Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591ze zmianami) oraz art. 11a ust.1, ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 ze zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Józef Brzozowski


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/280/2013
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 18 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe