| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/246/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1]) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina Lewin Brzeski będzie świadczyć usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych, tj. odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny.

§ 2. 1. Na terenie gminy Lewin Brzeski obowiązuje system selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach, posiadających oznaczenie słowne i kolorystyczne w zależności od rodzaju gromadzonych odpadów, obejmujący następujące frakcje:

1) szkło;

2) tworzywa sztuczne, papier i tektura, puszki aluminiowe;

3) odpady ulegające biodegradacji;

4) pozostałe odpady zmieszane, pozostające po wyselekcjonowaniu wcześniejszych rodzajów odpadów.

2. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Lewin Brzeski, będą traktowane jako odpady gromadzone w sposób nieselektywny, tj. odpady zmieszane.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów użytku publicznego:

1) odpady komunalne zmieszane nie rzadziej niż:

a) w zabudowie jednorodzinnej -dwa razy w miesiącu;

b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu;

c) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - dwa razy w tygodniu;

d) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, okazjonalnie - w okresach, w których faktycznie powstają odpady, raz w miesiącu;

e) z koszy ulicznych - raz w tygodniu.

2) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny (szkoło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji) nie rzadziej niż:

a) w zabudowie jednorodzinnej - raz w miesiącu;

b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu;

c) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - dwa razy w miesiącu;

d) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, okazjonalnie - w okresach, w których faktycznie powstają odpady, raz w miesiącu.

3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, metale, przeterminowane leki, tekstylia i odzież, chemikalia i odpady niebezpieczne - raz na pół roku, w ramach zbiórki organizowanej przez Gminę Lewin Brzeski, której termin zostanie podany do publicznej wiadomości;

4) niezależnie od ustaleń w § 3 pkt. 3:

a) odpady w postaci zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego mogą być oddawane do placówek handlowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 ze zm.);

b) odpady w postaci zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych mogą być składowane do pojemników, oznaczonych słownie i kolorem czerwonym, ustawionych w wyznaczonych miejscach publicznie dostępnych;

c) odpady w postaci przeterminowanych leków mogą być oddawane do odpowiednio oznaczonych pojemników zlokalizowanych w aptekach i punktach aptecznych.

§ 4. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbywać się będzie odbiór odpadów komunalnych, pochodzących od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin Brzeski, gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący następujące frakcje:

1) papier i tektura;

2) tworzywa sztuczne;

3) szkło;

4) metale;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;

9) zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe;

11) odpady niebezpieczne (w tym chemikalia);

12) tekstylia i odzież;

13) przeterminowane leki;

14) zużyte opony;

15) odpady zielone.

§ 5. Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin Brzeski mogą przekazywać odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy lub wykonania robót.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski mają zapewnioną możliwość samodzielnego dostarczania odpadów komunalnych określonych w § 4. zebranych w sposób selektywny do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny będą odbieranie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin Brzeski, w ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady


Mieczysław Adaszyński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »