reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/299/13 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”

Na podstawie § 52 ust. 2 Statutu Powiatu Strzeleckiego nadanego Uchwałą Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 583; poz. 1210), Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady nadawania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego".

§ 2. 1. Przyznanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego" jest aktem uhonorowania osób zamieszkujących Powiat Strzelecki za szczególne zasługi dla powiatu strzeleckiego.

2. Tytuł jest nadawany osobom fizycznym.

3. Tytuł nadaje się osobom, które w istotny sposób pracą społeczną przyczyniły się do rozwoju powiatu, gminy lub jednostki w której działają, wzbogacając dorobek Powiatu Strzeleckiego w następujących kategoriach: życie społeczne, gospodarka, kultura, samorządność.

4. Tytułu, o którym mowa w ust. 1, nie nadaje się Radnym Powiatu Strzeleckiego oraz członkom Zarządu Powiatu Strzeleckiego w trakcie pełnienia funkcji.

§ 3. Tytuł może być nadawany danej osobie jeden raz.

§ 4. Tytuł nadaje Zarząd Powiatu Strzeleckiego po uzyskaniu opinii Kapituły Tytułu "Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego", zwanej dalej "Kapitułą".

§ 5. 1. Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać:

1) 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,

2) organizacje pozarządowe,

3) Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego,

4) Rady Gmin z terenu powiatu strzeleckiego.

2. Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać dane dotyczące podmiotu zgłaszanego do wyróżnienia, w szczególności:

1) imię i nazwisko,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) miejsce zamieszkania,

4) liczbę lat zamieszkania w powiecie strzeleckim,

5) szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz powiatu strzeleckiego,

6) pisemną zgodę osoby na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz zgodę na przetwarzanie
w tym celu jej danych osobowych,

7) oznaczenie wnioskodawcy i podpis.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Wnioskodawcy o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 składają podpisy na zbiorczej karcie podając imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wskazują pełnomocnika do ich reprezentowania
w postępowaniu o nadanie tytułu.

5. W przypadku, gdy wniosek sporządzono z uchybieniem przepisów niniejszej uchwały, Zarząd Powiatu Strzeleckiego wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

6. W przypadku zastrzeżeń do wniosku i konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego prawo do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia ma również Przewodniczący Kapituły na zasadach określonych w § 5 ust. 5.

§ 6. 1. Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. (na adres Starostwo Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego ( www.bip.powiatstrzelecki.pl ) w terminie do dnia 30 września danego roku.

2. Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez powołaną przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego Kapitułę.

3. Kapituła liczy 5 członków. W jej skład wchodzą: 2 przedstawiciele Rady Powiatu,
2 przedstawiciele wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Strzeleckiego oraz osoba wskazana przez Zarząd Powiatu. W skład Kapituły mogą również wejść z głosem doradczym osoby wcześniej uhonorowane przedmiotowym tytułem.

4. Obradom Kapituły przewodniczy przewodniczący - osoba wybrana większością głosów przez wszystkich jej członków.

5. Członkowie Kapituły obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.

6. Z posiedzeń spisywany jest protokół.

7. Obsługą Kapituły zajmuje się Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

8. Praca członków Kapituły jest nieodpłatna.

9. Przyznanie tytułu wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego stosowną uchwałą.

10. Nadanie tytułu wraz z dyplomem ma miejsce na corocznej Gali Noworocznej.

11. Zarząd Powiatu Strzeleckiego opracuje wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 10.

§ 7. Osoba uhonorowana tytułem ma prawo do:

1. Używania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego".

2. Wpisu do Księgi "Zasłużeni dla Powiatu Strzeleckiego".

3. Uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Rady Powiatu Strzeleckiego oraz umieszczenia na tablo znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

§ 8. W przypadku istotnych naruszeń zasad współżycia społecznego Zarząd Powiatu Strzeleckiego, po zasięgnięciu opinii Kapituły, pozbawia osobę wyróżnioną tytułem "Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego" prawa do posługiwania się nim.

§ 9. Obsługę organizacyjno - techniczną w zakresie spraw związanych z nadawaniem tytułu prowadzi Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXX/276/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie: zasad nadawania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego".

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący Rady


Henryk Bartoszek


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/299/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 roku
Zalacznik1.pdf

Wniosek o nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego"

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama