) papier i tektura;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) szkło;

7) bioodpady;

8) odpady zielone;

9) przeterminowane leki;

10) chemikalia;

11) zużyte baterie i akumulatory;

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe;

15) zużyte opony.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, powinny być zbierane i odbierane w sposób określony w rozdziale 4 niniejszego regulaminu.

3. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na:

1) odpady suche;

2) odpady szklane;

3) odpady ulegające biodegradacji;

4) zmieszane odpady komunalne;

5) odpady problemowe.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczenia chodnika położonego wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania na bieżąco sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji oraz nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

4. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady z zachowaniem postanowień § 11 ust. 1.

5. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

6. Obowiązki określone w ust. 4 i 5 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów zobowiązanych do oczyszczania chodników.

§ 5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania,
w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.

§ 6. 1. Na nieruchomościach lub ich częściach , w szczególności na chodnikach i podwórkach:

1) mycie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych i do ziemi;

2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych;

3) zabrania się prowadzenia napraw blacharsko - lakierniczych.

2. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, terenach zielonych oraz w parkach i lasach.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości :

1) pojemniki na odpady o pojemności od 60l do 1100l;

2) kontenery o pojemności od 1,5m3do 7m3;

3) inne specjalistyczne pojemniki i kontenery (np. big-bag, kontenery na gruz).

2. W sytuacjach wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa i przekazanie samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. W przypadku samodzielnego prowadzenia robót remontowo-budowlanych właściciel nieruchomości może zgłosić Gminie lub firmie wywozowej konieczność podstawienia pojemnika służącego do gromadzenia odpadów powstających w wyniku prowadzenia powyższych robót.

4. Odpady komunalnenależy zbierać w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych o ujednoliconych oznaczeniach kolorem:

1) żółtym, z przeznaczeniem na odpady suche;

2) brązowym, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji (z ożebrowaniem, otworami wentylacyjnymi i miejscem na odcieki);

3) czarnym, z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane;

4) zielonym, z przeznaczeniem na szkło kolorowe;

5) białym z przeznaczeniem na szkło bezbarwne.

§ 8. 1. Na drogach publicznych oraz terenach użyteczności publicznej w szczególności w parkach, na skwerach, przystankach komunikacji, ciągach pieszo-jezdnych odpady zbiera się w koszach ulicznych.

2. Ustala się minimalną pojemność dla koszy ulicznych 30 litrów.

3. Kosze uliczne należy rozmieścić w taki sposób aby były ogólnodostępne.

4. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcje nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w typowe pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
z nieruchomości.

2. Wyposażenia nieruchomości w pojemniki właściciel nieruchomości dokonuje w uzgodnieniu i na zasadach ustalonych z firmą wywozową wyłonioną przez Gminę w drodze przetargu.

3. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być zbierane w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 10. 1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być one zbierane w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne (ustawa o odpadach).

2. Odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie danej nieruchomości, nie mogą być zbierane w pojemnikach służących do zbierania odpadów komunalnych, lecz
w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach.

§ 11. 1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich.

2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu trwale oznaczonym, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

3. W przypadku braku miejsca na nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na nieruchomości sąsiedniej lub korzystanie ze wspólnej altany śmietnikowej za zgodą ich właściciela.

4. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady na drogach publicznych i terenach użyteczności publicznej.

§ 12. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2. Utrzymanie pojemników na odpady w należytym stanie sanitarnymnależy zapewnićpoprzez ich mycie
i dezynfekcję nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. W przypadku określonym w § 11 ust. 3 wszystkie obowiązki związane z miejscem ustawienia i utrzymaniem pojemników we właściwym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym ciążą na korzystającym z pojemników.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo z częstotliwością zapewniającą utrzymanie należytego porządku wokół pojemników.

2. Częstotliwość odbioru odpadów uzależniona jest od:

1) rodzaju odpadów;

2) rodzaju zabudowy;

3) rodzaju nieruchomości.

3. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych:

1) z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień;

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałychnie rzadziej niż raz na miesiąc;

4) z terenów ogrodów działkowych w sezonie (tj. od 1 marca do 31 października) raz w miesiącu, a poza sezonem na zgłoszenie telefoniczne.

4. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych suchych:

1) z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień;

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

1) z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w sezonie letnim (tj. od 1 kwietnia do 30 września) nie rzadziej niż raz na tydzień, w sezonie zimowym (tj. od 1 października do 31 marca) nie rzadziej niż raz na miesiąc.

6. Ustala się, że opróżnianie koszy ulicznych powinno odbywać się z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż:

1) w sezonie letnim (tj. od 1 kwietnia do 30 września) dwa razy w tygodniu;

2) w sezonie zimowym (tj. od 1 października do 31 marca) raz w tygodniu.

7. Szczegółowy zakres oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku.

8. Firma wywozowa odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości w uzgodnieniu z Gminą określi szczegółowy harmonogram odbioru z uwzględnieniem częstotliwości określonej w ust. 2.

9. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - ilość pojemników i częstotliwość ich opróżniania musi być dostosowana do charakteru prowadzonej działalności i ilości wytwarzanych odpadów.

§ 14. 1. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-5 niniejszego regulaminu powinny być zbierane
i odbierane łącznie jako odpady suche.

2. Odpady suche i odpady komunalne zmieszane powinny być zbierane w pojemnikach określonych w rozdziale 3 i odbierane przez firmę wywozową.

§ 15. Szkło powinno być zbierane w ogólnodostępnych pojemnikach rozstawionych na terenie całej Gminy
i odbierane przez firmę wywozowąnie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 16. 1. W zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach i przekazywać firmie wywozowej z uwzględnieniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się możliwość kompostowania i wykorzystaniaodpadów ulegających biodegradacji na własne potrzeby. Kompostownik odpadów nie może stwarzać uciążliwości w zakresie przykrych zapachów. Muszą być zachowane warunki sanitarne dla procesu fermentacyjnego.

3. Odpady zielone powstające na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych należy przekazywać bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a pozostałe bioodpady należy gromadzić ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

4. Odpady zielone powstające na terenach ogrodów działkowych w całości powinny być przeznaczone do kompostowania.

§ 17. Meble i odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są:

1) przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej akcji dwa razy w roku (wiosna, jesień);

2) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez cały rok.

§ 18. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany jest:

1) przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej akcji dwa razy w roku (wiosna, jesień);

2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu;

3) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez cały rok.

§ 19. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić:

1) w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;

2) w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową
w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów;

3) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez cały rok.

§ 20. 1. Przeterminowane leki należy gromadzić:

1) w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach i w innych wyznaczonych punktach na terenie Gminy;

2) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. Wykaz punktów ustawienia pojemników zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.kluczbork.pl

§ 21. Pozostałe odpady określone w § 3 ust. 3, pkt. 5 należy zbierać i przekazywać samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychprzez cały rok.

§ 22. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący,
że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi
i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.

2. Nieczystości ciekłe powinny być wywożone samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego zlokalizowanego w Oczyszczalni Ścieków w Ligocie Dolnej.

3. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 23. Gminy zobowiązane są do:

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach odpadów komunalnych;

4) wyeliminowania nielegalnego składowania odpadów;

5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;

6) zmniejszenia masy odpadów przekazywanych do składowania.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 24. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 25. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest dozwolone, pod warunkiem, że pies będzie prowadzony na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko gdy pies ma nałożony kaganiec w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez ich zwierzęta na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnych w budynku, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach na drobne odpady pod warunkiem, że są one wyłożone workiem.

5. Zakazuje się wyprowadzania zwierząt domowych do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 26. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych miasta Kluczborka. Zakaz ten obejmuje: konie, bydło, trzodę chlewną, owce i kozy oraz drób powyżej 10 sztuk.

2. Na pozostałym obszarze dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

1) o zabudowie wielorodzinnej;

2) o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej;

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;

4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

3. Na terenach o zabudowie wielorodzinnej wprowadza się zakaz hodowli pszczół, a na pozostałych terenach pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości -
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

4. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą rolników posiadających gospodarstwo rolne na terenie miasta
i będących płatnikami podatku rolnego do Gminy.

§ 27. 1. Padłe zwierzęta należy niezwłocznie przekazać firmie świadczącej usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego.

2. Obowiązek określony w ust. 1 należy do właściciela padłego zwierzęcia lub właściciela nieruchomości,
na której znajduje się padłe zwierzę zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 28. 1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, urzędów, organów administracyjnych, podmiotów leczniczych, zakładów opieki społecznej, szkół i placówek w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno-oświatowych - są objęte obowiązkową deratyzacją.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowadzana jest przez właścicieli nieruchomości i na ich koszt dwa razy w roku w terminach:

1) od 1 - 30 kwietnia każdego roku;

2) od 1 - 30 listopada każdego roku.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 30. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/ 299/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku


Janusz Kędzia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe