| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/238/13 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji.

4. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) w przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości - pełnomocnictwo,

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej - dokument potwierdzający ten fakt.

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/218/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Gajewski


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/238/13
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »