| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr OR.031.2.2013 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w roku 2013

Na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. nr 43,poz.277 ze zm.) oraz Uchwały nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2013 r. zostaje zawarte porozumienie pomiędzy

- Gminą Walce reprezentowaną przez Bernarda Kubata - Wójta Gminy Walce zwanego dalej"Dotującym"

a

- Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach reprezentowaną przez Nadkomisarza Przemysława Ilnickiego - Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach - zwanego dalej"Dotowanym"

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest zakup służb patrolowych w 2013 r. realizowanych od 20 marca 2013 r. do miesiąca grudnia 2013 r. w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Walce na kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2. Dotowany zobowiązuje się do zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy Walce ze stanu osobowego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, natomiast Dotujący zapewni środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących dodatkowe służby patrolowe.

§ 3. 1. Zakupione służby patrolowe realizowane będą na terenie Gminy Walce w patrolach pieszych i zmotoryzowanych w oparciu o bieżące analizy bezpieczeństwa oraz wskazania Dotującego lub wyznaczonego pracownika Dotującego.

2. Służby, o których mowa w ust. 1 w co najmniej 50 % muszą być realizowane w godzinach
wieczorowo-nocnych.

§ 4. 1. Ustala się stawkę godzinową rekompensaty pieniężnej za jedną godzinę służby patrolowej
w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych).

2. Rekompensata przysługuje policjantowi za każdą przepracowaną godzinę służby.

3. Dotowany za pomocą służb finansowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zobowiązuje się do wydatkowania przeznaczonych niniejszym porozumieniem środków i właściwego rozliczenia w terminie do 20 grudnia 2013 r.

4. Za wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem uważa się także przeznaczenie
ich na pochodne od kwot wypłaconych tj. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

§ 5. 1. Za organizację służb w czasie ponadnormatywnym odpowiada Komendant Powiatowy
Policji w Krapkowicach, który opracuje i przedłoży Dotującemu szczegółowy harmonogram pełnienia służb prewencyjnych.

2. Z każdej dodatkowej płatnej służby sporządzone będzie zestawienie zawierające:
datę, skład osobowy patroli, godziny pełnienia służby oraz rejon objęty patrolowaniem. Zestawienie z wykonania służb w danym miesiącu zostanie przekazane Dotującemu w terminie do 10-go każdego następnego miesiąca.

3. Środki o których mowa w §1, zostaną przelane w miesięcznych transzach na rachunek bankowy Państwowych Funduszy Celowych (Fundusz Wsparcia Policji) o numerze: 07113012190026311656200001 prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Opole po wykonaniu płatnych służb patrolowych i przedłożeniu Dotującemu dokumentacji przewidzianej w ust.2. Transze będą przekazywane w kwocie wynikającej z przedłożonego miesięcznego rozliczenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania dokumentacji.

4. Po wykorzystaniu całości dotacji Dotowany zobowiązuje się dostarczyć Dotującemu sprawozdanie z realizacji dodatkowych służb patrolowych zawierające: nazwiska funkcjonariuszy, miesiąc oraz liczbę godzin wykonanych służb patrolowych oraz wskazanie daty wypłaty funkcjonariuszom miesięcznej transzy potwierdzonej przez Głównego Księgowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

5. Dotujący zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie niniejszego porozumienia. Kontrole
prowadzone będą przez służby Dotującego, w przypadku stwierdzenia, że przekazana dotacja została wykorzystana w części lub w całości na inne cele niż określone w porozumieniu, podlega ona w tej części lub w całości zwrotowi na rachunek Dotującego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach Oddział w Walcach o numerze: 14888400042002021283680125. Kwota dotacji podlega również zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w przypadku nie złożenia w terminie do 20 grudnia 2013 r. sprawozdania, o którym mowa w ust. 4.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winne być sporządzone w formie aneksu.

§ 7. W sprawach, które nie zostały uregulowane treścią niniejszego Porozumienia mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy
o Policji.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt


Bernard Kubata


Skarbnik


Urszula Szczęśniak

Komendant Powiatowy Policji


Przemysław Ilnicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »