Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX/252/13 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXVIII/218/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchylić w całości uchwałę Nr XXVIII/218/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie


Piotr Antkowiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe