| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/248/13 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub ust. 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1,w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

3. W przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejskim oraz 6,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie wiejskim.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust. 2 lub ust. 3.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę za każdy odbiór odpadów z pojemnika:

1) o pojemności 120 l - 19,49 zł;

2) o pojemności 240 l - 37,13 zł;

3) o pojemności 1100 l - 145,61 zł;

4) o pojemności 7000 l - 700,43 zł.

3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny , ustala się niższą stawkę za każdy odbiór odpadów z pojemnika:

1) o pojemności 120 l - 12,99 zł;

2) o pojemności 240 l - 24,75 zł;

3) o pojemności 1100 l - 97,07 zł;

4) o pojemności 7000 l - 466,95 zł.

§ 3. Opłata za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi sumę stawki opłaty ustalonej w § 1 oraz stawki określonej w § 2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/216/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jarosław Iwanyszczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »