| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany dotyczacej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z póź. zm.[2]) ), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[3]) )

Rada Miejska w Wołczynie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/187/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi opublikowanej (Dz. U. W. O. z 2013 poz. 195), wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "Odpadów surowcowych (tzw. "suchych") zabranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, określonym Uchwałą Nr XXVI/185/2012 z dnia 28.11.2012 r. - w nieograniczonej ilości wraz z wyposażeniem nieruchomości w worki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Waldemar Antkowiak


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004roku: Dz. U. nr 102 poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337, z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218;z 2008 roku: nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52, poz. 420; z 2010 roku: nr 28, poz. 142, nr 28,poz. 146 i nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r: nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 217, poz.1281, nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., Poz. 21

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »