Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVIII/601/13 Rady Miasta Opola

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz
art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien posiadać zaplecze techniczno - biurowe i bazę transportową odpowiednią do zakresu świadczonych usług na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

§ 2. Baza transportowa powinna:

1) być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

2) posiadać miejsca postojowe w ilości odpowiadającej przynajmniej ilości pojazdów asenizacyjnych zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;

3) posiadać zaplecze techniczne wyposażone w narzędzia i urządzenia zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym, przy czym dopuszcza się, aby zaplecze techniczne znajdowało się poza terenem bazy transportowej;

4) być wyposażona w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów w przypadku gdy czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne.

§ 3. Pojazdy asenizacyjne powinny:

1) spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami);

2) być oznakowane w sposób trwały, czytelny i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługę poprzez umieszczenie na pojeździe nazwy firmy z danymi adresowymi oraz numerem telefonu;

3) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylewanie się nieczystości bądź roznoszenie przykrych woni (odorów);

4) być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia nieczystości ciekłych w trakcie prac załadunkowych;

5) zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług;

6) być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, przy czym nie rzadziej niż raz na miesiąc, a dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności przechowywane powinny być przez okres roku;

7) na koniec każdego dnia roboczego być opróżnione z nieczystości ciekłych i parkowane na terenie bazy transportowej.

§ 4. Miejscem przekazywania nieczystości ciekłych do unieszkodliwiania jest stacja zlewna zlokalizowana przy ul. Wrocławskiej 60 w Opolu.

§ 5. Traci moc uchwała nr LV/584/09 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe