reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/297/13 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 260) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Zarząd Powiatu za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni poniżej 20 % szerokości -4,00 zł

2) przy zajęciu jezdni od 20 % do 50 % szerokości- 5,00 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni -6,00 zł

2. Za zajęcie 1m2powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych- 4,00 zł.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2pasa drogowego w wysokości -2,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym- 30,00 zł,

2) w obszarze zabudowanym- 20,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim- 200,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

- poza terenem zabudowanym- 1,50 zł,

- w terenie zabudowanym - 1,50 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów -1,50 zł.

2. Natomiast za każdy dzień umieszczania w pasie drogowym reklam niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłat za 1m2powierzchni reklamy w wysokości -1,50 zł.

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust 2 podwyższa się o 100%.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/264/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2009 r.w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego(Dz. Urz. Woj. Op. z 2009 r. Nr 45, poz.785).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Bartoszek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama