| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/245/13 Rady Gminy Branice

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.w Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn. zmianami)

Rada Gminy Branice
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się na terenie Gminy Branice górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu oraz oczyszczania nieczystości ciekłych w oczyszczalni ścieków w wysokości 16,60 zł brutto za 1m3.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/75/99 Rady Gminy Branice z dnia 7 grudnia 1999r.w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/98 w sprawie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marek Szyhyński


Uzasadnienie

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powołana w podstawie prawnej uchwały wprowadza obowiązek ustanowienia przez Radę górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości płynnych. Górne stawki opłat spełniają funkcję ochronną wobec właścicieli nieruchomości gdyż podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości nie mogą w umowach wyznaczać cen wyższych niż określone w niniejszej uchwale. Górna stawka została określona na podstawie kosztów wywozu i oczyszczania nieczystości ciekłych przez gminnego przewoźnika czyli Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach lecz obowiązuje wszystkie podmioty zajmujące się wywozem nieczystości płynnych na terenie gminy. Cenę usługi ustalono na podstawie kalkulacji ekonomicznej, uwzględniającej koszty oczyszczania ścieków dowożonych, koszty eksploatacji ciągnika i wozu asenizacyjnego oraz płace pracownika w wymiarze 1 etatu.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marek Szyhyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »