| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/667/2013 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2013 r. poz. 228) w związku z art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) oświadczenie właściciela o nieobecności mieszkańca na terenie nieruchomości potwierdzające zmiany ilości osób zamieszkałych;

2) wykaz osób zamieszkujących nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej potwierdzający ilość osób zamieszkałych na nieruchomości jednorodzinnej;

3) oświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego lub najemcy lokalu w budynkach wielolokalowych potwierdzające ilość osób zamieszkałych na nieruchomości wielorodzinnej;

4) oświadczenie właściciela lokalu niezamieszkałego lub najemcy lokalu niezamieszkałego, potwierdzające dane niezbędne do obliczenia opłaty;

5) arkusz jednostek charakteryzujących nieruchomość niezamieszkałą.

§ 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana jest w Urzędzie Miejskim w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3 w następujących terminach:

1) pierwsza deklaracja - do dnia 31 maja 2013 r.

2) kolejne deklaracje - w terminach określonych w art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 4. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej ePUAP w formacie XML;

2) deklaracje opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/618/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prudniku


Zbigniew Kosiński


Załącznik do Uchwały Nr XL/667/2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »