| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/200/13 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Dąbrowa:

1) będących osobą fizyczną, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć do Wójta Gminy Dąbrowa pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Dąbrowa pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl.

3. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.).

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Dąbrowa deklarację, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.

5. W przypadku zmiany danych, zawartych w złożonej deklaracji, właściciel zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni, od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/170/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/200/13
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/200/13
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »