reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/613/13 Rady Miasta Opola

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r. Nr 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, 951 z 2013 r. poz. 21, 228) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

3) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami dalej zwanym KPGO - należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (MP. Nr 101, poz. 1183);

4) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dalej zwanym WPGO - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.;

5) punktach selektywnej zbiórki odpadów dalej zwanych zbiornicami - należy przez to rozumieć wyznaczone miejsca, w których prowadzona jest zbiórka selektywnie zebranych odpadów powstających w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Opola;

6) komunalnych odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady powstałe w wyniku remontów w gospodarstwach domowych;

7) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary mogą utrudniać opróżnianie typowych pojemników, powodować ich uszkodzenie lub nie mieścić się w tych pojemnikach;

8) pojemnikach - należy przez to również rozumieć kontenery lub prasokontenery do wywozu odpadów;

9) sezonie letnim - należy przez to rozumieć okres od 1 kwietnia do 31 października;

10) sezonie zimowym - należy przez to rozumieć okres od 1 listopada do 31 marca;

11) osobach utrzymujących zwierzęta domowe - należy przez to rozumieć ich właścicieli oraz posiadaczy (faktycznych opiekunów).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości w zakresie określonym ustawą oraz poprzez:

1) selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem co najmniej na:

a) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;

b) odpady szklane;

c) odpady ulegające biodegradacji;

d) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych;

e) odpady niebezpieczne;

f) przeterminowane leki;

g) odpady wielkogabarytowe;

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

i) komunalne odpady budowlane;

j) zużyte opony;

2) pozbywanie się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w następujący sposób:

a) przekazywanie uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów obejmujących:

- odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i metali;

- odpady szklane;

- pozostałości po segregacji odpadów komunalnych;

b) odpady ulegające biodegradacji powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub być poddane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach;

c) odpady niebezpieczne takie jak: zużyte baterie i akumulatory, powinny być przekazywane do punktów zbiórki organizowanej przez Miasto Opole, rozmieszczonych m.in. w szkołach, budynkach urzędów i niektórych sklepach lub do zbiornic. Pozostałe odpady niebezpieczne powinny być przekazywane do zbiornic;

d) przeterminowane leki powinny być przekazywane do aptek, w których Miasto Opole prowadzi zbiórki takich leków lub do zbiornic;

e) odpady wielkogabarytowe powinny być przekazywane do zbiornic, lub oddawane w terminach i miejscach określonych harmonogramem przez uprawniony podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być przekazywany do zbiornic lub do miejsc zbierania zużytego sprzętu;

g) komunalne odpady budowlane powinny być przekazywane do zbiornic lub gromadzone w kontenerach specjalnie do tego celu przystosowanych oraz odbierane przez uprawniony podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezwłocznie po zgłoszeniu;

h) zużyte opony powinny być oddawane do zbiornic;

i) odpady zielone powinny być poddane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach. W przypadku braku takiej możliwości przekazywane do zbiornic lub zbierane w pojemnikach wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji przekazywane uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, usuwania nawisów śnieżnych i sopli z okapów, rynien i innych części budynków z części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności w obszarze ciągów komunikacyjnych gromadząc śnieg i zanieczyszczenia na swojej nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości wykonując obowiązek w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, gromadzą śnieg i zanieczyszczenia na swojej nieruchomości lub w pryzmach wzdłuż krawędzi chodnika i jezdni w taki sposób, aby:

1) nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

2) nie powodowały uszkodzenia zieleni, nie zanieczyszczały żywopłotów, trawników, urządzeń technicznych pasa drogowego.

3. Na miejsce magazynowania uprzątniętego śniegu i lodu z terenów publicznych wyznacza się parking przy stadionie żużlowym (skrzyżowanie ulic Rejtana i Wschodniej).

§ 5. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być dokonywane na terenie nieruchomości, spełniając następujące warunki:

1) mycie samochodów odbywać się będzie na utwardzonej, uszczelnionej powierzchni, w granicach nieruchomości, której właściciel wyraził na to zgodę, z użyciem środków ulegających biodegradacji;

2) powstające na nieruchomości w wyniku mycia pojazdów ścieki odprowadzane będą do kanalizacji poprzez urządzenia podczyszczające lub będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym;

3) naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów z wyłączeniem napraw blacharsko - lakierniczych powinny być przeprowadzane w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób trzecich i środowiska;

4) odpady powstające podczas napraw powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazane do właściwego przetworzenia.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości:

1) zamykane pojemniki oznaczone żółtą klapą z przeznaczeniem na suche i oczyszczone odpady papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;

2) zamykane pojemniki koloru zielonego z przeznaczeniem na szkło;

3) zamykane pojemniki koloru brązowego z ożebrowaniem, otworami wentylacyjnymi i miejscem na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie, zapobiegające gniciu odpadów a następnie wykorzystanie ich w procesie kompostowania z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

4) zamykane pojemniki koloru czarnego z przeznaczeniem na pozostałości po segregacji zmieszanych odpadów komunalnych i na odpady niesegregowane.

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane do pojemników lub kontenerów szczelnych zapewniających bezpieczny i zgodny z przepisami BHP odbiór odpadów, o minimalnej pojemności 60 litrów.

3. Pojemniki na odpady powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcje nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości i częstotliwości wywozu odpadów w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie oraz przeciążenie pojemnika, tj. tak, aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą.

5. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić dostęp do pojemników na odpady komunalne w taki sposób, aby umożliwić odbiór odpadów w dniu wywozu.

§ 7. Ustala się minimalne sumaryczne pojemności pojemników na odpady.

1) Dla nieruchomości zamieszkałych - 60 litrów na 1 mieszkańca/tydzień

2) Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

a) w miejscu pracy - 10 litrów na 1 pracownika/tydzień;

b) w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach - 5 litrów na 1 ucznia, dziecko, studenta/tydzień;

c) w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, akademikach, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej - 15 litrów na 1 łóżko/tydzień;

d) w lokalach gastronomicznych - 15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/tydzień;

e) w ulicznym punkcie szybkiej konsumpcji - 120 litrów/tydzień;

f) w wielkopowierzchniowych centrach handlowych - 60 l na każde 10 m2powierzchni handlowej/tydzień;

g) w ogrodach działkowych:

- 20 litrów na 1 działkę/tydzień w sezonie letnim;

- 4 litry na działkę/tydzień w sezonie zimowym;

h) na targowiskach, halach targowych, giełdach - 20 litrów na miejsce handlowe/tydzień;

i) na cmentarzach:

- 3 litry na 1 nagrobek/tydzień w sezonie letnim;

- 1 litr na 1 nagrobek/tydzień w sezonie zimowym;

j) w zespołach garaży - 5 litrów na 1 miejsce garażowe/tydzień.

§ 8. 1. W miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych.

2. Ustala się minimalną pojemność dla koszy ulicznych 30 litrów.

3. Kosze uliczne należy rozmieścić na ciągach komunikacji pieszej w taki sposób, aby były ogólnodostępne.

4. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcje nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Gęstość rozmieszczenia koszy ulicznych powinna wynosić:

1) dla strefy obejmującej wyspę Pasieka oraz obszar miasta ograniczony rzeką Odrą od ul. Nysy Łużyckiej w górę rzeki, następnie Młynówką, a dalej ulicami: Korfantego, Armii Krajowej, Fabryczną, Plebiscytową, Batalionów Chłopskich, Nysy Łużyckiej
- min. 50 m;

2) dla strefy obejmującej pozostały obszar - min. 150 m, przy czym każdy przystanek komunikacji zbiorowej musi być wyposażony w kosz uliczny.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:

1) dla odpadów selektywnie zebranych w zakresie papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych nie rzadziej niż:

a) dla zabudowy jednorodzinnej raz na cztery tygodnie;

b) dla zabudowy wielorodzinnej raz na dwa tygodnie;

c) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne raz na dwa tygodnie;

2) dla odpadów szklanych nie rzadziej niż:

a) dla zabudowy jednorodzinnej raz na kwartał;

b) dla zabudowy wielorodzinnej raz na dwa tygodnie;

c) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne raz na dwa tygodnie;

3) dla odpadów ulegających biodegradacji nie rzadziej niż:

a) dla zabudowy jednorodzinnej w sezonie letnim raz na dwa tygodnie;

b) dla zabudowy jednorodzinnej w sezonie zimowym raz na cztery tygodnie;

c) dla zabudowy wielorodzinnej w sezonie letnim raz na tydzień;

d) dla zabudowy wielorodzinnej w sezonie zimowym raz na dwa tygodnie;

e) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne w sezonie letnim raz na dwa tygodnie;

f) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne w sezonie zimowym raz na cztery tygodnie;

4) dla pozostałości po segregacji odpadów komunalnych nie rzadziej niż:

a) dla zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie;

b) dla zabudowy wielorodzinnej raz na tydzień;

c) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne raz na dwa tygodnie.

2. Ustala się następującą minimalną częstotliwość wywozu odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych:

1) w sezonie letnim dwa razy w tygodniu;

2) w sezonie zimowym raz na tydzień.

3. Odpady komunalne niesegregowane zebrane na terenie Miasta Opola oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów zlokalizowanej na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami) lub do instalacji zastępczych wymienionych w WPGO w przypadku czasowej przerwy technicznej instalacji MBP.

4. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być dostarczane przez przedsiębiorstwo wywozowe do sortowni, a następnie instalacji odzysku i recyklingu wymienionych w WPGO.

5. Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być wywożone do instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów zlokalizowanej na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami) lub do instalacji zastępczych wymienionych w WPGO w przypadku czasowej przerwy technicznej instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów.

§ 10. 1. Nieczystości ciekłe powinny być wywożone samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego zlokalizowanego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Opolu przy ul. Wrocławskiej 60.

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna być nie mniejsza niż 1 raz na miesiąc i jednocześnie powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku braku pomiaru zużycia wody, ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji urządzenia.

4. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 11. Należy dążyć do:

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach odpadów komunalnych;

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;

5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;

6) zmniejszenia masy składowanych odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12. 1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest takie ich utrzymanie, które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz zapobieganie zanieczyszczaniu terenów wspólnego użytku, a w szczególności poprzez:

1) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w szczególności poprzez zanieczyszczanie otoczenia;

2) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób;

3) niepozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;

4) przestrzeganie środków ostrożności ustalonych przez przewoźnika przy przewożeniu ich środkami komunikacji zbiorowej;

5) natychmiastowe usuwanie odchodów i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku, w pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego poprzez zebranie zanieczyszczeń i wyrzucenie ich do specjalnego pojemnika lub kosza na odpady;

6) zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie wykazu tych ras, również w kagańcu (zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (posiadacz) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem);

7) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu, tabliczką ostrzegawczą z informacją, że na terenie nieruchomości znajduje się pies.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed samowolnym wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 13. 1. Zabrania się:

1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic oraz zwalniania ich ze smyczy w miejscach publicznie dostępnych przeznaczonych do zabaw dzieci;

2) wypuszczania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru;

3) pozostawiania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz;

4) wprowadzania psów i innych zwierząt na tereny, do pomieszczeń i obiektów, których właściciele czy też podmioty zarządzające wprowadziły ten zakaz. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów - przewodników;

5) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów - przewodników.

2. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, a w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.

3. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów, chyba że właściciel nieruchomości postanowił inaczej.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 14. 1. Na terenach Miasta Opola wyłączonych z produkcji rolnej utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczalne w przypadku istniejących na tych terenach gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361);

2. Ponadto dokonuje się podziału Miasta Opola na trzy strefy ze względu na utrzymywanie zwierząt gospodarskich:

1) strefa I z zakazem hodowli;

2) strefa II hodowlana;

3) strefa III hodowlana.

3. I strefa z zakazem hodowli w rozumieniu niniejszej uchwały jest część miasta położona w obrębie następujących ulic: Nysy Łużyckiej, Batalionów Chłopskich, Armii Ludowej, Katowickiej, Kośnego, Plebiscytowej, Ozimskiej, Rejtana do 1 Maja, Wapiennej, Armii Krajowej, rejon Dworca Głównego, Korfantego, a ponadto wyspa Pasieka i część Zaodrza do Kanału Ulgi. Na terenie strefy I wprowadza się całkowity zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym drobiu i królików.

4. II strefa hodowlana obejmuje: Osiedla: Zaodrze od Kanału Ulgi, Dambonia, Górskie, Kwiatów, Armii Krajowej, Malinka oraz obszar miasta położony na wschód od ulicy Ogrodowej i na południe od ulicy Armii Krajowej. W II strefie hodowlanej przy niskiej zabudowie mieszkalnej i jednorodzinnej lub małych domach mieszkalnych zezwala się na chów drobiu i królików w niewielkich ilościach (do 20 sztuk) pod warunkiem, że pomieszczenia dla zwierząt znajdują się poza budynkiem mieszkalnym i nie będzie zanieczyszczenia terenu.

5. III strefa hodowlana obejmuje peryferyjne osiedla miasta, a w szczególności: Zakrzów, Wróblin, Półwieś, Bierkowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Grotowice, Groszowice, Malina, Kolonia Gosławicka i Gosławice. W III strefie hodowlanej, na nieruchomościach posiadających pomieszczenia inwentarskie zezwala się na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, pod warunkiem ścisłego przestrzegania przepisów sanitarnych i ochrony środowiska.

6. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) niepowodowanie, przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości;

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

7. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, królików i szynszyli oraz teren ich chowu, z zastrzeżeniem ust. 1, powinny być tak usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzenia wybiegu do granicy posesji położonej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu wynosiła co najmniej:

1) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym;

2) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi.

8. Obszar pasieczyska winien być ogrodzony. Przy wejściu na pasieczysko należy umieścić tabliczkę: "Uwaga pszczoły. Wstęp wzbroniony".

9. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości, co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza i ogrodu oraz oddzielone stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem.

10. Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.

11. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

12. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku, a odchody zwierzęce usuwane.

13. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siatki przeciw owadom. Pomieszczenia te powinny być bielone oraz odszczurzane, a także odmuszane w okresie wiosny, lata i jesieni.

14. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:

1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony;

3) na terenie nieruchomości wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 15. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Opola do przeprowadzania deratyzacji.

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, strychy, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, gospodarcze, magazyny.

3. Deratyzacji dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku:

1) I termin: od 1 lutego do 31 marca - akcja wiosenna;

2) II termin: od 1października do 30 listopada - akcja jesienna.

4. Deratyzacji dokonuje się ponadto każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 17. Traci moc uchwała Nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola i uchwała nr XXXIV/530/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.


§ 18. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama