Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXV/619/2012 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Prudnik i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:

1) komunalne odpady zmieszane - w każdej ilości,

2) odpady komunale zebrane selektywnie - w każdej ilości,

2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) zmieszanych - jeden raz na dwa tygodnie,

2) zebranych selektywnie - określonych w § 3 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik - jeden raz na miesiąc,

3) biodegradowalnych- w okresie od 1 kwietnia do 31 października cztery razy na miesiąc,

4) popiołu - w okresie od 1 października do 31 marca jeden raz na miesiąc,

3. Ustala się ilość worków przysługujących właścicielowi nieruchomości na odpady komunalne zebrane selektywnie obejmujące papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe:

1) w zabudowie wielorodzinnej - 2 worki 60 litrowe na miesiąc na osobę,

2) w zabudowie jednorodzinnej -1 worek 120 litrowy na miesiąc- do 2 osób,

4. Ustala się ilość worków przysługujących właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej na pozostałe odpady komunalne zebrane selektywnie:

1) szkło - 1 worek 120 litrowy na miesiąc na właściciela nieruchomości,

2) ulegające biodegradacji - 1 worek 120 litrowy na tydzień na właściciela nieruchomości,

5. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz chemikaliów odbywa się w systemie akcyjnym jeden raz na kwartał zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6. Wykaz odpadów przyjmowanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prudniku i ich ilość określa załącznik do uchwały.

7. Odpady komunalne posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik odbierane będą jako zmieszane odpady komunalne.

§ 3. Ustala się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prudniku zwany dalej "punktem":

1) punkt przyjmuje odpady komunalne dostarczone przez właściciela nieruchomości po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu sprawdzając zawartość dostarczonych odpadów, ich czystość oraz skład,

3) punkt świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 9°° do 17°° i w soboty od 8°° do 14°°.

4) punkt przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie określone w załączniku do uchwały.

5) odbiór odpadów komunalnych w punkcie potwierdzane jest dokumentem przyjęcia odpadów na ustalonym druku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/619/2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/619/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe