Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVIII/237/13 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Grodków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje nie więcej niż 5 osób, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Grodków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje co najmniej 6 osób naliczana będzie od gospodarstwa domowego.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 17,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 2 w wysokości 87,50 zł od gospodarstwa domowego.

6. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 55,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 60 l (pojemnik lub worek) - w wysokości 10,08 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 20,17 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 40,34 zł,

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 184,87 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l (pojemnik lub worek) - w wysokości 7,47 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 14,94 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 29,88 zł,

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 136,94 zł.

§ 3. Ustala się stawki opłaty za pojemnik na odpady surowcowe (tzw. "suche"), od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 60 l (pojemnik lub worek) - w wysokości 4,16 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 8,32 zł.

3) o pojemności 240 l - w wysokości 16,63zł

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 76,24 zł

§ 4. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 3 lub ust. 4.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkuje co najmniej 6 osób, stanowić będzie kwotę ryczałtową wymienioną w § 1 ust. 5 lub 6.

3. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków określonym odrębną uchwałą oraz stawek określonych w § 2 ust. 1.

5. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie sumę iloczynów ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych oraz surowcowych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków określonym odrębną uchwałą oraz odpowiednio stawek określonych w § 2 ust. 2 i § 3.

6. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność przyjęta będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

7. Wzór deklaracji, o których mowa w § 4 ust. 3 i ust. 6 określa odrębna uchwała.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/217/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Gajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe