| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951, z 2013 r., poz. 21) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, 2012 r., poz. 567 oraz 2013 r., poz. 153), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391),

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami),

3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art.2 ust.1 pkt.4 ustawy,

4) nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek,

5) nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, a więc w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy, ośrodki kultury i sportu, cmentarze, itp.,

6) nieruchomościach mieszanych - należy przez to rozumieć nieruchomości, których część zamieszkują mieszkańcy, a na pozostałej niezamieszkałej powstają odpady komunalne,

7) harmonogram - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy określający częstotliwość ich odbierania przez przedsiębiorcę,

8) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie",

9) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami ( WPGO) - należy przez to rozumieć "Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017" przyjęty do wykonania uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/272/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.,

10) punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć wyznaczone miejsca ogólnodostępne, w których odbywa się selektywna zbiórka odpadów komunalnych,

11) regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii,

12) systemie gospodarki odpadami komunalnymi - należy rozumieć przez to zintegrowane działania zarządcze i organizacyjne w zakresie osiągnięcia progu recyklingu i odzysku w gminie z wykorzystaniem dostępnych technologii zagospodarowania odpadów,

13) kompostowniku - należy przez to rozumieć specjalną skrzynię lub dół służący do kompostowania odpadów organicznych - ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

14) sezonie letnim - należy przez to rozumieć okres od 15 kwietnia do 15 października,

15) sezonie zimowym - należy przez to rozumieć okres od 16 października do 14 kwietnia.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych oraz innych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów zgodnie z przedstawionym harmonogramem, stosując podział na następujące frakcje:

a) niesegregowane, zmieszane odpady komunalne,

b) opakowania szklane,

c) zmieszane surowce wtórne.

2. W pojemnikach na zmieszane surowce wtórne, o których mowa w ust. 1 pkt c, należy umieszczać: papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale.

3. W systemie workowym odpady należy gromadzić zgodnie z instrukcją opisaną na worku.

4. Odpady w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub innych punktów znajdujących się na terenie Gminy, specjalnie do tego celu przeznaczonych.

5. Dopuszcza się możliwość selektywnego zbierania w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki tzw. dzwonach:

1) koloru białego - szkło bezbarwne,

2) koloru zielonego - szkło kolorowe,

3) koloru żółtego - opakowania z tworzyw sztucznych i metale,

4) koloru niebieskiego - papier.

6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, dokonujący kompostowania odpadów zielonych na własne potrzeby, zwolnieni są z obowiązku przekazywania tych odpadów przedsiębiorcy lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości systematycznie, w miarę występujących potrzeb, przy czym:

a) błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów, z zachowaniem właściwej ochrony drzew i krzewów; błoto oraz inne zanieczyszczenia z chodników właściciele nieruchomości winni uprzątać na bieżąco,

b) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię,

c) inne zanieczyszczenia należy umieszczać w przystosowanych do tego celu pojemnikach,

2) niezwłocznego usuwania z budynków i ich części przeznaczonych do użytku publicznego oraz urządzeń infrastruktury technicznej sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania w sposób widoczny miejsca występowania zagrożenia.

§ 5. Mycie i naprawy pojazdów mechanicznych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być dokonywane na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów, a powstałe odpady usuwane będą w sposób zgodny z obowiązującym w Gminie systemem ich zbierania.

§ 6. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność usługowa, handlowa, gastronomiczna lub inna o charakterze użyteczności publicznej zobowiązani są do bieżącego sprzątania terenu nieruchomości i skutecznego zapobiegania zanieczyszczeniom na terenach przyległych z odpadów powstających na ich nieruchomościach.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości m. in. przez wyposażenie jej we własnym zakresie w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej:

1) ilość wytwarzanych odpadów,

2) ilość osób z nich korzystających,

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l lub 240 l,

2) pojemniki metalowe o pojemności 110 l,

3) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 l,

4) worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 80 l i 120 l,

5) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l,

6) kontenery: KP 5 oraz KP 7,

7) kontenery o pojemności min. 5 m3lub worki typu "Big-Bag" o pojemności min. 1 m3na odpady budowlane.

3. Pojemnik opisany w ust. 2 pkt 1 oraz w pkt 3 powinien spełniać następujące wymagania:

1) powinien być odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i nagrzewanie,

2) powinien być przystosowany do łatwego przemieszczania ze szczelnie zamykaną klapą,

3) kolor pojemnika dla zmieszanych odpadów komunalnych powinien być w tonacji szaro - czarnej,

4) dla zmieszanych surowców wtórnych należy stosować pojemnik w kolorze żółtym,

5) dla opakowań szklanych należy stosować pojemnik w kolorze zielonym,

6) dla odpadów biodegradowalnych stosować należy pojemnik w kolorze brązowym,

7) powinien spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840,

8) powinien posiadać oznaczenie określające jakie odpady w nich umieszczać,

9) powinien być zdatny do użytkowania.

4. Worki opisane w ust. 2 pkt 4 powinny spełniać następujące wymagania:

1) powinny być wykonane z surowca LDPE,

2) powinny posiadać nadruk dostawcy oraz oznaczenie, jakie odpady należy w nich umieszczać,

3) powinny mieć następujące kolory: niebieskie dla makulatury, żółty dla tworzyw sztucznych, białe dla szkła białego oraz zielone dla szkła kolorowego,

4) powinny mieć odpowiednią wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne poprzez zastosowanie odpowiedniej grubości folii w zależności od gromadzonego surowca.

5. Pojemniki opisane w ust. 2 pkt 5 przeznaczone do ustawienia w miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe, drogi publiczne) powinny spełniać następujące wymagania:

1) być zabezpieczone przed wysypywaniem się z nich odpadów oraz opadami atmosferycznymi,

2) być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 50 m, zaś na terenie sołectw kosze uliczne winny znajdować się przed budynkami użyteczności publicznej i obsługi ludności,

3) być rozmieszczone w miejscach nie powodujących zaburzenia ruchu pieszych i pojazdów z możliwością swobodnego opróżniania.

6. Pojemniki opisane w ust. 2 pkt 6 powinny spełniać następujące wymagania:

1) być wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze zgodnym z przyjętym oznakowaniem surowcowym,

2) mieć stosowną kolorystykę na powierzchni całego kontenera lub tylko na klapach, przy czym kontener w tym przypadku powinien być koloru zielonego,

3) być przystosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego,

4) posiadać szczelnie zamknięte klapy,

5) być rozmieszczone w miejscach niepowodujących zakłócenia ruchu pieszych i pojazdów.

7. Pojemniki opisane ust. 2 pkt 7 powinny spełniać następujące wymagania:

1) być wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze szarym,

2) być przystosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo-bramowego,

3) być rozmieszczone w miejscach niepowodujących zakłócenia ruchu pieszych i pojazdów.

8. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione na twardej, równej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i innych zanieczyszczeń powierzchni, w sposób niepowodujący trudności i uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości oraz osób trzecich.

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków poprzez wystawienie ich przed posesją we wskazanym w harmonogramie terminie odbioru odpadów komunalnych.

10. Przed sklepami wielkopowierzchniowymi oraz szkołami, odpady winny być gromadzone w pojemnikach na odpady segregowane i zmieszane o minimalnej wielkości 1100 l.

11. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe lub zgromadzenia o charakterze publicznym, wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości pojemników do zbierania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości wokół tego terenu.

12. Odpady zielone mogą być gromadzone w przydomowych kompostownikach, tj. specjalnych pojemnikach, które winne być ożebrowane, posiadać otwory wentylacyjne i posiadać miejsca na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie.

13. Gmina Strzelce Opolskie prowadzi system selektywnej zbiórki odpadów poprzez wprowadzone zestawy pojemników (tzw. dzwony) w miejscach publicznie dostępnych, który uzupełnia system selektywnej zbiórki na terenie gminy.

14. Odpady komunale powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych, należy gromadzić w specjalnie do tego typu robót dostosowanych kontenerach lub w workach "Big-Bag", w przypadku ustawienia kontenera lub worka w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi.

15. Odpady komunalne nie mieszczące się w typowych pojemnikach do zbierania odpadów, należy gromadzić w specjalnie do tego celu dostosowanych kontenerach lub w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości.

§ 8. Minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości winna uwzględniać następujące normy:

1) 1 pojemnik o pojemności 120 l - w przypadku nieruchomości zamieszkującej od 1 do 5 osób,

2) 2 pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik 240 l w przypadku nieruchomości zamieszkującej powyżej 5 osób,

3) dla szkół wszelkiego typu - nie mniej niż cztery pojemniki o pojemności 120 l lub inne zgodnie z § 8 ust. 2,

4) dla lokali handlowych i gastronomicznych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l lub inne zgodnie z § 8 ust. 2,

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemniki o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników.

§ 9. 1. Pojemniki opisane w § 8 ust. 2 pkt 1 - 3 powinny być wyposażone w kody kreskowe lub czujniki (RFID) zapisujące dane o właścicielu nieruchomości oraz miejscu załadunku odpadów tzw. czujniki pozycjonowania satelitarnego (GPS).

2. Worki do selektywnej zbiórki powinny być wyposażone w kody kreskowe zapisujące dane właściciela nieruchomości.

Rozdział 4.
Częstotliwość i zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 10. 1. Odbiór zmieszanych oraz segregowanych odpadów komunalnych musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników lub worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego.

2. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się na zasadach określonych poniżej:

1) w zabudowie jednorodzinnej w sezonie letnim:

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) odpady gromadzone selektywnie - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

c) bioodpady - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

d) popioły - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2) w zabudowie jednorodzinnej w sezonie zimowym:

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) popiół - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

c) odpady gromadzone selektywnie - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

d) bioodpady - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) odpady gromadzone selektywnie - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

c) bioodpady - nie rzadziej niż raz na tydzień,

d) popiół - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

4) z obszarów zabudowy śródmiejskiej, budynków użyteczności publicznej, działalności gastronomicznej, punktów handlowych i usługowych oraz nieruchomości mieszanych:

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) odpady gromadzone selektywnie - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c) bioodpady - nie rzadziej niż raz w tygodniu.

5) opróżnianie koszy ulicznych oraz parków, przystanków i peronów następuje nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

6) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje nie rzadziej niż raz w tygodniu.

3. Odpady komunalne, powstające na nieruchomościach zamieszkałych, takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, a także inne niebezpieczne odpady komunalne podlegają przekazaniu do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), z częstotliwością dostosowaną do potrzeb właściciela nieruchomości. Masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie powinna przekraczać 1 Mg/rok.

4. Odpady komunalne, powstające na nieruchomościach zamieszkałych, takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, drobny zużyty sprzęt elektrycznego i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła oraz zużyte opony podlegają przekazaniu do objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie organizowany nie rzadziej niż dwa razy w roku.

5. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje, nie rzadziej niż dwa razy w roku zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości dostarcza zarządcy nieruchomości przedsiębiorca wywożący odpady.

6. Dopuszcza się oddawanie surowców wtórnych do punktów skupu surowców wtórnych.

7. Dopuszcza się oddawanie przeterminowanych leków do aptek, które posiadają w swym wyposażeniu specjalne pojemniki przeznaczone na zbiórkę w/w odpadów.

§ 11. 1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej - ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych powinna wynikać z ich instrukcji obsługi.

3. Unieszkodliwianie osadów ściekowych, o których mowa w ust. 2 odbywa się na terenie instalacji zarządzanej przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. W celu uzyskania efektu ekologicznego zgodnie z WPGO Gmina tworzy system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do zapobiegania tworzenia odpadów zmieszanych i właściwego postępowania z surowcami wtórnymi, odpadami biodegradowalnymi i zielonymi.

§ 13. 1. Wszystkie odpady zbierane selektywnie oraz odpady zmieszane surowców wtórnych powinny być poddawane recyklingowi.

2. Jeżeli właściciel nieruchomości będzie spełniał wymogi w zakresie selektywnej zbiórki, które określono w celach szczegółowych WPGO, gmina może wobec takiego postępowania stosować zmniejszoną stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zebrane odpady zielone, odbierane przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Strzelce Opolskie, powinny być przekazywane do instalacji zlokalizowanej na terenie regionu południowo-wschodniego lub do instalacji zastępczych wymienionych w WPGO.

4. Pozostałe odpady zbierane w sposób selektywny oraz zmieszane surowce wtórne powinny być dostarczane przez przedsiębiorców do instalacji zagospodarowania odpadów, które posiadają stosowne zezwolenia.

5. W gminie Strzelce Opolskie lokalizacja Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zostanie podana do publicznej wiadomości po jego zorganizowaniu.

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi lub zwierząt oraz muszą zapewnić, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Za zachowanie psa poza nieruchomością bądź mieszkaniem posiadacza odpowiada jego właściciel.

§ 15. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy :

1) przestrzeganie zakazu wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, na kąpielisko miejskie, do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użyteczności publicznej oraz obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych, o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej, przy czym z zakazu tego zwolnione są osoby korzystające z psów przewodników,

2) prowadzenie psa na uwięzi oraz nałożenie kagańca psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z odrębnymi przepisami, lub stwarzającemu zagrożenie dla innych osób,

3) skuteczne zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu tabliczką ostrzegawczą z napisem np. "Uwaga! Zły pies!" lub tabliczką z rysunkiem psa,

4) posiadanie zaświadczenia o aktualnym szczepieniu psa przeciw wściekliźnie,

5) prowadzenie psa na smyczy; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że jest on w kagańcu, a właściciel lub opiekun sprawuje opiekę nad jego zachowaniem,

6) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych, przy czym obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z psów przewodników.

§ 16. Osoby utrzymujące w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zwierzęta egzotyczne, w szczególności: gady, płazy i ptaki, zobowiązane są zabezpieczyć je przed wydostaniem się na zewnątrz.

§ 17. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Zakazuje się chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich, w tym w szczególności: bydła, koni, trzody chlewnej, owiec, kóz, zwierząt futerkowych, strusi oraz drobiu i pszczół w Strzelcach Opolskich na terenie zabudowy wielorodzinnej i na obszarze ograniczonym ulicami: Stawowa - Dworcowa - Powstańców Śląskich - Ligonia - Opolska - Gogolińska - Agatowa - Henryka Pobożnego - Bursztynowa - Kazimierza Wielkiego - Mickiewicza - Poprzeczna - Parkowa - Jana Rychla - Krakowska - Stawowa, określonym na załączniku graficznym oraz na terenach stanowiących ogrody działkowe.

2. Prowadzenie chowu, hodowli i przetrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałym obszarze Gminy musi się odbywać z zapewnieniem wymogów określonych w odrębnych przepisach, w tym sanitarnych, budowlanych, weterynaryjnych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

3. Prowadzący chów, hodowlę i utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach, o których mowa w ust. 2 Regulaminu powinni zapewnić w szczególności:

1) gromadzenie nieczystości zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zapewnienie ich usuwania bez powodowania zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) odpowiednie pomieszczenia gospodarskie zwierzętom,

3) nie powodowanie dla sąsiednich nieruchomości uciążliwości takich jak odór i hałas,

4) Usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

§ 19. 1. Ustala się minimalną ogólną powierzchnię niezabudowaną nieruchomości, na której dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich:

1) dla bydła, koni i strusi - 50 arów,

2) dla kóz, owiec i trzody chlewnej - 10 arów,

3) dla drobiu i zwierząt futerkowych - 5 arów.

2. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości co najmniej 10 m od drogi publicznej, wewnętrznej i innej dojazdowej oraz budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20. 1. Właściciel nieruchomości położonej na obszarze Gminy Strzelce Opolskie zobowiązany jest do przeprowadzania corocznej deratyzacji nieruchomości w terminach:

1) wiosennym - od 21 marca do 5 kwietnia,

2) jesiennym - od 15 października do 29 października .

2. W uzasadnionych przypadkach z przyczyn sanitarno-zdrowotnych mogą być ustalane dodatkowe terminy deratyzacji .

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. Traci moc Uchwała Nr XXVII/188/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Farion

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »