| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/171/13 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wyboru metody i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k i 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281: z 2012 r., poz. 567 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2.

3. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty za pojemnik określonej w § 3 ust. 1 lub ust. 2.

5. Liczba pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji są kompostowane i wykorzystywane na własne potrzeby w wysokości:

1) do 4 osób - 12,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca,

2) od 5 i każdej następnej do 8 osób - 8,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca,

3) od 9 i każdej następnej osoby - 1,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca,

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

1) 120 l - 20 zł.

2) 240 l - 40 zł.

3) 1100 l - 200 zł.


2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

1) 120 l - 14 zł.

2) 240 l - 28 zł.

3) 1100 l - 150 zł.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/143/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała Nr XXV/157/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wybory metody i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Drzyzga

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »