Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX/248/13 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 391 z poźń. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olesno:

1. Wymagania w zakresie bazy transportowej:

1) przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową, spełniającą wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska, prawa budowlanego, przepisów BHP i przeciwpożarowych, stanowiącą ogrodzoną nieruchomość z wydzielonym terenem o nawierzchni szczelnej, przeznaczonym, do garażowania środków transportu, którymi będzie prowadzona działalność, przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne,

2) baza powinna posiadać zaplecze techniczne wyposażone w narzędzia i urządzenia zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym

2. Wymagania w zakresie pojazdów ascenizacyjnych:

1) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i do transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

2) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i do transportu nieczystości ciekłych winny spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),

3) pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny poprzez umieszczenie na nich nazwy i logo firmy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, co umożliwi łatwą identyfikację przedsiębiorcy, pojazdy powinny posiadać konstrukcje lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, w tym tras przejazdu pojazdów ascenizacyjnych poprzez wylewanie się nieczystości,

3. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

1) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą być utrzymywane w należytym stanie sanitarnym i higienicznym poprzez mycie, odkażanie i dezynfekcję,

2) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

3) usługi powinny być świadczone w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania,

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie lub innej stacji zlewnej położonej w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
§ 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sprawozdawczości z działalności zgodnie z wymogami określonymi w art. 9o. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

§ 4. Przedsiębiorca prowadzący działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie


Piotr Antkowiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe