| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm[1]) ) w związku z art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm[2]) ) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Wołczyn oraz fundacji "Grey Animals", Rada Miejska w Wołczynie uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt o następującej treści:

§ 1. Celem Programu jest:

1) zapewnienie opieki nad domowymi zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt;

2) zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wołczyn realizować będą Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie, Straż Miejska w Wołczynie oraz uprawnione organizacje społeczne i podmioty gospodarcze, na podstawie zawartej między stronami umowy, na mocy której bezdomnym zwierzętom będzie zapewniona opieka.

§ 3. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnianie dokarmiania w miejscach ich przebywania;

3) prowadzenie na koszt gminy akcji sterylizacji, leczenia i profilaktyki.

2. Realizacja wyżej wymienionych zadań nastąpi poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi i mieszkańcami Gminy Wołczyn.

§ 4. 1. Na terenie Gminy Wołczyn wprowadza się stałe, interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.

3. Gmina Wołczyn zapewni dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zawierając umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 5. 1. Gmina Wołczyn realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane będzie poprzez:

1) umieszczanie stosownych informacji o możliwości adopcji na stronach internetowych podmiotów o jakich mowa w §2;

2) prowadzenie innych działań zamierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym adopcją oraz zdolnym zapewnić należyte warunki bytowania.

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane łagodnie i przyjaźnie, bez zadawania bólu. Zabieg powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny, poprzez podanie środka usypiającego.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 8. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich nastąpi interwencyjnie na podstawie umowy zawartej przez Gminę Wołczyn z właścicielem gospodarstwa.

2. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina Wołczyn podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

§ 10. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Wołczyn.

2. W Uchwale Nr XXVII/196/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na rok 2013 na realizację zadań określonych w programie przeznaczono 35000 zł.

3. Środki będą wydatkowane poprzez zlecania świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Waldemar Antkowiak


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 oraz 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 217, poz. 1281; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012 Dz. U. poz. 567

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625; Nr 92, poz. 880; Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289; Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249; 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 668; Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz. 1373; z 2012 r. Dz. U. poz. 908, Dz. U. poz. 985

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »