Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zmianami[1]) ) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, utworzonym przez Gminę Strzelce Opolskie, na kwotę 1,40 zł za każda rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.

2. Ustala się wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.) na kwotę 1,40 zł za każdą rozpoczętą godzinę za pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się wysokość maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku na kwotę 6,50 zł dziennie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/196/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Farion


[1]) dalsze zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2011 roku Nr 131, poz. 764; Nr 171, poz. 1016.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe