Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVIII/23/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 567), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707) oraz § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707 z późn. zmianami) Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2013.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "Czysty Region" w wysokości 18.594.621,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 18.594.621,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego "Czysty Region" w wysokości 18.594.621,00 zł, w tym:

b) wydatki bieżące w wysokości 18.031.621,00 zł

c) wydatki majątkowe w wysokości 563.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 185.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "Czysty Region".

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"


Tomasz Wantuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/23/12
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział

§

Treść

Kwota(w zł)

1

2

3

4

Dochody bieżące

756

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

17.932.781,82

756

---

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17.932.781,82

900

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

661.839,18

900

---

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

661.839,18

DOCHODY OGÓŁEM

18.594.621,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/23/12
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2013

Nazwa działu i rozdziału

Symbol

Wydatki ogółem
(5+14)

Wydatki bieżące ogółem

wydatki majątkowe

dział

rozdz.

Wydatki związku (7+8)

w tym:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez związek przypadające w danym roku

obsługa długu związku

wynagrodzenia i składki od nich

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756

---

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

---

75618

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Różne rozliczenia

758

---

185.000,00

185.000,00

185.000,00

0,00

185.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy ogólne i celowe

---

75818

185.000,00

185.000,00

185.000,00

0,00

185.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

---

18.389.621,00

17.826.621,00

17.826.621,00

1.900.000,00

15.926.621,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

563.000,00

Gospodarka odpadami

---

90002

18.389.621,00

17.826.621,00

17.826.621,00

1.900.000,00

15.926.621,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

563.000,00

RAZEM WYDATKI

18.594.621,00

18.031.621,00

18.031.621,00

1.900.000,00

16.131.621,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

563.000,00

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2012r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/23/12
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdz.

Wartość kosztorysowa

Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego

Projekt planu na 2013r.

Inne żródła finansowania

Nakłady do wykonania po roku planowanym

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Wyposażenie istniejących 5 składowisk w kontenery

900

90002

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

2013

2

Zakup akcesoriów komputerowych

900

90002

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

2013

3

Zakup oprogramowania i licencji

900

90002

69 000,00

0,00

69 000,00

0,00

0,00

2013

4

Zakup mebli

900

90002

69 000,00

0,00

69 000,00

0,00

0,00

2013

5

Zakup srwera z oprogramowaniem

900

90002

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

2013

OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE

563 000,00

0,00

563 000,00

0,00

0,00

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2012r

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe