| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII.155.2013 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.. 15, art. 40 ust. 1, 3, 4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz.679 i nr 134 poz. 777, Nr 149, poz.887oraz z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z 2011 r., Nr 230, poz. 1373 oraz z 2012 poz. 908 i poz. 985) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszenu w Dzienniku Urzędowym Województwa.Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jan Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XXII.155.2013
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice w roku 2013.


§ 1 Cele oraz wykonawcy programu:

1.Celami programu są:

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu gminy Domaszowice.

2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

3) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

4) Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę.

2.Wykonawcami programu są:

1) Urząd Gminy Domaszowice- stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.

2) Straż pożarna, policja, organizacje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.

3) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy Domaszowice.

§ 2 Realizacja założonych celów.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:

1. Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przez straż pożarną, policję i służby weterynaryjne.

2. Zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt wszystkim zwierzętom zgubionym , wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zebranym z terenu gminy Domaszowice przez w/w instytucje.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia

4. Przekazywanie pod tymczasową opiekę gminie Domaszowice - (Przesiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARCMAC w Oleśnicy) zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt , itp.) utraciły właściciela.

5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych, w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji, a wynikających z realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt - (Zakład Usług Weterenaryjnych w Domaszowicach).

6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką gminy Domaszowice.

7. Wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich (gospodarstwo rolne Pana Zbigniewa Gołyskiego w miejscowości Siemysłów).

8. Zapewnienie opieki innym zwierzętom (egzotycznym), poprzez wskazanie miejsca ich przechowywania.

§ 3 Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez:

1. Prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy Domaszowice w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt.

2. Wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką gminy (Przesiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARCMAC z siedzibą w Oleśnicy) przed przekazaniem ich nowym właścicielom.

3. Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości- usypianie ślepych miotów i sterylizacja na koszt gminy oraz utworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów tzw. podwórkowych i udzielanie im wszechstronnej pomocy oraz prowadzenie edukacji w zakresie odpowiedzialnego dożywiania zwierząt.

5. Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela.

§ 4 Edukacja mieszkańców gminy Domaszowice w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

Zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, oraz ich prawidłowa opieką.

§ 5 Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę

Gmina zapewnia pokrycie kosztów obserwacji zwierząt w przypadku pokąsania, jeżeli jego właściciel przedstawi zaświadczenie o dokonaniu szczepienia przeciw wściekliźnie. W przypadku braku takiego zaświadczenia koszt pokrywa właściciel zwierzęcia.

§ 6 Koordynacja działań

Koordynatorem działań podejmowanych w ramach programu z ramienia Wójta Gminy Domaszowice jest stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami współpracujące ściśle w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Zakładem Usług Weterynaryjnych.

§ 7 Realizacja Programu

Program realizowany będzie z funduszy gminy Domaszowice zapisanych w budżecie jednostki na rok 2013 w kwocie 5.000,00 zł

Program ograniczenia bezdomności i ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych będzie realizowany przez schronisko dla zwierząt oraz wskazane lecznice weterynaryjne, pod nadzorem Urzędu Gminy Domaszowice.

§ 8 Postanowienia końcowe

Dla realizacji Projektu ograniczania bezdomności zwierząt domowych gmina może udzielać organizacjom społecznym pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:

-wsparcia finansowego;

-udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym;

-promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »