| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/194/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/186/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:"1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń winien być niezwłocznie realizowany przez właściciela nieruchomości, z części przyległych do nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie wyżej wymienionych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań ograniczających śliskość chodnika. Materiały (np. piasek) użyte do tych celów należy usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich stosowania.

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, błota, śniegu, lodu.

3. Obowiązkiem jest również usuwanie sopli lodu i nawisów śniegu z dachów, rynien i gzymsów budynków nad chodnikami, ciągami komunikacyjnymi i terenami przeznaczonymi do użytku publicznego."

2) w § 6 ust. 2 dodaje się po przecinku "o ile obowiązek ten nie zostanie przejęty przez gminę odrębną uchwałą."

3) § 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 650 l, 1100 l"

4) § 7 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: "pojemniki na odpady komunalne biodegradowalne i zielone o pojemności: 120 l, 240 l, 650 l, 1100 l"

5) § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pojemnik o pojemności 80 l na jedno gospodarstwo domowe"

6) § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Odpady komunalne z selektywnej zbiórki, a mianowicie:

- makulatura, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,

- szkło należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz na pół roku."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Rudolf Urban

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »