| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/426/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.[2]) ),

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle o następującej treści:

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) odpadach surowcowych (tzw. "suchych") - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche, w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak w szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych;

2) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć odpady powstałe w trakcie prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych przeprowadzonych w gospodarstwach domowych indywidualnie przez mieszkańców;

3) Związku - należy przez to rozumieć Związek Międzygminny "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;

4) Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku;

3. Ilekroć niniejszy regulamin posługuje się pojęciami zdefiniowanymi w ustawach, należy te pojęcia rozumieć zgodnie z tymi definicjami.

Rozdział II.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło opakowaniowe,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony,

w sposób określony w § 3,

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy,

3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym worku,

b) szkło opakowaniowe - w osobnym worku,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku lub worku;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) szkło opakowaniowe - w osobnym pojemniku,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku lub worku;

3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku lub worku,

b) szkło opakowaniowe - w osobnym pojemniku lub worku,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku lub worku;

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe, zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny, odpady surowcowe (tzw. "suche") oraz szkło opakowaniowe mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości jednostka, mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne mogą być odbierane w systemie akcyjnym.

§ 4.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, a zwłaszcza z chodników i jezdni przy czym:

a) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub do wpustów kanalizacyjnych,

b) dopuszcza się zgarnianie śniegu z jezdni na chodnik jedynie w sytuacji gdy zgarnięty śnieg nie spowoduje utrudnienia w ruchu pieszym,

c) dopuszcza się zgarnianie śniegu i lodu z chodnika do jego krawędzi;

d) zgarnięty śnieg nie może powodować niszczenia drzew, krzewów i urządzeń technicznych pasa drogowego.

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

3. Usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, gzymsów, rynien budynku w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości służących do użytku publicznego i w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych - niezwłocznie po ich pojawieniu się;

4. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych (z wyjątkiem mycia silników samochodowych) poza myjniami samochodowymi, na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) mycie pojazdów odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a do mycia wykorzystywane będą środki ulegające biodegradacji;

2) powstające podczas mycia ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych;

5. Naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją (z wyjątkiem wymiany oleju silnikowego i skrzyni biegów oraz płynu chłodniczego i hamulcowego) mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, pod warunkiem, że:

1) nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby;

2) nie spowodują uciążliwości dla sąsiadów;

3) odpady powstające podczas napraw zostaną zebrane, umieszczone w pojemniku i przekazane do unieszkodliwienia zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

§ 5.

1. Zarząd drogi ustawia kosze uliczne przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l, należy ustawiać w odstępach nie większych niż 50 m.

2) na pozostałych terenach zabudowanych kosze o pojemności od 20 l do 50 l, należy ustawiać w odległości maksymalnie 200 m od kolejnego pojemnika,

3. Za stan techniczny, sanitarny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

Rozdział III.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6.

1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności 60 l i 120 l,

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l

3) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l, 2500 l, 3600 l,

4) kontenery o pojemności 16 m3i 34 m3,

5) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w pkt. 3, w tym odpadów niebezpiecznych,

6) przydomowe kompostowniki.

2. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dopuszcza się pojemniki o pojemności 110 l, które traktuje się jako równoważne pojemnikom o pojemności 120 l.

3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki w odpowiednich kolorach:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe,

2) brązowym, z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji,

3) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche"),

4) czarnym, ciemnoszarym lub metalicznym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

4. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować worki w odpowiednich kolorach:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe,

2) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche")

3) czarnym, z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

5. Wskazane w ust. 1, 2 i 3 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone
w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

6. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, a także w oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka.

7. Oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez Związek lub podmiot odbierający odpady.

8. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiadają tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadóww warunkach tlenowych w okresie całego roku, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 7.

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, a odpady są zbierane w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 osoba - jeden pojemnik o pojemności 60 l,

2) 2 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) 3 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 l,

4) 4 osoby - jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l,

5) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 54 l odpadów na zamieszkującego na dwa tygodnie.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalne pojemności worków przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący sposób:

1) dla odpadów surowcowych (tzw. "suchych") przewiduje się worek o identycznej pojemności jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie
ust. 1.,

2) dla odpadów ze szkła opakowaniowego przewiduje się worek o pojemności stanowiącej połowę pojemności pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1.

§ 8.

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 osoba - jeden pojemnik o pojemności 60 l,

2) 2 lub 3 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) 4 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 l.

4) 5 lub 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l lub 2 dwa pojemniki o pojemności 120 l.

5) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 40 l odpadów na zamieszkującego na dwa tygodnie.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 60 l,

2) od 7 do 12 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 13 do 18 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik
o pojemności 60 l,

4) od 19 do 24 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l,

5) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt. 1 - 4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 10 l odpadów na zamieszkującego na tydzień.

§ 9.

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 2 osób - jeden pojemnik o pojemności 60 l,

2) od 3 do 4 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 5 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 60 l,

4) od 7 do 8 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l,

5) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 6 ust. 1 pkt. 3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 27 l odpadów na zamieszkującego na tydzień.

2. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1, uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 10.

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 60 l,

2) od 4 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 7 do 9 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 60 l,

4) od 10 do 12 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l,

5) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 6 ust. 1 pkt. 3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 20 l odpadów na zamieszkującego na tydzień.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący sposób:

1) dla odpadów surowcowych (tzw. "suchych") przewiduje się pojemnik o identycznej pojemności jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1,

2) dla odpadów ze szkła opakowaniowego przewiduje się pojemnik o pojemności stanowiącej połowę pojemności pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1.

3. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 11.

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi:

1) do 60 l odpadów - jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 l,

2) od 61 l do 120 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 121 l do 180 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik
o pojemności 60 l,

4) od 181 l do 240 l - jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l,

5) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych
w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie
z ust. 2.

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oblicza właściciel nieruchomości korzystając z Tabeli 1 zawartej w Załączniku do uchwały. Ilość tych odpadów stanowi iloczyn liczby jednostki charakteryzującej źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przy nieselektywnym zbieraniu odpadów.

3. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników lub kontenerów, łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 12.

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a odpady zbierane są w sposób selektywny ustala się minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi:

1) do 60 l odpadów - jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 l,

2) od 61 l do 120 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 121 l do 180 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik
o pojemności 60 l,

4) od 181 l do 240 l - jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności
120 l,

5) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych
w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie
z ust. 2.

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oblicza właściciel nieruchomości korzystając z Tabeli 1 zawartej w Załączniku do uchwały. Ilość tych odpadów stanowi iloczyn liczby jednostki charakteryzującej źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przy selektywnym zbieraniu odpadów.

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący sposób:

1) dla odpadów surowcowych (tzw. "suchych") przewiduje się pojemnik o identycznej pojemności jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1,

2) dla odpadów ze szkła opakowaniowego przewiduje się pojemnik o pojemności stanowiącej połowę pojemności pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1.

4. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

5. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników lub kontenerów, łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 13.

1. Minimalna pojemność worka na odpady zbierane selektywnie wynosi 60 l.

2. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.

§ 14.

Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości podano
w Załączniku do uchwały.

§ 15.

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2,

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, w taki sposób aby pojemniki nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,

3) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 16.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
w należytym stanie sanitarnym.

2. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) miejsc ustawienia pojemników i kontenerów do zbierania odpadów w razie zaistnienia takiej konieczności.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

5. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 - 3 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.

6. Przepis ust. 1 - 4 nie stosuje się, w przypadku gdy Związek przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział IV.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 17.

1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wynosi:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) odpady ze szkła opakowaniowego - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

2) zabudowa wielorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

c) odpady ze szkła opakowaniowego - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

c) odpady ze szkła opakowaniowego - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;

przy czym minimalna pojemność pojemnika lub worka przy określonej częstotliwości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

2. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może odbywać się w systemie akcyjnym co najmniej raz na pół roku zgodnie z podanym harmonogramem.

3. Odbieranie odpadów niebezpiecznych może odbywać się w systemie mobilnym co najmniej raz na pół roku zgodnie z podanym harmonogramem.

4. Zbiórka przeterminowanych leków może odbywać się w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach lub w punktach świadczenia usług medycznych.

5. Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów może odbywać się w punktach wskazanych przez Związek.

6. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 20.00.

7. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

8. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.

9. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział V.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2012-2017

§ 18.

Należy dążyć do:

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych,

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych,

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów,

5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie,

6) zmniejszenia masy składowanych odpadów.

Rozdział VI.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 19.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt;

2) dbałości aby ich zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju innym mieszkańcom;

3) sprawowania nad nimi właściwej opieki;

4) prowadzenia psa na smyczy w miejscach publicznych, a psu rasy uznawanej za agresywną, mieszańcowi takiej rasy lub psu zagrażającemu otoczeniu, także do nałożenia kagańca; dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy w miejscach mało uczęszczanych, z wyjątkiem terenów parków, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;

5) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się psa na zewnątrz;

6) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w miejscach publicznych
- nie dotyczy to osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym na podstawie odrębnych przepisów; nieczystości te zebrane w szczelny worek lub torebkę mogą być umieszczane w komunalnych pojemnikach na odpady;

7) wywieszenia tablicy ostrzegawczej przed wejściem na teren nieruchomości np. o treści: "Uwaga! Posesji pilnuje pies", "Uwaga! Agresywny pies" w przypadku posiadania psa rasy uznanej za agresywną, psa obronnego lub mieszańca tych ras;

8) przekazywania na własny koszt padłych zwierząt domowych do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.

2. Zabrania się:

1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic i na place zabaw dla dzieci oraz na tereny, gdzie podmioty zarządzające wprowadziły ten zakaz (nie dotyczy psów, które pełnią rolę przewodnika osoby niewidomej);

2) pozostawiania psów bez nadzoru w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego;

3. Obiekty, gdzie utrzymywane są gołębie, należy tak usytuować, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego elementu do granicy posesji położonej w najbliższym sąsiedztwie wynosiła co najmniej:

1) 20 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym;

2) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi.

4. Utrzymujący ssaki, gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć te pomieszczenia przed wydostaniem się zwierząt z pomieszczenia.

Rozdział VII.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTZRYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB
W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 20.

1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich:

1) na terenach Gminy wyłączonych z produkcji rolnej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za wyjątkiem:

a) gospodarstw rolnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu,

b) terenów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ogrody działkowe, gdzie zastosowanie ma regulamin ogrodu działkowego,

c) terenów oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MNU (tereny zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych) na osiedlach: Koźle-Rogi, Kłodnica, Cisowa, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie, Sławięcice, Przyjaźni, Pogorzelec; w których dopuszcza się utrzymywanie na własne potrzeby: pszczół; drobiu - do 10 sztuk; zwierząt futerkowych - do 10 sztuk; a pozostałych zwierząt gospodarskich - do 2 sztuk;

2) na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

§ 21.

Pnie pszczele należy lokalizować w odległości co najmniej 10 m od dróg publicznych, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych oraz oddzielone stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla korzystających z obiektów użyteczności publicznej i sąsiednich nieruchomości.

§ 22.

Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do:

1) gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości oraz odchodów zwierzęcych, wytworzonych w związku z utrzymaniem zwierząt, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) prowadzenia chowu lub hodowli w sposób nie powodujący uciążliwości dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;

3) zabezpieczenia pastwisk oraz wybiegów dla zwierząt w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz;

4) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości paszy oraz ściółki, pozostawionych w miejscach publicznych.

Rozdział VIII.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 23.

1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy podlegają nieruchomości, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, magazyny, w których przechowywana jest żywność, środki spożywcze i zboże, a także pomieszczenia piwniczne, altany śmietnikowe, zsypy i pomieszczenia zsypowe, węzły ciepłownicze i elewatory.

2. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli domów jednorodzinnych może być realizowany tylko w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

3. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku. Ustala się, następujące terminy wykładania trutki:

1) w dniach od 1 kwietnia do 21 kwietnia każdego roku (akcja wiosenna);

2) w dniach od 1 października do 21 października każdego roku (akcja jesienna).

Rozdział IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 25.

Traci moc uchwała nr XXX/385/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

§ 26.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Elżbieta Czeczot


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/426/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Tabela 1. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

L.p.

Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych)

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów komunalnych

Średnia ilość wytwarzanych odpadów
w ciągu 2 tygodni
w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
[litry/2 tyg.]

Średnia ilość wytwarzanych odpadów
w ciągu 2 tygodni
w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
[litry/2 tyg.]

1.

uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki

liczba studentów/ uczniów/ dzieci/pracujących

6

9

2.

szpitale i inne placówki całodziennego pobytu

liczba łóżek

70

105

3.

hotele

liczba miejsc

40

60

4.

lokale handlowe - do 50m2powierzchni handlowej

1m2powierzchni handlowej

3

5

5.

lokale handlowe - powyżej 50m2powierzchni handlowej


za każdy 1m2powierzchni handlowej do 50m2


3

5


za każdy 1m2powierzchni handlowej powyżej 50m2


2

3

6.

lokale gastronomiczne

liczba miejsc konsumpcyjnych

15

23

7.

urządzone targowiska, hale targowe, giełdy


iloczyn liczby punktów handlowych i ilości dni handlowych w tygodniu

15


25

8.

ogródki działkowe

liczba działek

5


8

9.

samorządowe i państwowe instytucje kultury, obiekty sportowe posiadające sale widowiskowe

liczba miejsc na widowni

2

3

10.

samorządowe i państwowe instytucje kultury, obiekty sportowe nie posiadające sal widowiskowych

liczba osób pracujących

12

18

11.

kino

liczba miejsc na widowni

10

15

12.

domki letniskowe, kempingi

1m2powierzchni

1,5

2,3

13.

pomieszczenia biurowe,
w tym instytucje i urzędy oraz placówki inne niż wymienione w pkt.2 tabeli, w których świadczone są usługi zdrowotne

liczba osób pracujących


10

15

14.

punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)

liczba osób pracujących

12

18

15.

zakłady rzemieślnicze, wytwórcze, produkcyjne, usługowe

liczba osób pracujących

12

18

Uwaga: Przyjęta gęstość odpadów 216 kg/m3


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, Dz. U. z 2012 r. Nr 567 i Dz. U z 2013 r. poz.153.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz.U. z 2012r. poz. 951 i z 2013r. poz. 21 i poz. 228

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »